Skolas padomes protokols #2016/6

6. decembris, 2016

Sēdē izskatītie jautājumi – izglītojamo ēdināšanas kārtībā, novembra pasākumi skolā, aktualitātes decembrī, makulatūras konkursa gaita, dažādi jautājumi.

Sēdē piedalās: Skolas skolēnu vecāku pārstāvji (10), skolas direktore Māra Banka, skolas pedagogu pārstāves Ieviņa Piļka, Jolanta Bardovska (ievēlētas no Skolas Pedagoģiskās padomes) un Aija Sirsniņa, direktores vietniece (audzināšanas un ārpusklases darbā).

Sēdes darba kārtība.

  1. Turpmākā izglītojamo ēdināšanas kārtība.
  2. Novembra pasākumi skolā.
  3. Aktualitātes decembrī.
  4. Dažādi jautājumi.

Darba gaita.

1. Turpmākā izglītojamo ēdināšanas kārtībā.

Atkārtoti tiek skatīts jautājums par turpmāko ēdināšanas kārtību Ogres sākumskolā. Pēc 2016.gada 17.oktobrī veiktās PVD ārpuskārtas pārbaudes skolas vadība, iesaistot arī Skolas Padomes pārstāvjus izskatījuši dažādus turpmākās ēdināšanas kārtības variantus, uzrakstījuši vairākas vēstules dažādām valsts institūcijām, bet risinājuma joprojām nav un situācija joprojām palikusi iepriekšējā – organizējot 1.-3.klasēs ēdināšanu pašreizējā laikā plkst.10:20, tiek pārkāpts MK 610.noteikumu 59.pantā noteiktais, kas skolas vadībai var beigties ar brīdinājuma izteikšanu un administratīvā soda uzlikšanu, ko savukārt nevēlas skolas vadība. Tāpēc sapulces gaitā tiek nolemts konsultēties ar Ikšķiles brīvo skolu „Tautskola 99 Baltie zirgi”, kura, saistībā ar skolā organizēto veģetāro ēdināšanu, nonākusi līdz tiesvedībai ar PVD. Skolas vadība gan pauž viedokli, ka tiesvedības uzsākšana būtu pēdējais solis situācijas risinājuma meklēšanā.

2. Novembra pasākumi skolā.

Skolas direktores vietniece Aija Sirsniņa informē par skolā notikušajiem pasākumiem novembra mēnesī un izsaka milzīgu pateicību:

  1. Skolas Padomes 4.b klases vecāku pārstāvim Uģim Grīnbergam par 11.novembra – Lāčplēša dienai un Latvijas simtgadei veltītā svētku pasākuma „Pār visiem svētumiem, ko sirdī nesam…” ideju, kas noslēdzās ar pašiem sava karoga uzvilkšanu skolas jaunajā karoga mastā.
  2. Visiem Ogres sākumskolas skolēnu vecākiem par iesaistīšanos un palīdzību bērniem Mārtiņdienas tirdziņā – izsakot atzinību par lieliskajiem rezultātiem – kopā tika ietirgoti 1717,24 eiro! Nauda tika pārskaitīta 2 labdarības mērķiem – mūsu skolas 2 skolēnu ģimenēm. Ziedot.lv – Rihardam Bīriņam – bērnam ar kustību traucējumiem un Helēnas Mailītes  ģimenei, kurai rudenī nodega māja.
  3. NBA Juniors Latvijā dalībniekiem – 5.c klasei un viņu vecākiem par lielisku sniegumu pirmoreiz Latvijā rīkotajā basketbola turnīrā.

Aija Sirsniņa arī informēja, ka skolā plāno ierasties Latvijas televīzija – LTV7, kura plāno izglītības un kultūras pasākumam filmēt mūsu skolas skolēnus, kas iesaistījušie projektā „Sporto visa klase”.

3. Aktualitātes decembrī.

Decembris ir ļoti saspringts mēnesis – skolēniem ir jābūt gataviem uzrakstīt visus pārbaudes darbus skolas noliktajos termiņos. Spriedzi rada arī gatavošanās tuvojošiem svētkiem – Ziemassvētkiem. 22.decembris ir pēdējā pirmā semestra un liecību izsniegšanas diena, šajā dienā plānoti arī trīs svētku koncerti.

4. Dažādi jautājumi.

Problēmas 2.d klasē saistībā ar skolotāju maiņu – sakarā ar to, ka esošā 2.d klases audzinātāja bija spiesta ātrāk doties dekrēta atvaļinājumā un audzināmā klase palika bez skolotājas, skolas vadībai lielā steigā bija jārisina jautājums par jauna skolotāja uzņemšanu kolektīvā. Lai gan visas atsauksmes bija labas un skolotājas pieredze atbilstoša, realitāte izrādījās pilnīgi savādāka. Jaunā skolotāja nevarēja atrast kontaktu ne ar pašiem bērniem, ne bērnu vecākiem, tāpēc skolas vadība pieņēma lēmumu uzteikt darbu. Bet risinājums bija jāmeklē, skolotāju kolektīvā tika uzņemta praktikante. Viss notika sasteigti, bet šis skolas vadības lēmums sevi attaisnoja. Jaunajai skolotājai – praktikantei rit adaptācijas periods, viņas mentors ir ļoti pieredzējusi skolotāja un direktores vietniece mācību darbā – Ieviņa Piļķa, kura palīdz skolotājai iejusties un māca teoriju iedzīvināt ikdienas darbā. Skolas vadība ir pārliecināta par jaunās skolotājas atbilstību un lūdz vecākus būt saprotošiem un visus neskaidros jautājumus risināt konstruktīvi un ar sapratni, ļaujot viņai strādāt un sevi pierādīt.

Aktuāls pirmklasnieku uzņemšanas jautājums – šajā mācību gadā Ogres sākumskolā mācību gaitas beigs trīs 6.klašu audzēkņi, bet skolai jāuzņem 2 x lielāks skolēnu – topošo pirmklasnieku skaits. Tāpēc ļoti aktuāls ir trūkstošo klases telpu jautājums. Skolas vadība vairākkārtīgi ir informējusi pašvaldības pārstāvjus par sev pieejamiem resursiem attiecībā uz telpām, bet lēmuma, kā viņi plāno risināt Ogres sākumskolai trūkstošo telpu jautājumu, nav. Publiskajā telpā izskanējusi doma, ka topošajiem pirmklasniekiem paredzēts telpas piešķirt Ogres mūzikas skolā. Skolas vadība neapstiprina, bet arī nenoliedz šo informāciju, vien uzsver, ka pat reiz pašvaldībā tiek apspriesti visdažādākie risinājumi un meklētas vislabākās iespējas.

Pirmā neatliekamā medicīniskā palīdzība – Skolas Padomes 6.c klases vecāku pārstāve Marina Tribocka uzdeva jautājumu par aptieciņas pieejamību skolas sporta zālē. Aija Sirsniņa informēja, ka stundu laikā aptieciņa ir pieejama visiem sporta skolotājiem, savukārt, ja tā nepieciešama ārpus stundu laika – tad pēc tās jājautā dežurantam vai sargam. Medmāsa abās skolās – gan sākumskolā, gan ģimnāzijā – ir viena, tāpēc viņa pieņem bērnus tikai un vienīgi savā kabinetā, atbilstoši savam darba laikam.

Makulatūras konkursa gaita – saskaņā ar iepriekšējo vienošanos Skolas Padomē, 2016./2017.m.g. 1.b klases pārstāve Airita Brenča ir uzņēmusies vadīt Ogres sākumskolas dalību makulatūras konkursā “Tīrai Latvijai” – ir reģistrējusi sākumskolu dalībai konkursā un sagatavojusi publikāciju tīmekļa vietnē www.ogressakumskola.lv. Airita Brenča informē, ka uz šo brīdi – precīzāk – 3.novembrī ir piepildīts un aizvests pirmais konteiners (skolai kopā reģistrēti – 630 kg savāktā un nodotā makulatūra, no tiem 1.b klasei reģistrēti – 251 kg), 8.decembrī plānots aizvest otru konteineru. Ogres sākumskolas mājaslapā publikācijā par makulatūras konkursu ir uzrādīti dežūru laiki svētdienās, kuru laikā makulatūru iespējams sasvērt. Atvedot makulatūru jebkurā laikā citās dienās to var atstāt tam paredzētajā vietā. Konkurss norisinās līdz 2017.gada 13.martam.

Lēmumi:

  1. Iegūt informāciju par Ikšķiles brīvās skolas „Tautskola 99 Baltie zirgi” pieredzi konflikta ar PVD risināšanā.
  2. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2017.gada 11.janvārī plkst. 18:00 Ogres sākumskolas 301.kabinetā.