Who is afraid of mathematics

3. oktobris, 2018

Ogres sākumskolā tiek realizēts Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “Who is afraid of mathematics”. Projekta dalībvalstis ir Grieķija, Latvija, Ungārija, Polija, Zviedrija, Itālija. Līgums Nr. 2017-1-EL01-KA219-036105_2.

Līgums Nr. 2017-1-EL01-KA219-036105_2

No 2017. gada novembra līdz 2019. gada oktobrim Ogres sākumskolā tiek realizēts Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “Who is afraid of mathematics” līgums Nr. 2017-1-EL01-KA219-036105_2, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un pārrauga Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Projekta dalībvalstis ir Grieķija, Latvija, Ungārija, Polija, Zviedrija, Itālija.

Projekta mērķi:

 • Dalīties ar labās prakses piemēriem, daudzveidīgu mācīšanas metožu pielietojumu;
 • Apmainīties ar aktivitātēm un metodiskajiem materiāliem, kuri sekmē matemātikas apguvi interesantā, skolēnu spējām un prasmēm atbilstošā veidā;
 • Sekmēt skolēnu vēlmi pielietot matemātiskās zināšanas dažādās ikdienas situācijās;
 • Integrēt matemātiku citu mācību priekšmetu saturā.

Projekta koordinatore Ogres sākumskolā ir angļu valodas skolotāja Līga Bužere. Tā realizācijā piedalās dažādu mācību priekšmetu skolotāji, kuri integrē projekta saturu savā  mācību priekšmetā un ārpusklases nodarbībās, tādējādi, veicinot skolēnu interesi par matemātiku un nodrošinot starppriekšmetu saikni, kā arī  matemātikas kompetenču pilnveidi.

Projekta norises gaitā ir plānotas un tiek realizētas sekojošas tēmas un aktivitātes:

 • 2017./2018. mācību gadā
  • Logo konkurss;
  • Prezentācijas ’’Mana pilsēta un skola’’;
  • Matemātika vēsturē;
  • Matemātika biznesā.
 • 2018./2019. mācību gadā
  • Matemātika mākslā un arhitektūrā;
  • Matemātika dabā/ģeogrāfijā;
  • Matemātika un veselīgs dzīvesveids.
 • 2019./2020. mācību gada oktobris, novembris

Katras tēmas ietvaros skolotāji izveido 3 mācību stundu plānus, kurus realizē ar skolēniem mācību stundā, vai ārpusklases nodarbību laikā un apkopo paveikto video prezentācijās, kā arī visus projekta rezultātus ievieto projekta mājaslapā http://2dim-giann.pel.sch.gr un eTwinning vietnē.

Īstenojot projektu, reizi pusgadā projektā iesaistītie skolotāji tiekas, lai pārrunātu aktualitātes, vērotu mācību stundas, dalītos pieredzē, vienotos par tālākajiem projekta realizācijas plāniem.  Izšķir 2 veida pedagogu mobilitātes- projekta  koordinatoru plānošanas un realizācijas sanāksmes un īstermiņa skolotāju mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitātes.

2017./2018. mācību gadā projekta pārstāvji tikās Ungārijā un Grieķijā. Ungārijā Ogres sākumskolu pārstāvēja skolotājas angļu valodas skolotāja  Gunta  Jakobsone  un datorikas skolotāja Diāna Ķēniņa.  Latviju Ģrieķijā pārstāvēja Ogres sākumskolas direktore Māra Banka, matemātikas skolotāja Daila Živuļina, dabaszinību metodiskās komisijas vadītāja Dace Bužere, mākslu un sporta metodiskās komisijas vadītāja Iveta Razgale. Projekta koordinatoru sanāksmes apmeklēja Līga Bužere.

Ar pieredzes apmaiņas braucienu atziņām, kās arī izstrādātajiem inovatīvajiem mācību materiāliem 2017./2018. mācību gadā skolotājas dalījās projektu grupas sanāksmēs, skolas metodiskajās sanāksmēs. Līga Bužere ar projekta darbu Ogres sākumskolā iepazīstināja Ogres novada pedagogus pieredzes apmaiņas seminārā 2018. gada 13. februārī.

2018. gada 16.-20. oktobrim partnervalstu pārstāvji viesosies Ogres sākumskolā, lai iepazītos ar Latvijas izglītības sistēmu, vērotu mācību procesa norisi, iepazītu Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu.

Laipni aicināti Ogres sākumskolā!

Ogres sākumskolas prezentācija

Movie: Who is afraid of mathematics

Projekta mācību materiālu izstrāde

Advent Calendar 2018

Projekta sanāksmes

Projekta kopsavilkums