Erasmus+ projekts “ALLready for school”

8. janvāris, 2020

Ogres sākumskola sāka dalību jaunā Erasmus+ projektā “Allready for school (Pilnībā gatavs skolai)”.

2019./2020. mācību gadā Ogres sākumskola sāka dalību jaunā Erasmus+ projektā  “Allready for school “ (2018-1-TR01-KA201-059716) “Pilnībā gatavs skolai”, kurš tiks īstenots līdz pat 2021. gada oktobra vidum.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Projektā piedalās 5 Eiropas valstu izglītības iestādes:

 • Bursas (Turcija) izglītības pārvalde;
 • Bursas sākumskola (Turcija);
 • Štīrijas skolotāju institūts, Grāca, Austrija;
 • Starptautiskā muzikālās izglītības asociācija, Lisabona, Portugāle;
 • Ogres sākumskola;
 • Barlinekas Nikolaja Kopernika 2.ģimnāzija, Polija.

Projekta aktivitātes ietver skolotāju mācību apmaiņas braucienus uz iesaistītajām partnervalstīm – Turciju, Poliju, Austriju, Portugāli, gan arī jaunu mācību materiālu izveidi.

Projekta mērķis

Sekmīgāka skolēnu adaptācija skolā, balstoties uz bērnu vecumposmam un vajadzībām atbilstošu, dinamisku  mācību saturu. Veicināt skolēna-vecāku-skolotāju sadarbību.

Projekta mērķuzdevumi

 • Izveidot  ieteikumu bukletu  vecākiem un pedagogiem, lai atvieglotu pirmklasnieku adaptāciju skolā;
 • Mūzikas, mākslas un sporta daudzveidīga integrācija mācību procesā;
 • Mācību vides pilnveide atbilstoši skolēnu vajadzībām;
 • Spēļu zonas attīstīšana;
 • Sadarbība ar organizācijām un iestādēm (skolas, augstskolas, interešu centri utt).

Pirmais posms – projekta sākuma  tikšanās Turcijā Bursā notika pavasarī.  Šajā reizē tika pārrunātas  projekta aktualitātes, detalizēti izplānoti projekta satura izklāsta veidi, aktivitāšu norises termiņi un partnervalstu sadarbības formas, kā arī plānotas nākamās tikšanās reizes.

Partnerskolu pārstāvji prezentēja savas izglītības iestādes un paveikto aktivitātē  “Ieņem cita vietu”, kuras laikā skolēni iejutās skolotāju,  skolas darbinieku lomās, intervēja skolā strādājošos, lai izzinātu darba specifiku. Noslēgumā skolēni dalījās pieredzē un sajūtas par uzzināto un izjusto. Aktivitātes ietvaros tika izstrādāti, aprobēti un tikšanās laikā ,prezentēti 2 metodiskie līdzekļi, izveidotas situāciju spēles angļu valodā.

Projekta pedagogu apmācības pasākums notika no 24. – 28. jūnijam Štīrijas pedagoģiskajā institūtā  Grācā, Austrijā.

Tā laikā dalībvalstu pārstāvji prezentēja savas valsts izglītības procesa organizāciju un realizāciju, akcentējot pāreju no pirmsskolas uz sākumskolas. Prezentācijas laikā dalībnieki izzināja katra izglītības posma mērķus, vadlīnijas un standartus, izglītības iestādes veidus, mācību vides organizācijas formas, pārrunāja kopīgo un atšķirīgo.

Starptautisko sanāksmju laikā pedagogi pārrunāja iespējas,  kā pāreju no pirmsskolas uz sākumskolu veidot bērniem vieglāku un saprotamāku, apmeklēja vairākas Štīrijas augstskolas ‘’bāzes” skolas un pirmsskolas.

Realizējot projekta mērķus, partneri darba grupās izstrādāja priekšlikumus “Skolotāju pašpārbaudes saraksta”, “Bukleta vecākiem” un “Satraukuma līmeņa kartes” izveidei, vienojās par šo materiālu saturu un tā izklāsta formu.

Dalībvalstu pārstāvjiem bija iespēja noklausīties divu starptautiski atzītu vieslektoru lekciju kursu “Pedagoģijas vadība un klases organizācija”.

Paveiktais Austrijas vizītes laikā ir nozīmīgs starptautiskas darba grupas sadarbības rezultāts, kas, viennozīmīgi, ir svarīgi projekta realizācijai.

Novembra sākumā  Ogres sākumskolas skolotāju delegācija  piedalījās projekta darbā Lisabonā. Vērtīgs ieguvums bija  kultūras apmaiņa, šī pieredze palīdzēs labāk iepazīt Eiropas valstu tradīcijas, dzīvesveidu, uzskatus, attieksmi pret darbu un savstarpējām attiecībām, un ne tikai paplašinot savu redzesloku Eiropas dimensijā un laužot stereotipus,  bet tas arī ļāva no malas paskatīties pašiem uz savas kultūras iezīmēm un vērtībām.

Kopā ar citu valstu skolotājiem piedalījāmies vairākās radošajās darbnīcās- dejas, sporta, mūzikas un  mākslas.

Fiziskajās  aktivitātēs svaigā gaisā, ko mācīja un dalījās pieredzē Polijas valsts skolotāji, apguvām jaunu sporta spēli  Tchoukball. Mūzikas darbnīcā mācījāmies portugāļu dziesmas un daudzveidīgus ritmu vingrinājumus, dejas darbnīcā,  iepazinām turku dejas.

Mēs – Latvijas delegācija veidojām radošās darbnīcas lietišķajā mākslā. Kopīgi dalījāmies savā pieredzē, popularizējām savas valsts vadlīnijas izglītības apgūšanā, ieguvām jaunus draugus un daudz jauku, pozitīvu atmiņu.

Projekta sanāksmes laikā tika gūta vērtīga pieredze, kas ļāva paskatīties uz mācību procesu no cita skatu punkta, kā arī sekmēta pedagogu sadarbība ideju realizācijā.

Projekta noslēgumā jāizveido

 • Skolotāja pašpārbaudes un ieteikumu saraksts;
 • Skolēnu, vecāku un pedagogu satraukuma līmeņa izpēte, pārejot no mācībām pirmsskolā uz skolu;
 • Vecāku vēstules pedagogam, lai iepazīstinātu ar savu bērnu;
 • Buklets ar ieteikumiem vecākiem.

Projekta sanāksmes

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja  un angļu valodas skolotāja
Līga Bužere