Ogres sākumskolas pedagogu projekta ERASMUS+ mobilitāte Lisabonā

29. novembris, 2019

Novembra sākumā septiņas Ogres sākumskolas pedagoģes piedalījās projekta “Allready for school” (“Pilnībā gatavi skolai”) mobilitātē Lisabonā.

Novembra sākumā septiņas Ogres sākumskolas pedagoģes piedalījās projekta “Allready for school” (“Pilnībā gatavi skolai”) mobilitātē Lisabonā.

Kopā ar projekta dalībvalstu – Turcijas, Austrijas, Portugāles un Polijas pedagogiem, augstskolu lektoriem un izglītības programmu veidotājiem, piedalījāmies gan sanāksmēs, kurās tika veidoti materiāli pedagogiem un skolēnu vecākiem, lai atvieglotu pirmklasnieku adaptāciju skolā, gan praktiskās darbnīcās, kurās dalībvalstu skolas iepazīstināja pedagogus ar mūzikas, mākslas un sporta caurviju prasmju attīstīšanas  iespējām mācību procesā.

Ieviešot kompetenču pieeju mācību saturā bija ļoti interesanti un noderīgi iepazīties ar citu valstu pieredzi, kā sportu, mūziku un mākslu iesaistīt citu mācību priekšmetu saturā, kā padarīt stundas skolēniem interesantākas un aktīvākas, tai pašā laikā sniedzot zināšanas un paaugstinot skolēnu motivāciju un gribu aktīvi piedalīties jaunu prasmju apguvē.

Mēs – Latvijas delegācija – vadījām radošās darbnīcas lietišķajā mākslā. Parādījām, kā caur mākslu attīstīt skolēnu prasmes, atbildību, darba prieku, tai pašā laikā audzinot bērnu mīlestību un lepnumu par savu skolu, pilsētu, valsti, tautu – caur mākslu veikt nopietnu patriotisko audzināšanu.

Piedaloties citu valstu vadītajās darbnīcās, iemācījāmies jaunu bumbu spēli sportā – Tahobols (Thoukball), kuru audzēkņi apgūst Polijā, ar augstiem rezultātiem piedaloties arī dažādās augsta līmeņa sacensībās Eiropā un pasaulē un iespējams šī spēle tiks ieviesta arī vasaras olimpisko spēļu kalendārā.

Mācoties portugāļu dziesmas, sapratām, kādas iespējas attīstīt skolēnu ritma izjūtu, radošo un kritisko domāšanu, iztēli paver mūzika. Ar ļoti vienkāršiem paņēmieniem var veicināt skolēnu mūzikas izpratni un komandas darba iemaņas. Portugāļu Starptautiskās muzikālās izglītības asociācijas pedagogi aprobēja bavāriešu tautasdziesmu, lai parādītu, cik dažādos veidos  to bērniem var iemācīt, kā arī citu valstu delegācijas veidoja dziesmu atbilstoši piedāvātajai mūzikas kompozīcijai.

Iemācījāmies, kā skolēni paši var veidot mūzikai atbilstošu dejas horeogrāfiju un spēlēt kustību teātri vai veidot etīdes momentuzņēmumus (Portugāle).

Apguvām turku nacionālās dejas soļus un to piemērošanu dažādu tautu deju mūzikai.

Projekta mobilitātes laikā tika gūta vērtīga pieredze, kas ļāva paraudzīties uz mācību procesu un priekšā stāvošo izglītības reformu no cita skatu punkta. Mācījāmies, kā sekmēt pedagogu sadarbību dažādu jaunu ideju aprobācijā. Jaunas idejas ne vienmēr prasa lielus materiālos ieguldījumus reizēm pietiek ar pedagoga izdomu un iztēli, tomēr skolas videi ir jābūt sakārtotai, atbilstoši skolēnu un pedagogu vajadzībām.

Iepazinām Portugāles izglītības sistēmu, tradīcijas, dzīvesveidu, pedagogu attieksmi pret darbu, lepnumu par savu valsti un savstarpējām attiecībām. Protams, lūkojām ieraudzīt kopīgo un atšķirīgo dabā, arhitektūrā, sadzīvē.

Esam priecīgi par jauniegūtajām zināšanām un prasmēm, kuras varēsim izmantot savā darbā un gaidīsim projekta dalībniekus mobilitātē Latvijā nākamajā rudenī.

Paldies angļu valodas skolotājai Līgai Bužerei par Ogres sākumskolas iesaistīšanu Eiropas mācību mobilitātēs un projektos, kas attīsta pedagogu izpratni par Eiropas kultūras dimensiju un mācību aktivitātēm, lai pedagogi spētu sagatavot audzēkņus nākotnes vajadzībām.

Projekta dalībniece Valda Bērziņa