Skolas padomes protokols #2017/2

29. marts, 2017

Slimību profilakses un kontroles centra pārstāves prezentācija par Nacionālo VVST Latvijā. Uzkopšanas jautājumi, skolas jubileja, drošības jautājumi.

Sēdē piedalās: Skolas skolēnu vecāku pārstāvji (7 pārstāvji -Dace Jēkabsone (1.b), Ilze Ansone-Znotiņa (1.d), Evita Prižavoite (2.d), Aija Mežale (3.a), Uģis Grīnbergs (4.b), Ņina Asare (5.c), Aivars Spūlis (6.a)), skolas direktore Māra Banka, skolas pedagogu pārstāves Ieviņa Piļka, Jolanta Bardovska (ievēlētas no Skolas Pedagoģiskās padomes) .

Sēdes darba kārtība.

 1. Slimību profilakses un kontroles centra vadītājas vietnieces Maijas Pauniņas prezentācija par Nacionālo veselību veicinošo skolu tīklu (turpmāk VVST) Latvijā.
 2. Dažādi jautājumi.

Darba gaita.

1. Slimību profilakses un kontroles centra pārstāves prezentācija par Nacionālo VVST Latvijā.

Slimību profilakses un kontroles centra vadītājas vietniece Maija Pauniņa prezentēja Nacionālā VVST ideju, mērķus, pamatvērtības, kritērijus, ieguvumus un veicamos soļus skolas iesaistei Veselību veicinošas skolas programmā.

Lai sekmētu Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam izvirzīto mērķu īstenošanu un veicinātu izglītības iestāžu iesaisti skolēnu un skolas darbinieku veselības veicināšanā, Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Vecāku forumu un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību Latvijā ir uzsācis darbu pie Veselību veicinošo skolu iniciatīvas atjaunošanas Latvijā un ir izveidojis konsultatīvu institūciju – Nacionālo VVST padomi, kuras mērķis ir veicināt Nacionālā VVST izveidošanu, attīstīšanu, koordināciju, sadarbību un monitoringu Latvijā.

Nacionālā VVST mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību.

Dalība tīklā ir brīvprātīga. Tajā iesaistīties var ikviena vispārējās vai profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno pamata un/vai vidējās izglītības programmu (turpmāk – skola) un kura vēlas īstenot veselības veicināšanas pasākumus, aizpilda pieteikuma anketu un apņemas satrādāt pie Veselību veicinošām skolām noteikto kritēriju izpildes.

Lai kļūtu par Nacionālā VVST dalībnieci, skolai ir:

 1. Jāizveido Veselību veicinošās skolas padome (to var integrēt Skolas padomes sastāvā, ja tāda jau ir izveidota un darbojas), iekļaujot tās sastāvā skolas direktoru, no sava vidus deleģēto Veselību veicinošās skolas koordinatoru, vecāku pārstāvi, skolēnu pārstāvi.
 2. Jāveic aktivitātes, lai atbilstu visiem Padomes aptiprinātajiem pamata kritērijiem.
 3. Jāveic aktivitātes, lai īstenotu 2-3 izvēlētos prioritāros dalības kritērijus.
 4. Reizi gadā līdz 30.jūnijam Nacionālās VVST padomes sekretariātā jāiesniedz aizpildīta Ikgadējā aktivitāšu izvērtēšanas anketa (saite uz dokumentu), elektroniski nosūtot to uz e-pastu: veseligaskola@spkc.gov.lv

Galvenie ieguvumi skolām, iesaistoties Nacionālajā VVST:

 1. pieredzes apmaiņas iespējas ar citām Nacionālā VVST dalībniecēm un ārvalstu kolēģiem;
 2. valsts finansēti veselības veicināšanas pasākumi (nodarbības, videolekcijas, domapmaiņu pēcpusdienas u.c.) par aktuālām tēmām gan skolēniem, gan skolotājiem;
 3. iespējas piedalīties VVST organizētās apmācībās un semināros;
 4. jaunākā informācija un materiāli par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu;
 5. uz pierādījumiem balstīts metodiskais atbalsts veselības veicināšanas darba organizēšanā, aktivitāšu veidošanā skolā;
 6. kritēriji tiek ņemti vērā izglītības iestāžu un eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodikā.

Kādas ir skolas tiesības, darbojoties Nacionālajā VVST?

 1. Saņemt jaunāko informāciju par aktualitātēm Nacionālā VVST darbībā un Slimību profilakses un kontroles centra sagatavotos informatīvos materiālus.
 2. Piedalīties visos Slimību profilakses un kontroles centra organizētajos semināros, kursos un apmācībās.
 3. Saņemt visa veida informāciju, kas būtu noderīga, lai veiksmīgāk realizētu Veselību veicinošas skolas darbību.

Kādi ir skolas pienākumi, darbojoties Nacionālajā VVST?

 1. Būt labas prakses piemēram, aktīvi piedalīties pieredzes apmaiņā ar citām skolām veselības veicināšanas jomā.
 2. Piedalīties Nacionālās VVST padomes sanāksmēs.
 3. Sekot līdzi, lai skolas darbā tiktu īstenoti Veselību veicinošo skolu pamata kritēriji un dalības kritēriji, un reizi gadā sagatavot pārskatu par skolā īstenotajām aktivitātēm.

Ņemot vērā to, ka Ogres novada pašvaldība ir iestājusies Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā un pašvaldībā darbojas veselības veicināšanas koordinatoru komanda Oveselība, novadā jau tagad notiek daudz veselību veicinoši pasākumi un tiek īstenotas vairākas veselību veicinošas programmas, kurās aktīvi iesaistās ne tikai Ogres sākumskola, bet arī citas Ogres novada skolas. Tāpēc skolas pārstāvji uzver, ka neredz būtiskus ieguvumus no iestāšanās šajā tīklā, vien papildus pienākumus, kas jāveic, lai šo statusu uzturētu un saglabātu, tāpēc šajā mācību gadā pieņemts lēmums neveikt pasākumus, lai iestātos Nacionājā VVST, pie šī jautājuma plānots atgriezties uzsākot nākamo mācību gadu.

2. Dažādi jautājumi.

Uzkopšanas jautājumi – uzkopšanas firmas „Cleanhouse” SIA pārstāve Dace Jēkabsone, pēc saņemtajām sūdzībām no vecākiem par higiēnas preču apjomu, informēja par situāciju attiecībā uz to, norādot, ka kompānija startējusi iepirkumā un veic savus pienākumus atbilstoši iepirkumā izsludinātajai tehniskai specifikācijai un dara pat vairāk, norādot, ka cenšas nepieļaut higiēnas preču iztrūkumu. Jāatzīmē, ka kopš pēdējā iepirkuma ir strauji audzis arī skolēnu skaits, problemātiski ir arī tas, ka skolas ēkā saimnieko divas skolas, kā arī šeit norit nepārtraukts ārpusskolas aktivitāšu skaits – dažādi pulciņi, sporta nodarbības, ēkā notiek arī ar skolas darbību nesaistīts aktivitāšu un apmācību process, kā piemēram, novusa pulciņš, autovadītāju apmācība u.c. Dace Jēkabsone aicināja nākotnē precīzāk izvērtēt nepieciešamos higiēnas preču apjomus, ņemt vērā inovācijas uzkopšanas jomā un izvērtēt dārgāko, taču inovatīvāko risinājumu potenciālu un efektivitāti.

Skolas jubileja – sakarā ar skolas jubileju 27./28.aprīlī skolā plānoti daudz un dažādi svētku pasākumi – tiks veidota dzimšanas dienas torte, notiks labinieku sveikšana, tiks rīkoti koncerti. Tortes veidošanai skola iegādāsies saldo biezpiena un šokolādes masu un aicina vecākus šajā dienā atbalstīt skolu un sarūpēt bērniem Selgas cepumus, lai varētu realizēt ideju par pašiem savas dzimšanas dienas tortes izveidošanu.

Drošības jautājumi – plānots katrā klasē ar bērniem vēlreiz runāt par drošības pasākumiem atrodoties uz ielas. Ņemot vērā problēmas aktualitāti, Ogres novada pašvaldībā ir rosināti dažādi drošības uzlabošanas pasākumi – plānots uzstādīt papildus zīmes, mirgojošo uzmanību gājēju pāreju vietās.

Lēmumi:

 1. Neveikt pasākumus, lai iestātos Nacionājā VVST, pie šī jautājuma atgriezties uzsākot nākamo mācību gadu.
 2. Lūgt „Cleanhouse” SIA pārstāvei Dacei Jēkabsonei iesniegt ierosinājumus un priekšlikumus par inovācijām uzkopšanas jomā un faktorus, ka obligāti jāņem vērā pie nākamā uzkopšanas pakalpojuma iepirkuma izsludināšanas.
 3. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2017. gada 29.martā plkst. 18:00 Ogres sākumskolas 301.kabinetā.