Skolas padomes protokols #2015/3

23. oktobris, 2015

Sākumskolas budžeta izpildes gaita, padomes ievēlēšana, skolotāju izvirzīšana piešķirtai balva “Gada skolotājs” un citi jautājumi.

Darba gaita.

1. Sākumskolas budžeta izpildes gaita.

Tikšanās laikā direktore prezentēja skolai piešķirtā budžeta izlietojumu. Šā gada budžetā ir atvēlēti līdzekļi planšetdatoru iegādei (30 gab.). Ierīkotas 2 jaunas mācību klases, 1 klasē veikts remonts, iegādātas tāfeles, printeris (skolotāju istabā), dažādi remontmateriāli. Papildināti mācību līdzekļi, t.sk., grāmatas, darba burtnīcas un metodiskā literatūra, kancelejas preces. Veiksmīgi īstenota velo novietne pie skolas.

2. Sākumskolas padomes ievēlēšana.

Tikšanās laikā, pamatojoties uz atklātu balsošanu, uz vienu gadu tika ievēlēta sākumskolas vecāku padome. Balsis sadalījās sekojoši: PAR – 15, PRET – 0, ATTURĒJĀS – 0. Skolas padomes priekšsēdētājs – Edgars Mednis (4.b), priekšsēdētāja vietnieks – Uģis Grīnbergs (3.b), protokolētājs – Gita Lejkriste (5.b). Skolas padomes lemtspējīgie pārstāvji – Evita Priževoite (1.d), Gunita Rieksta (1.e), Aija Mežale (2.a), Ilona Kustova (4.a), Aivars Spūlis (5.a), Līga Vanceviča(6.b). Tika nolemts, ka pārējo klašu vecāku pārstāvjiem ir tiesības piedalīties visās vecāku padomes sapulcēs bez balsošanas tiesībām.

3. Dažādi jautājumi.

Ir izmaiņas skolas iekšējos kārtības noteikumos. Skolā no 8:00 līdz 15:00 dežūrē Ogres pašvaldības policists, kurš palīdz uzturēt kārtību skolā, gan pie tās. Ir pāris skolēni jau aizvesti pie skolas direktores. Ja pārkāpumi atkārtosies, tad pašvaldības policists sastādīs protokolu skolēna vecākiem.

Sesto klašu skolēniem ir jauni ģērbtuves skapīši, kurus ir piešķīrusi ģimnāzija. Vecākiem jāpadomā par rezerves atslēgu pievīlēšanu skapīšiem, jo tās mēdz pazust un neaizmirst, ka skapīši paredzēti virsdrēbēm.

Sakarā ar lielo skolēnu skaitu ir izmaiņas stundu laikos, lai sekmīgāk salāgotu pusdienu pārtraukumus. Šogad ar valsts finansiālo atbalstu pusdienas pie klātiem galdiem tiek nodrošinātas pirmajām četrām klasēm, kas ir ievērojams skolēnu skaits. Lai visi paspētu paēst klātās pusdienas bufete šajā laikā nestrādā. 5-to un 6-to klašu skolēni iet ēst nākamajā starpbrīdī. Veidojas garas rindas, kuras bērni nepaspēj izstāvēt un mierīgi paēst. Tika meklēts risinājums un piedāvātas klātās pusdienas arī šo klašu skolēniem. Problēma nav pilnībā atrisinājusies, taču rindas ir samazinājušās, jo daļa skolēnu izmanto klātās pusdienas.

Šogad Ogres novada pašvaldība (ONP) izdevusi kārtību, kādā tiek piešķirta balva “Gada skolotājs”. Konkurss sadalīts 5 nominācijas. Vecāku padome iesaka skolas vadībai izlemt par pretendentiem katrai nominācijai un tie ir:

 1. Par inovācijām izglītības procesā (par jaunu mācību metožu, pieeju, stratēģiju, jauno tehnoloģiju pielietojumu mācību un audzināšanas darbā);
  Valda Bērziņa
 2. Par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību (izglītības iestāžu vadītāji, viņu vietnieki, metodiķi);
  Aija Sirsniņa
 3. Par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā;
  Olga Pudule
 4. Par mūža ieguldījumu izglītībā;
  Velta Strelča
 5. Par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā izglītojamajiem;
  Indra Tilaka.

Lēmums:

 1. Turpināt darbu pie satiksmes organizācijas jautājumiem;
 2. Nākamā skolas padomes sēde – š.g. 20. oktobrī plkst. 18:00.