Skolas padomes protokols #2016/5

31. oktobris, 2016

Sēdē izskatītie jautājumi – pārtikas veterinārā dienesta (turpmāk – PVD) ārpuskārtas pārbaude, nākošā gada budžeta prioritātes. svētku un pasākumu kalendārs, dažādi jautājumi.

Sēdē piedalās: Skolas skolēnu vecāku pārstāvji (13), skolas direktore Māra Banka, skolas pedagogu pārstāves Ieviņa Piļka, Jolanta Bardovska (ievēlētas no Skolas Pedagoģiskās padomes) un Aija Sirsniņa, direktores vietniece (audzināšanas un ārpusklases darbā).

Sēdes darba kārtība.

 1. Pārtikas veterinārā dienesta (turpmāk – PVD) ārpuskārtas pārbaude.
 2. Nākošā gada budžeta prioritātes.
 3. Svētku un pasākumu kalendārs.
 4. Dažādi jautājumi.

Darba gaita.

1. PVD ārpuskārtas pārbaude.

Skolas direktore informēja, ka skolā š.g. 17.oktobrī PVD veica ārpuskārtas pārbaudi, pamatojoties uz kāda vecāka sūdzību (TSV 80-191/1-17) par to, ka mazajās klasēs pusdienas tiek dotas plkst.10:00.

Atbilstoši dienas plānam pirmais pusdienlaiks skolā tiek organizēts laikā no 10:20–10:50 un tas paredzēts 1.-3.klašu skolēnu ēdināšanai. MK 610.noteikumu 59.pants, paredz: „…… Pusdienas organizē ne agrāk kā pulksten 11.00……”, tāpēc skolas vadība atzīst, ka pusdienas laiks neatbilst šajos normatīvos noteiktajam. Ņemot vērā iepriekš minēto skolas vadība ir sagatavojusi priekšlikumus, pusdienas laika pārkārtošanai sākumskolā, pārceļot pusdienas laiku par vienu mācību stundu uz priekšu.

Jaunais projekts ar citiem ēdienreižu laikiem izraisīja vecāku pārstāvju diskusijas Skolas Padomes sēdē, tika izskatīti vairāki varianti.

Plānojot un organizējot dienas kārtību, Ogres sākumskolai jārēķinās ar Ogres valsts ģimnāziju, jo ēdamzāles kapacitāte nav paredzēta abu izglītības iestāžu skolēnu skaitam, visus skolniekus nevar kvalitatīvi apkalpot vienā ēdienreizes pauzē. 1.klašu skolēniem stundas beidzas 12:30. Jaunāko klašu skolēni vismaz 3 dienas nedēļā pēc pusdienu ēšanas dodas mājās, vecāko klašu skolēniem līdzīgi – 2 reizes nedēļā. Ņemot vērā to, ka pirmā stunda Ogres sākumskolā sākas plkst.08:00, brokastis bērni ēd ap 07:30. Ņemot vērā katra bērna individualitāti, ir arī ģimenes, kas brokastis mājās neēd fizioloģisku vai citu iemeslu un apsvērumu dēļ. PVD pārbaudes protokolā fiksēts direktores sacītais PVD – ka pēc brīvlaika pusdienas tiks organizētas plkst 11:00 – sākot ar š.g. 1.novembri.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Skolas Padomes balsstiesīgie pārstāvji (PAR – 10, PRET – 0, ATTURAS – 0, SAPULCĒ NEPIEDALĀS – 2) nolemj:

 1. palīdzēt sagatavot vēstuli, ar kuru skolas direktore informē Ogres novada pašvaldības Izglītības, sporta un kultūras pārvaldi par PVD pārbaudes rezultātiem un PVD – izsaka lūgumu pagarināt pārbaudes laikā noteikto pārmaiņu ieviešanas termiņu,
 2. sagatavot un nosūtīt Skolas Padomes vēstules LR Tiesībsargam, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, Veselības ministrijai, Izglītības ministrijai un Satversmes tiesai, rosinot diskusiju par ēdināšanas laiku sākumu LR izglītības iestādēs un iespējām izstrādāt grozījumus pastāvošajā likumdošanā.

2. Nākošā gada budžeta prioritātes.

Skolas direktore informēja par nākošā gada budžeta prioritātēm un tās ir:

 1. transporta pakalpojumi – 3 500 EUR (par 1 000 EUR vairāk nekā pagājušogad) – paredzēts nodrošināt transporta pakalpojumus sekojošiem pasākumiem: Valmiera (dambrete), Cēsis (tautiskās dejas), Jaunpils (mūsdienu dejas), Suntaži (Tauriņu Balsis), Gulbene (Sporto visa klase), Jelgava (Sporto visa klase), dažādas sporta sacensības, konkursi, olimpiādes (atbilstoši saskaņotajam plānam ar Izglītības un sporta pārvaldi), labo bērnu motivēšana,

Patreiz budžetā finanšu resursi mācību ekskursijām nav pietiekamā apjomā un vajadzētu lūgt pašvaldību piešķirt līdzekļus arī mācību ekskursijām, lai katra klase vismaz vienu reizi mācību gadā varētu mācīties ārpus klases.

 1. datortehnika – 11 500EUR (serveris DELL PowerEdge + 20 gb. datori pedagogiem kabinetos),
 2. telpu kārtējais remonts – 10 521EUR (gaiteņu remontam 1. stāvā).

Vēl šogad plānots veikt remontdarbus 4 000 EUR apmērā, kas palikusi pāri no jaunā matemātikas kabineta pārbūvei paredzētās naudas un novirzīt to gaiteņa remontam un ventilācijas cauruļu apšūšanai skolas sākumklašu garderobēs.

Papildus ir ļoti nepieciešami finanšu līdzekļi pakāpeniskai inženiertīklu pārbūves darbu uzsākšanai (ūdensvadu un kanalizācijas cauruļu pakāpeniskai nomaiņai) – nedēļā no 24.oktobra līdz 28.oktobrim paredzēta Skolas Padomes pārstāvju tikšanās ar pašvaldības atbildīgajiem pārstāvjiem, deputātiem, lai informētu par problēmas nopietnību.

3. Svētku un pasākumu kalendārs.

Skolas direktores vietniece Aija Sirsniņa informēja par jau notikušajiem un plānotajiem pasākumiem tuvākajā nākotnē.

Karjeras nedēļa 2016 (10.-14.oktobris)

Karjeras nedēļas ietvaros notikušas 15 tikšanās ar mērķi iepazīt dažādas profesijas. Skolā viesojās un par savu profesiju stāstīja Andris Krūmiņš – jūrnieks, Vladimirs Upmalis – programmētājs, Airita Brenča – pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja, Elīna Aupe – kultūras centra kultūras projektu koordinatore, Dace Jakobsone – īpašumu uzkopšanas servisa dienesta vadītāja, Iveta Maura – juriste, Nora Ikstena – rakstniece un Liega Piešiņa – LNB pakalpojumu departamenta Izstāžu nodaļas vadītāja. Papildus mūsu bērni viesojās Ogres novada pašvaldībā, degvielas uzpildes stacijā Statoil Ogrē, Ogres slimnīcā (Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde), Sāls istabā Ogrē, NBS Gaisa spēku bāzē Lielvārdē, Asins pārliešanas donoru centrā Rīgā, Ģimenes atbalsta dienas centrā Ogrē. Kopā karjeras nedēļā piedalījās ap 300 skolēniem.

Labo darbu nedēļa (17.-21.oktobris)

Labo darbu nedēļas ietvaros vairāku klašu skolēni darīja mazākus un lielākus, grūtākus un vieglākus darbiņus, lai iepriecinātu kādu sev blakus, lai padarītu tīrāku vidi mums apkārt, lai palīdzētu tiem, kam grūti parūpēties pašiem par sevi.

Ogres dzīvnieku patversmei esam sarūpējuši segas, avīzes, dzīvnieku barību (1.e, 3.e un 4.e klases). Pansionāta „Ogre” iemītniekiem dāvināsim pašu gatavotus adventes vainagus un Ziemassvētku rotājumus (2.a klase). Talkojām un grābām lapas Raiņa prospektā 90 dzīvojošas pensionāres īpašumā (6.c klase), sanatorijas „Ogre” teritorijā (3.b un 3.c klases) un Špakovska parka teritorijā (5.b klase). Sakopām vācu karavīru kapus Ogrē, Čaka prospektā (4.b un 4.d klases). Piedalījāmies biedrības “Sajūtu pasaule” organizētajā grāmatu dāvināšanas akcijā “Lai grāmata neguļ plauktā!” bērniem un jauniešiem rūpēs nonākušajās ģimenēs (visaktīvākā – 1.b klase). Visvairāk atbalstījām ozolzīļu vākšanu Rīgas Zooloģiskā dārza iemītniekiem (1.a. 1.b, 1.d, 3.a, 3.c, 3.b, 3.d, 4.b klases).

Robežsargu diena

7.novembris atzīmējams kā Robežsargu diena, skolā viesosies robežsargi ar mērķi popularizēt robežsargu profesiju. Ļoti iespējams, ka šajā dienā skolā viesosies kinologi, ja izdosies, tad arī komanda „Sigma”.

Lāčplēša diena

11.novembrī – Ogres sākumskolas, Ogres Mūzikas skolas un Ogres Valsts ģimnāzijas kopīgi organizēts Lāčplēša dienai un Latvijas simtgadei veltīts svētku pasākums „Pār visiem svētumiem, ko sirdī nesam…”.

Pasākuma mērķis – godināt Latvijas karogu. Skolēni veidos kustīgu kompozīciju – Ogres upes divus krastus un pados Latvijas karogu no rokas rokā no Latvijas karoga Ogres centrā, garām Ogres mūzikas skolai līdz skolai, kur paredzēta abu direktoru svinīga uzruna un karoga uzvilkšana jaunajā karoga mastā.

Mārtiņdienas tirdziņš

Pasākuma mērķis – attīstīt interesi un vēlmi piedalīties ziedojumu akcijā, veicināt skolēnos interesi par profesijas un amata apguvi, veidot un attīstīt labdarības tradīcijas Latvijā.

14.novembrī no plkst. 8:40 – 11:40, katra klase atbild par tirgošanās vietu (galdi, noformējums un tīrība), pārdevējiem rokās jābūt vienreizējiem cimdiem, ja tirgojās ar produktiem, produktiem jābūt iesaiņotiem vai uz salvetēm izkārtotiem, stundu laikā viens pārstāvis dežurē pie savas tirgošanās vietas, tirgojās tikai ar pašu – mājās ceptiem, vārītiem, veidotiem utt. Našķiem vai zīmētiem, adītiem, tamborētiem darbiņiem. Tirdziņā pārdevēji būs 2.-6.klašu skolēni, bet 1.klašu skolēni – pircēji.

Nauda tiks ziedota labdarībai. Par tirgošanos un naudas nodošanu bankā parūpēsies Skolas Padomes un skolēnu padomes pārstāvji.

Skolas Padome lēma ietirgoto naudiņu vienādās daļās ziedot 2 mērķiem:

 1. atbalstīt Ogres sākumskolas skolnieces ģimeni, lai palīdzētu pēc negadījuma, kad ugunsgrēkā nodega ģimenes māja,
 2. atbalstīt Ogres sākumskolas skolotāju, lai palīdzētu nopietnu veselības sarežģījumu ārstēšanā.

4. Dažādi jautājumi.

Stundu saraksta izmaiņas E-klasē – E-KLASE sistēmu izstrādā, pārvalda un uztur kompānija DEAC līdz ar to nekādus uzlabojumus vai izmaiņas E-KLASE sistēmā nevar tikt veiktas.

Vienīgā iespēja E-KLASĒ piesaistīt stundu saraksta izmaiņas ar saiti uz skolas mājas lapu, taču tas nedarbojas E-KLASES mobilajā aplikācijā.

Virtuves bloka neatbilstība higiēnas un sanitārajām prasībām – ir manīti prusaki, diemžēl ne tikai virtuves blokā, bet arī citur. Ļoti lielā mērā tas izskaidrojams ar inženiertīklu stāvokli. Atbilstoši pašvaldības līgumam, kas noslēgts ar SIA „Ekoskan” dezinsekcija tiek veikta 2 reizes gadā, šobrīd ir pieteikta ārpuskārtas dezinsekcija saskaņā ar 2010.gada 6.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.618 “Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” prasībām.

Skolas Padomes protokols – pēc uzrakstīšanas un saskaņošanas ar Padomes pārstāvjiem protokols tiek publicēts skolas tīmekļa vietnē , kur visi interesenti ar to var iepazīties.

Lēmumi:

 1. Sagatavot vēstules Pārtikas un veterinārajam dienestam, Ogres novada pašvaldības Izglītības, sporta un kultūras pārvaldei, LR Tiesībsargam, Veselības ministrijai, Izglītības ministrijai, Satversmes tiesai.
 2. Tikties ar Ogres novada pašvaldības pārstāvjiem, deputātiem, lai informētu par inženiertīklu pārbūves nepieciešamību, kā arī tikšanās laikā mēģināt paredzēt finanšu līdzekļu palielināšanu transporta pakalpojumiem, t.sk. arī mācību ekskursijām.
 3. Mārtiņdienas tirdziņā ietirgoto naudu novirzīt savas skolas ietvaros – Ogres sākumskolas skolotājas un skolnieces ģimenes atbalstam.
 4. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2016.gada 30.novembrī plkst. 18:00 Ogres sākumskolas 301.kabinetā.