Informācija:

Skolēnu uzņemšana 1. klasē

No 1. maija izglītības iestādē iesniedz:

  1. Iesniegumu elektroniskā veidā par bērna uzņemšanu izglītības iestādē (iesniegums) nosūtot e-pastā: lietvediba@ogressakumskola.lv.
  2. Izziņu par pirmsskolas izglītības satura apguvi un bērna sasniegumu aprakstu.
  3. Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.
  4. Bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u).

Iesniegumu iesniegt līdz 10. jūnijam, lai izglītības iestāde nodrošinātu izglītojamo sadalījumu 1. klasēs. Bērna dokumentus iesniegt līdz 15. augustam. Bērna vecāks līdz 10. jūnijam piesaka Ogres novada skolēna karti tīmeklī ePakalpojumi.lv.

Skolēnu uzņemšana 2. – 7. klasē

Skolēnu uzņemšana 2. – 7. klasē notiek pieteikumu secībā, ja attiecīgajā klašu posmā ir brīvas vietas, pēc vispārējiem noteikumiem saskaņā ar 11.01.2022. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 11 ”Kārtība kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē.”

Skolēnu uzņemšana 7. klasē

No 1. jūnija izglītības iestādē iesniedz:

  1. Iesniegumu elektroniskā veidā par bērna uzņemšanu izglītības iestādē (iesniegums) nosūtot e-pastā: lietvediba@ogressakumskola.lv.
  2. Liecību (sekmju izrakstu) par iepriekšējās programmas apguvi.
  3. Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.

Iesniegumu un dokumentus iesniegt līdz 10. augustam.

Kārtība stājas spēkā 2022. gada 25. aprīlī.