Skolas padomes protokols #2018/5

23. novembris, 2018

Sēdes darba kārtība – atskats uz Latvijas simtgadei veltītiem notikumiem Ogres sākumskolā, Mārtiņdienas tirdziņš, projekts “Latvijas skolas soma”, makulatūras vākšana un nodošana kā arī citi jautājumi.

Sēdē piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji: (Aivars Spūlis (1.a), Lelde Miķelsone (1.b), Liene Vītoliņa (1.c), Dace Kļaviņa (1.d), Ieva Trubačs-Boginska (2.d), Lāsma Millere (3.a), Gunārs Bērziņš (3.b), Matīss Palsāns (3.c), Gunita Rieksta (4.c), Edgars Lore (4.g), Aija Mežale (5.a), Aiga Staltmane-Vekša (5.b), Olga Veipa (5.d), Iveta Bleidele (6.e), Māris Bleidels (6.e)), Ogres sākumskolas direktore Māra Banka, Ogres sākumskolas direktores vietniece Ieviņa Piļka.

Sēdes darba kārtība.

1.  Atskats Latvijas simtgadei veltītās Ogres sākumskolas audzēkņu un viņu ģimeņu veidotās “Stāstu segas” tapšanā un svētku koncerta norisē.
2. Mārtiņdienas gadatirdziņā iegūtie līdzekļi un ziedojums labdarībai.
3. Par projekta “Latvijas skolas somas” norisi Ogres sākumskolā.
4. Makulatūras vākšanas un nodošanas projekts.
5. Citi jautājumi.

Darba gaita.

1. Atskats Latvijas simtgadei veltītās Ogres sākumskolas audzēkņu un viņu ģimeņu veidotās “Stāstu segas” tapšanā un svētku koncerta norisē.

Ogres sākumskolas direktore M.Banka izsaka lielu pateicību par svētku organizēšanu un kopīgās “Stāstu segas” izveidošanu. Izsaka pateicību arī Ogres sākumskolas direktores vietnieces A.Sirsniņas vārdā. Pateicība tiek izteikta visai “Stāstu segas” radošajai darba grupai par ieguldīto darbu un izrādīto atbalstu.

2. Mārtiņdienas gadatirdziņā iegūtie līdzekļi un ziedojums labdarībai.

M.Banka izsaka pateicību par Mārtiņdienas labdarību; tik liels bērnu un vecāku atbalsts citur Latvijā nav sastapts. Visa informācija par savāktajiem ziedojumiem ir izvietota Ogres sākumskolas mājaslapā: https://www.ogressakumskola.lv/martindienas-tirdzins/. Tāpat tiek izteikta pateicība tiem vecākiem, kuri palīdzēja veikt skaidras naudas operācijas AS Swedbank.

3. Par projekta “Latvijas skolas somas” norisi Ogres sākumskolā.

I.Piļka informē par klašu audzinātāju aktivitātēm projekta “Latvijas skolas somas” ietvaros – tiek organizēti klašu konkursi (4. līdz 6. klasēs), tiek veidotas digitālās grāmatas, notiek prezentācijas, sporta pasākumi, kultūras pasākumi – uzaicināta stāstniece no Ventspils, tiek apmeklēts Ogres Vēstures un mākslas muzejs, u.c. pasākumi. 1. līdz 3. klasēs tiek rīkots erudīcijas konkurss par Latviju. Visi klašu audzinātāji ir lieliski sagatavojušies. Visu pasākumu norisi koordinē direktores vietniece A.Sirsniņa. M.Banka informē, ka šim projektam nākamgad ir paredzēti 14 eiro uz 1 bērnu.

4. Makulatūras vākšanas un nodošanas projekts.

U.Grīnbergs informē par makulatūras vākšanas un nodošanas projekta norises pieredzi iepriekšējā mācību gadā. Šogad šis projekts jau ir uzsākts – skola ir nodevusi 1,3 t makulatūras. Makulatūru var nodot skolā svētdienās, kur dežurants veic tās pieņemšanu aptuveni divas stundas. Nepieciešams vienoties par darba organizāciju. Klāt esošie klašu pārstāvji piekrita atbalstīt  dalību šajā projektā un ir gatavi paši organizēt šo projektu sastādot dežūrgrafiku.

5. Citi jautājumi.

5.1. U.Grīnbergs informē, ka ir konstatētas nepilnības skolas ēdnīcā (saistībā ar iepriekš saņemtajām sūdzībām par netīriem galda piederumiem). Par šo gadījumu ir informēta ēdnīcas vadība, kura solījusi nepilnības novērst. M.Banka informēja, ka skolas ēdnīcu apmeklēja arī Pārtikas un veterinārā dienesta darbinieki. Aizrādījumi par skolas ēdnīcu netika izteikti.

Atbildot uz jautājumu par to, kāpēc ēdienkartē bieži ir iekļauti tādi produkti kā griķi un rīsi u.tml., M.Banka informēja par 12.03.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, kas nosaka, ka ēdienkartē vairāk jāiekļauj dārzeņi un piena produkti, savukārt jāsamazina gaļas produktu un kartupeļu daudzums, kā arī tiek ierobežota gan neveselīgu produktu, gan arī sāls un garšas pastiprinātāju izmantošana bērnu ēdināšanā. Skolēna ēdienkartes galvenais rādītājs ir atbilstība veselīga uztura principiem, ko arī cenšas stingri ievērot ēdināšanas uzņēmums, kas nodrošina šo pakalpojumu sniegšanu izglītības iestādē.

5.2. Uz jautājumu par klases iekārtojumu – mēbelēm, M.Banka atbild, ka pastāv sava kārtība, kādā tiek iegādātas mēbeles (pirmām kārtām tiek nodrošinātas 1. klašu telpas). M.Banka informē, ka par atlikušajiem naudas līdzekļiem. Ogres novada pašvaldībā Iepirkumu nodaļā ir iesniegta iepirkuma dokumentācija skolas sporta zāles apgaismojuma pilnīgai nomaiņai. Katru gadu skolas budžetā remontdabiem ir paredzēti 10 000 eiro.

Lēmumi:

  1. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2019. gada 23. janvārī plkst. 18:00 Ogres sākumskolas 301. kabinetā.

Sēdi vadīja Uģis Grīnbergs
Sēdi protokolēja Kristīne Lejiņa