Skolas padomes protokols #2016/4

29. septembris, 2016

Atskaite par 2015./2016.m.g. sākumskolas budžeta izlietojumu, skolas padomes balstiesīgo pārstāvju ievēlēšana, skolas padomes balsojums par Ogres sākumskolas skolotāju izvirzīšanu Ogres novada pašvaldības balvai „Gada Skolotājs”.

Sēdē piedalās: Klašu vecāku pārstāvji (20), skolas direktore Māra Banka, skolotāju pārstāves Ieviņa Piļka un Jolanta Bardovska.

Sēdes darba kārtība.

  1. Atskaite par 2015./2016.m.g. sākumskolas budžeta izlietojumu.
  2. Skolas Padomes balstiesīgo pārstāvju ievēlēšana 2016./2017.m.g.
  3. Skolas Padomes balsojums par Ogres sākumskolas skolotāju izvirzīšanu Ogres novada pašvaldības balvai „Gada Skolotājs”.

Dažādi jautājumi.

1. Atskaite par 2015./2016.m.g. sākumskolas budžeta izlietojumu.

Skolas direktore informēja par budžeta līdzekļu izlietošanu gatavojoties jaunajam mācību gadam. Šajā gadā par budžeta līdzekļiem izveidots, izremontēts un aprīkots 1 jauns kabinets, iegādāti jauni soli, krēsli un mēbeles 3 kabinetos, veikta apgaismojuma nomaiņa pirmā korpusa gaiteņos un 2 kabinetos, iegādātas un uzstādītas jaunas tāfeles 5 kabinetos, iegādāta jauna datortehnika datorklasei – nomainīti 17 sistēmbloki un iegādāti un uzstādīti 3 jauni projektori, sarūpēts mācību palīglīdzekļu komplekts 1.klasēm (DB matemātikā, latviešu valodā, mūzikā un svešvalodā) un mācību palīglīdzekļi svešvalodu apguvei 2.-6.klasēm (DB krievu, vācu, angļu valodu apguvei), atjaunoti un papildināti mācību grāmatu krājumi. Kopējā iztērētā summa – nepilni 44 213 EUR.

 Jauns kabinets  10 014 EUR
 Mēbeles  6 829 EUR
 Apgaismojums  2 780 EUR
 Tāfeles  1 302 EUR
 Datortehnika  6 340 EUR
 Mācību palīglīdzekļi  9 137 EUR
 Mācību grāmatas  7 811 EUR
 KOPĀ  44 213 EUR

2. Skolas Padomes balstiesīgo pārstāvju ievēlēšana 2016./2017.m.g.

Tikšanās laikā notika Skolas Padomes balstiesīgo pārstāvju ievēlēšana. Skolas padomes struktūra ir sekojoša: Skolas Padomes priekšsēdētājs, protokolists un ne vairāk kā 2 vecāku pārstāvji no katras klašu grupas. Skolas Padomes priekšsēdētājs – Edgars Mednis (5.b), protokolētājs – Ņina Asare (5.c), Skolas Padomes balsstiesīgie pārstāvji – Airita Brenča (1.b), Ilze Ansone-Znotiņa (1.d), Inese Darge (2.c), Evita Priževoite (2.d), Aija Mežale (3.a), Laura Budnika (3.e), Uģis Grīnbergs (4.b), Līga Stikute (4.c), Gita Lejkriste (6.b), Marina Tribocka (6.c). Vecāku pārstāvjiem, kuriem netika piešķirtas balsstiesības, ir tiesības piedalīties visās Skolas Padomes sapulcēs un iesniegt savus priekšlikumus to izskatīšanai sapulcēs.

3. Skolas padomes balsojums par Ogres sākumskolas skolotāju izvirzīšanu Ogres novada pašvaldības balvai „Gada Skolotājs”.

Skolas vadība sagatavojusi pieteikumus četru Ogres sākumskolas skolotāju kandidatūru iesniegšanai Ogres novada pašvaldībai balvai „Gada Skolotājs”. Skolas Padome vienbalsīgi atbalstīja šo iniciatīvu un lēma par šo četru skolotāju tālāku virzīšanu balvas iegūšanai. Šogad „Gada Skolotājs” balvas iegūšanai izvirzīti sekojoši skolotāji sekojošās nominācijās:

Pretendents

Olga Muzikante

Nominācija

Par mūža ieguldījumu izglītībā

Īsi par:

Skolotāja ir ļoti empātiska ar labām komunikatīvajām spējām – ļoti labi saprotas gan ar skolēniem un viņu vecākiem, gan arī ar kolēģiem. Skolotāja jaunās paaudzes audzināšanā ir atdevusi 37 gadus.

Sasniegumi 2015./2016.m.g:

Dalība dažādos konkursos:
„R.Ezeras daiļrade”
„Vēstule Prezidentam”
Panākumi ZZ čempionātā
Aktīva dalība olimpiskajā dienā, sporta dienās, pārgājienos un mācību ekskursijās un skolēnu motivēšana ārpusklases pasākumiem un priekšnesumiem

Līga Bužere

Nominācija

Par inovācijām izglītības procesā

Īsi par:

Skolotāja ar augstu atbildības sajūtu un radošu pieeju savam darbam, ļoti labām saskarsmes spējām un pozitīvismu savā darbā. Skolotāja ir devusi nozīmīgu ieguldījumu skolas izglītības sistēmas pilnveidē.

Sasniegumi 2015./2016.m.g:

Inovatību mācību materiālu izstrāde un ieviešana
Aktīva dalība Comenius mūžizglītības partnerību projektos
Godalgota vieta Ogres novadpētniecisko darbu skatē
Panākumi angļu valodas olipiādē ar iegūtām atzinībām

Regīna Hanzena

Nominācija

Par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību

Īsi par:

Skolotāja ir iejūtīga, saprotoša, ieinteresēta, katrā skolēnā saskatot kādu talantu. Skolotāja ir izstrādājusi mācību programmas, pārbaudes darbus, video mācību materiālus, radošu pieeju skolēnu motivācijai mācību procesā.

Sasniegumi 2015./2016.m.g:

Panākumi vairākās matemātikas un latviešu valodas olimpiādēs ar iegūtām godalgotām vietām

Dalība dažādos konkursos:
„Kā var mācīties citu valodu? Protot savu valodu”
„Novada projektu darbi”
„Sportiskākā klase 2016”
„Laiks laukiem 2015”
„Dārznīca”
„Esmu redzams – esmu drošs”
„Tik vai Cik”
„Meža dienas 2016”
„Ziemassvētku apsveikums”
„Zaļas domas par Ogri, Latviju, pasauli”
„Latvijas brīnums”
Sasniegumi Grega festivāla plakātu sesijā

Jolanta Bardovska

Nominācija

Par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā

Īsi par:

Skolotāja izstaro siltumu un mīlestību un ar savu smaidu un dzirkstošajiem smiekliem māca bērniem dzīvē par vadmotīvu izvēlēties mīlestību. Skolotāja ir pieredzējusi pedagoģe, savas skolas un profesijas patriote.

Sasniegumi 2015./2016.m.g:

Dalība vairākos konkursos:
„Mana kā Valsts Prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā”
„Uzzīmē limonādes Lotte mašīnu”
„Dārznīca”
„Kā var mācīties citu valodu? Protot savu valodu”
„Novadpētniecisko darbu konkurss”
„Laiks laukiem”
„Par labāko mācībās”
Notikušas klases stundas:
Dopinga kontroles centrā
LDz Drošības stunda
Rīgas mežniecībā
Panākumi ZZ čempionātā:
Labākā klase 2015
2.vieta 2016.g. pusfinālā
2016.g.finālisti
Veiksmīga dalība projektos:
„Skolnieks.Pētnieks.Pilsētnieks”
„Mammadaba”
Dalība:
SEB MTB maratona pēdējā posmā
Rudens talkā Ogres patversmē
Grāmatas „Brīvās Latvijas prezidenti” atvēršanas svētkos
Jaunie satiksmes dalībnieki
Atbalstītāji TV šova filmēšanā

4. Dažādi jautājumi.

Izglītības iestādes inženiertīklu stāvoklis (iekšējie aukstā un karstā ūdens ūdensvadi, sadzīves kanalizācija) – ņemot vērā, ka telpas, kurās atrodas Ogres sākumskola juridiski pieder Ogres ģimnāzijai, kuru ilgtermiņā plānots pārcelt uz citām telpām, tad sākumskolai vajadzētu sākt domāt par inženiertīklu pārbūves darbu uzsākšanu (ūdensvadu un kanalizācijas cauruļu pakāpenisku nomaiņu). Inženiertīklu stāvoklis ēkā ir bēdīgā stāvoklī un pēc mūsu rīcībā esošajām ziņām Ogres ģimnāzija kā ēkas apsaimniekotājs nav plānojusi investīcijas šiem darbiem.

Skolai piegulošās privātās teritorijas (6 zemes vienības: Tīnūžu iela 8A (fiziskas personas īpašums), Tīnūžu iela 8 (jaukta statusa kopīpašums), Tīnūžu iela 6, Tīnūžu iela 4, Tīnūžu iela 2 (fizisku personu īpašumi) un Zvaigžņu iela 11 (pašvaldības īpašums)) – nekas nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem un teritorija aiz skolas joprojām ir piegružota un nesakopta, starp to nav uzbūvēts žogs, nenotiek pašvaldības policijas reidi, skolai nav resursu, lai kontrolētu bērnu atrašanos šai teritorijā. Skolas Padomes sapulcē izskanēja dažādi ierosinājumi – lūgt īpašniekus sakopt savu īpašumus, piesaistot palīgā pašvaldības policiju un citus Ogres novada domes atbildīgos darbiniekus, iespējams paredzēt žoga iegādi un uzstādīšanu.

Jauns auto stāvlaukums – skolas vadība un Skolas Padomes pārstāvji gandarīti par iepriekšējā mācību gadā paveikto. Jaunā stāvlaukuma izbūve atvieglo auto kustību un 1.klasnieku vecāku auto novietošanu, kamēr 1-klasnieks tiek pavadīt līdz klasei. Tā kā būvniecības procesā tika likvidēti vairāki koki, tad pēc Skolas Padomes priekšsēdētāja ierosinājuma tuvākajā laikā plānota jaunu koku – ozolu – stādīšana Madlienā Ozolu birzī.

Autobusi – skolas budžetā nepietiek līdzekļu dažādu braucienu organizēšanai saistībā ar skolas ārpusmācību pasākumiem – olimpiādes, skates, konkursi. Pagājušā mācību gada izskaņā Ogres novada pašvaldības pārstāvji solīja nodrošināt un finansēt transporta izmaksas šiem pasākumiem. Skolas Padome lēma aktualizēt šo jautājumu.

Baseins – peldēšana šobrīd paredzēta 1.klašu skolēniem, tā kā vēl nav zināma skolotāju atalgojuma shēma 2016./2017. mācību gadam, tad šobrīd nevar paredzēt atalgojumu peldēšanas pedagogam, līdz ar to skolas vadība nevar atbildēt uz vecāku jautājumu – vai peldēšanas nodarbības būs arī 2.klašu skolēniem. Ja līdzekļi būs pietiekami, tad peldēšanas nodarbības tiks nodrošinātas arī 2.klašu skolēniem.

Konsultāciju grafiks – jaunais konsultāciju grafiks tuvākajā laikā tiks publicēts skolas mājas lapā. Līdz tam brīdim nepieciešamību gadījumā skolēniem jāvēršas pie atbilstošā pedagoga, lai vienotos par individuālu konsultāciju laiku.

Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” – “Zaļā josta” 2016.gada 28.septembrī plāno izsludināt kārtējo makulatūras vākšanas konkursu Latvijas izglītības iestādēs. Iepriekš skolas līmenī notika vērienīgs makulatūras vākšanas pasākums, tāpēc šogad tajā netiek plānots piedalīties, bet ja tomēr kādai/ vairākām klasēm ir interese par šo kampaņu, tad klašu līmenī laipni aicināti šo kampaņu atbalstīt.

Ēdināšana – pakalpojumu nodrošina iepriekšējā firma IK „GAMMA-Ā”, kas spējusi nodrošināt lētākas launaga izmaksas, lielas porcijas, piedāvātais ēdiens bērniem garšo. 1.-2.klasēm – pilnībā klātās pusdienas, 3.-4.klasēm – klātās pusdienas, kad bērni paši var uzlikt salātus, mērci, piedevas – cik daudz vēlas. Bēdīgi, ka sociālajos tīklos parādās anonīmas bildes un informācija, kas izrauta no konteksta par esošo ēdinātāju, tāpēc skolas vadība un Skolas Padome aicina sasāpējušos jautājumus risināt individuāli, vēršoties pie skolas vadības vai klases audzinātājiem. Tādā veidā sev aktuālos jautājumus varēs ātri atrisināt pēc būtības un konstruktīvā veidā, tādejādi dodot arī iespēju komersantam pilnveidoties un nodrošināt mūsu bērniem aizvien labāku pakalpojumu.

Izglītojamie ar mobilitātes traucējumiem – šogad skolā ir 3 bērni, kam nokļūšana klasē patstāvīgi ir apgrūtināta, tāpēc skola ir radusi risinājumu un tuvākajā laikā skolā tiks uzstādīts mobilais ratiņu pacēlājs un bērnu pavadošie asistenti tiks apmācīti tā lietošanā. Iekārta tiks uzstādīta rezerves ieejas kāpņu telpā, lai netraucētu pārējo bērnu plūsmai.

Lēmums:

  1. Sagatavot veicamo aktivitāšu un darbu prioritāšu sarakstu.
  2. Iesaistīties nākamā gada budžeta līdzekļu plānošanā.
  3. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2016. gada 19. oktobrī plkst. 18:00 Ogres sākumskolas 301. kabinetā.