Skolotāji

Ogres sākumskola izveidota 2002./2003. mācību gadā, optimizējot Ogres pilsētas skolu tīklu. Tika reorganizēta Ogres ģimnāzija: 1.- 6. klases pievienotas Ogres pamatskolai (šobrīd Ogres sākumskola), kurā līdz šim mācījās bērni no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm.

Ogres sākumskolai ir licencētas 3 izglītības programmas – pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klase) izglītības programma, pedagoģiskās korekcijas izglītības programma un speciālās pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klase) programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, līdz ar to Ogres sākumskola var nodrošināt katram bērnam piemērotāko pedagoģiskās palīdzības veidu, kurš dotu vislabāko rezultātu bērna attīstībā un mācību darbā.

Skolā demokrātijas principus palīdz nodrošināt: skolas padome, pedagoģiskā padome, skolēnu pašpārvalde, 5 metodiskās komisijas un skolotāju radošās grupas.


Vadība un skolotāji

Šobrīd skolā strādā 58 pedagogi, tai skaitā 24 maģistrs. 98% pedagogu ir ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību, 2% pedagogu ir augstākā profesionālā izglītība. Ogres sākumskolā 28 klašu komplektos mācās 725 izglītojamie. Skolā skolēni var saņemt psihologa, sociālā pedagoga, speciālā pedagoga, logopēda nepieciešamo atbalstu, skolēniem ir nodrošināta arī kvalificēta medicīniskā aprūpe. Skolā strādā 15 tehniskie darbinieki.

Ogres sākumskolas direktore: Māra Banka
Direktores vietnieki: Valda Bērziņa, Aija Sirsniņa, Ieviņa Piļka, Jānis Itkačs
Skolas saimnieks: Arnis Ķierpe


Skolas filozofija

Ogres sākumskolas filozofijas stūrakmeņi – brīvība, izvēle, atbildība. Galvenais princips cilvēka tiesību cienīšana. Ļoti būtiska ir skolēnu atbildīga mācīšanās un atbildība par mācīšanos. Tad skolēns nav pasīvs vērotājs mācīšanās procesā, bet gan kļūst par aktīvu tā dalībnieku. Mācīšanās prakse, kas balstīta uz brīvību, izvēli un atbildību, ir viena no nozīmīgākajām prasībām, lai nodrošinātu efektīvu mācīšanās vidi. Skolā īpaša vērība tiek pievērsta mācīšanas un mācīšanās prasmju pilnveidei, lai skolēni būtu gatavi dzīves darbībai, kāda nepieciešama 21. gs.

Vīzija

Efektīva un atvērta mūsdienu skola, kurā mācās garīgi un fiziski attīstītas, brīvas un atbildīgas, radošas kultūras personības.


Tradīcijas skolā

Zinību diena, Sporta diena, Policijas dienas, Dzejas dienu pasākumi, Rudens pārgājieni, Skolotāju diena, Mārtiņdienas tirgus un radošās darbnīcas, Lāčplēša diena, Pasākumi Latvijas valsts dzimšanas dienā, Vecāku dienas, Ziemassvētku labdarības koncerti, Svētrīts, Vecāku profesiju dienas, Skatuves runas konkurss “Zvirbulis”, Modes skate, Lielā balva, Tematiskās kompozīciju izstādes, Spicais puika un jaunkundze, Talantu konkurss, Radošās darbnīcas un koncerts Mātes dienā, Labinieku pieņemšana pie direktores un ekskursija, Paliec sveika pamatskola!

Skolā darbojas

Ikviens skolēns var padarīt interesantāku savu ikdienu piedaloties: korī, vokālajā ansamblī, sporta deju un tautisko deju kolektīvos, teātra mākslas studijā, datorgrafikas, gleznošanas, floristikas, keramikas, kokapstrādes pulciņos, volejbolā, florbolā, dažādās sporta spēlēs un koriģējošā vingrošanā.