Ogres sākumskola izveidota 2002./2003. mācību gadā, optimizējot Ogres pilsētas skolu tīklu. Tika reorganizēta Ogres ģimnāzija: 1.- 6. klases pievienotas Ogres pamatskolai (šobrīd Ogres sākumskola).

Ogres sākumskolai ir licencētas 2 izglītības programmas – pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klase) izglītības programma un speciālās pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klase) programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, līdz ar to Ogres sākumskola var nodrošināt katram bērnam piemērotāko pedagoģiskās palīdzības veidu, kurš dotu vislabāko rezultātu bērna attīstībā un mācību darbā.

Skolā pozitīvu un labvēlīgu izglītības vidi palīdz nodrošināt: skolas padome, pedagoģiskā padome, skolēnu pašpārvalde, 7 metodiskās jomas un skolotāju radošās grupas.

Vadība un skolotāji

Šobrīd skolā strādā 63 pedagogi, tai skaitā 29 maģistri. Ogres sākumskolā 29 klašu komplektos mācās 710 izglītojamie. Skolā skolēni var saņemt psihologa, sociālā pedagoga, speciālā pedagoga, logopēda, pedagogu palīgu nepieciešamo atbalstu, skolēniem ir nodrošināta arī kvalificēta medicīniskā aprūpe. Skolā strādā 11 tehniskie darbinieki.

Ogres sākumskolas direktore: Dace Bondare
Direktora vietnieki: Ieviņa Piļka, Santa Ustinoviča, Regīna Hanzena, Vita Putāne, Jānis Itkačs.
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā: Arnis Ķierpe


Skolas vērtības

Ogres sākumskolas vērtības:

ATBILDĪBA

  • pozitīva attieksme pret veicamo darbu
  • pienākuma apziņa
  • atbildīga mācīšana un mācīšanās

CIEŅA

  • pieklājība
  • cieņa pret līdzcilvēkiem
  • cieņpilna attieksme pret valsti, valodu, tās simboliem

SADARBĪBA

  • prasme paust savu viedokli
  • prasme uzklausīt citu viedokli
  • darbs komandā

Skolas vīzija

Skolēniem un videi draudzīga uz individuālu un kolektīvu izaugsmi vērsta izglītības iestāde ilgtspējīgai attīstībai.

Skolas misija

Motivēt zinātkāru skolēnu radošā un atbalstošā vidē.

Devīze

Mācāmies darot!

Skolas tradīcijas

Zinību diena, Sporta diena, Drošības dienas, Dzejas dienu pasākumi, rudens pārgājieni, Skolotāju diena, Mārtiņdienas tirgus un radošās darbnīcas, Lāčplēša diena, pasākumi Latvijas valsts dzimšanas dienā, Vecāku dienas, Ziemassvētku labdarības koncerti, Vecāku profesiju dienas, skatuves runas konkurss “Zvirbulis”, svētku koncerti, radošo darbu izstādes,  olimpiāžu un konkursu laureātu pieņemšana pie direktora, Paliec sveika, sākumskola!

Iespējas

Daudzpusīgai skolēna attīstībai ir iespēja piedalīties interešu izglītības nodarbībās: korī, vokālajā ansamblī, tautisko deju un mūsdienu deju kolektīvos, skatuves runas, vizuālās mākslas, kokapstrādes, dambretes un “Asini prātu” pulciņos, jaunsargu un jauno velosipēdistu programmā,  Radošā skoliņā, koriģējošā vingrošanā.