Skolas padomes protokols #2017/1

16. janvāris, 2017

Sēdē izskatītie jautājumi – divu 1. klašu pārcelšana uz Ogres mūzikas skolas telpām, 2. semestra darba plāns un janvāra mēneša aktualitātes, ēdināšanas laiku izmaiņas, dažādi jautājumi.

Sēdē piedalās: Skolas skolēnu vecāku pārstāvji (12), skolas direktore Māra Banka, skolas pedagogu pārstāves Ieviņa Piļka, Jolanta Bardovska (ievēlētas no Skolas Pedagoģiskās padomes) un Aija Sirsniņa, direktores vietniece (audzināšanas un ārpusklases darbā).

Sēdes darba kārtība.

  1. Divu 1. klašu pārcelšana uz Ogres mūzikas skolas telpām.
  2. 2.semestra darba plāns un janvāra mēneša aktualitātes.
  3. Ēdināšanas laiku izmaiņas.
  4. Dažādi jautājumi.

Darba gaita.

1. Divu 1.klašu pārcelšana uz Ogres mūzikas skolas telpām.

Apstiprinājusies publiskajā telpā izskanējusī iecere mazos pirmklasniekus izvietot Ogres mūzikas skolā, bet vecāki ir neapmierināti un ir gatavi to apstrīdēt un likt pašvaldības pārstāvjiem rast citu – labāku risinājumu. Topošo pirmklasnieku vecāki uzskata, ka Ogres mūzikas skola nav piemērota 50 bērnu uzņemšanai – klašu kvadratūra neatbilst likumā noteiktajam, problemātiska ir sporta stundu nodrošināšana, nav skaidras norādes – kā tiks atrisināts ēdināšanas jautājums. Skolas vadība apstiprina no savas puses darīt visu, cik vien labi iespējams, lai realizētu pašvaldības lēmuma realizāciju dzīvē, ja tomēr nāksies divas klases pārcelt uz Ogres mūzikas skolu.

Skolas Padomes pārstāvji apsprieda dažādus risinājumus, taču par labāko tika atzīts – meklēt telpas esošajā skolas ēkā. Tā kā ēku pārvalda Ogres ģimnāzija, tad Skolas Padomes balsstiesīgie pārstāvji (PAR – 8, PRET – 0, ATTURAS – 0, SAPULCĒ NEPIEDALĀS – 4) nolemj:

tikties ar Ogres ģimnāzijas direktori, Ainu Bērci, kas ir ēkas pārvaldītājs, lai rastu risinājumu trūkstošo telpu atrašanai un pārņemšanai no ģimnāzijas.

2. 2.semestra darba plāns un janvāra mēneša aktualitātes.

Skolas vadība iepazīstinaja ar Ogres sākumskolas darba plānu 2.semestrim, detalizēta informācija šeit un aktuālo darbu plānu janvāra mēnesī, detalizēta informācija šeit.

3. Ēdināšanas laiku izmaiņas.

Tā kā nav saņemta neviena valsts institūciju atbalstoša atbilde par MK noteikumiem neatbilstošo 1.-3.klašu ēdināšanas laiku saglabāšanu eošajā laikā – plkst.10.20, tad skolā ir veikti dažādi sagatavošanās darbi – nopirkti papildus ēdamgaldi un soli, panākta vienošanās ar ēdinātāju un tuvākajā laikā tiek plānots ieviest izmaiņas ēdināšanas laikos, t.i., nodrošināt visiem bērniem ēdināšanu vienā laikā – plkst. 11.10.

Ogres sākumskola 1.-6.klase

Ogres Valsts ģimnāzija

Ogres Valsts ģimnāzija

8.00 – 8.40

7.45 – 8.25

7.45 – 8.25

8.50 – 9.30

8.30 – 9.10

8.30 – 9.10

9.40 – 10 3hcjnpx.20

9.20 – 10.00

9.20 – 10.00

10.30 – 11.10

10.10 – 10.50

10.10 – 10.50

Pusdienas 11.10 – 11.40

11.00 – 11.40

11.00 – 11.40

11.40 – 12.20

Pusdienas 11.40 – 12.10

11.50 – 12.30

12.30 – 13.10

12.10 – 12.50

Pusdienas 12.30 -13.00

13.20 – 14.00

13.00 – 13.40

13.00 – 13.40

4. Dažādi jautājumi.

Jauniegādāto planšešu lietošanas nosacījumi – Skolas Padomē 6.a klases vecaku pārstāvis Aivars Spūlis uzdeva jautājumu, vai visiem Ogres sākumskolas skolēniem ir iespēja lietot planšetes. Skolas direktores vietniece mācību darbā – Ieviņa Piļķa informēja, ka visās klasēs mācību procesā tiek lietoti gan planšetes, gan datori pēc iepriekš izstrādāta un ar skolotājiem saskaņota grafika.

Latvijas Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (turpmāk – VVST) dalības skola – Skolas Padomē 1.b klases vecāku pārstāve Airita Brenča ierosināja apsvērt ideju par iestāšanos veselību veicinošo skolu tīklā Latvijā un iegūt statusu „Veselību veicinoša skola”. Tīklā esošo skolu mērķis ir veselības veicinošu aktivitāšu īstenošana skolā. Skola iegūst veselības jomā zinošākus skolēnus un skolas personālu, labākus sasniegumus mācībās, labāku skolas fizisko un emocionālo vidi, efektīvāku skolas darbību un pozitīvāku skolas tēlu. Airita Brenča iepazīstināja skolas vadību un Skolas Padomes pārstāvjus ar VVST metodiskajiem materiāliem, kā arī izsniedza tos lietošanā un izteica piedāvājumu uzaicināt uz nākamo Skolas Padomes sēdi VVST pārstāvjus, kas konceptuāli ir jau piekrituši ierasties – vienojoties par konkrētu datumu un laiku.

Skolas Padomes balsstiesīgie pārstāvji (PAR – 8, PRET – 0, ATTURAS – 0, SAPULCĒ NEPIEDALĀS – 4) nolemj:

Uzdot Airitai Brenčai uz nākamo Skolas Padomes sēdi aicināt Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla padomes pārstāvjus, kas sīkāk iepazīstinātu ar VVST ideju, mērķiem, pamatvērtībām, kritērijiem, ieguvumiem un veicamajiem soļiem skolas iesaistei Veselību veicinošas skolas programmā.

Lēmumi:

  1. Tikties ar Ogres ģimnāzijas direktori Ainu Bērci par iespēju rast risinājumu trūkstošo telpu atrašanai un pārņemšanai no ģimnāzijas.
  2. Uz nākamo Skolas Padomes sēdi februārī uzaicināt Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla padomes pārstāvjus, kas sīkāk iepazīstinātu ar tīkla ideju, pienākumiem un ieguvumiem.
  3. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2017.gada 22.februārī plkst. 18:00 Ogres sākumskolas 301.kabinetā.