Skolas padomes protokols #2014/3

1. decembris, 2014

Seksuālās izglītošanas tendences Eiropā un potenciālās izmaiņas bērnu izglītības saturā nākotnē Latvijā. Privātās teritorijas sakopšana pie skolas. Budžeta plānošana. Dažādi jautājumi.

Darba gaita.

1. Seksuālās izglītošanas tendences Eiropā un potenciālās izmaiņas bērnu izglītības saturā nākotnē Latvijā.

Jebkuram vecākam ir tiesības izteikt savu viedokli, vai vismaz būt informētiem par sekojošām aktivitātēm, kas saistītas ar seksuālās izglītošanas tendencēm Eiropā un ar iespējamām mūsu bērnu  izglītības satura izmaiņām nākotnē:

Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālā biroja un Veselības izglītības federālais centrs ir izstrādājis seksuālās izglītības standartus (dokuments paredzēts personām, kuras veido politiku, vadītājiem un speciālistiem izglītības un veselības aizsardzības jomā), ar kuriem būtu jāiepazīstas plašākai sabiedrības daļai un, iespējams, jādiskutē par to, kā šāds izglītības saturs tiktu realizēts. (http://www.musuberni.lv/wp-content/uploads/2014/07/WHO_BZgA_Standards_LV.pdf) Piemēram, tie paredz bērniem līdz četru gadu vecumam jau stāstīt par “prieka un apmierinājuma sajūtu, kas rodas, pieskaroties savam ķermenim, masturbāciju agrīnā vecumā” un par to, ka “baudas gūšana no fiziskas tuvības ir katra cilvēka normāla dzīves sastāvdaļa”. Savukārt četru līdz sešu gadu vecumā jau paredz informēt arī par viendzimuma attiecībām.

Latvijā pret šādu “pāragru seksuālo apgaismību” iestājas biedrība “Mūsu bērni”. Biedrība bažījas, ka šīs rekomendācijas varētu censties ieviest arī Latvijā, lai gan pagaidām atbildīgo dienestu pārstāvji to noliedz. Tomēr, zinot Latvijas tendenci sekot ierosinājumiem Eiropā, organizācija “Mūsu bērni” ir izstrādājusi grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas, nepārkāpjot citādāk domājošo tiesības,  ļautu Latvijas bērnus audzināt un izglītot balstoties uz dabiski normālām un tradicionālām ģimenes vērtībām. Tādēļ arī biedrība mudina turpināt iedzīvotājus parakstīties, lai atbalstītu referendumu par Bērnu tiesību aizsardzības likuma grozījumu projektu, kas paredz aizliegt viendzimuma attiecību popularizēšanu. Parak­stu vācēji vēlas Bērnu tiesību aizsardzības likuma pantu izteikt šādā redakcijā: “Bērnu aizliegts iesaistīt skaistuma konkursos vai citos tamlīdzīgos pasākumos, kuru galvenais mērķis ir vienīgi viņa ārējā izskata vērtēšana. Bērnu kā dalībnieku vai skatītāju aizliegts iesaistīt pasākumos, kuru mērķis ir viendzimuma personu seksuālo un laulības attiecību popularizēšana un reklāma.”

Parakstu vākšana izrādās ir uzsākta jau pagājušā gada novembrī un termiņš beidzas š.g. 28.novembrī. Plašāk par šo tēmu var iegūt informāciju sekojošās interneta vietnēs:

http://www.musuberni.lv/
http://cvk.lv/pub/public/30680.html
u.c.

2. Pasākumu plāns novembrī un decembrī.

Skolas direktore informēja par novembrī notikušajiem pasākumiem. Viss, kas bija plānots tika arī realizēts. Mārtiņdienas tirdziņā saziedoti 1232 EUR, kas ziedoti ar leikēmiju slimiem bērniem. Skolēni piedalās matemātikas olimpiādē, ko organizē Riga International Meridian School, kas notika 22.11. 3-4.klašu skolēniem, piedalījās 31 bērns, 29.11. notiks 5.-6.klašu skolēniem, plānots, ka piedalīsies 14 bērni. Dalības maksa un autobusa izmaksas tiek apmaksātas no skolas un pašvaldības budžetiem. Piena un augļu programma rit pilnā sparā.

Decembra mēneša pasākumu plāns:

 1. 11.12. – labdarības koncerts Ogres pansionātā;
 2. 19.12. – 2 svētku koncerti 09:00 un 10:30 – „Baltas pūkas no gaisa nāk un jautri juku jukām virpuļot sāk”.

Skolas direktore arī informēja, ka brīvpusdienas no nākamā mācību gada plānotas ieskaitot 5.klasi, ņemot vērā šīs izmaiņas plānotas izmaiņas stundu laika grafikā, jo vienā starpbrīdī uzklāt siltas pusdienas visiem bērniem nebūs fiziski iespējams.

3. Budžeta plānošana.

Skolas vadība sagatavojusi un iesniegusi Ogres novada pašvaldībai budžeta un rīcības plānu 2014.2017.gadiem, ar ilgtermiņa prioritāti nodrošināt konkurētspējīgu izglītību un sportu. Prasīts sekojošais:

 1. velonovietnes izbūve 2015.gadā – 6 000 Eur;
 2. interaktīvās klases izveidošana 2016.gadā – 19 000 Eur;
 3. lifta izbūve bērniem ar speciālām vajadzībām 2017.gadā – 40 000 Eur;
 4. papildus telpu nodrošinājums 2017.gadā.

Nākamā gada budžetā iekļauta velonovietnes izbūve, interaktīvās klases izveidošanas uzsākšana, gaiteņu remonts (15 000 Eur), kanalizācijas tīklu sakārtošana Suntažu ielā (9 000 Eur)

4. Dažādi jautājumi.

Reģistrācija 1.klasei – ar nākamo gadu mainās kārtība, kā bērni tiks reģistrēti uzņemšanai Ogres skolās, pieteikšanās notiks sākot ar 1.02.2015 reģistrējot bērnu Ogres novada pašvaldībā. Pašvaldība veiks bērnu reģistrēšanu kādai no skolām balstoties uz deklarēto dzīvesvietu. Līdz ar to skola jūnijā saņems sarakstu ar tiem bērniem, kuriem tai būs jānodrošina vieta skolā un jāveic to sadale pa klasēm.

Privātās teritorijas sakopšana pie skolas – sagatavota vēstule nosūtīšanai Ogres novada pašvaldības policijai ar lūgumu veikt reidus.

Apsaimniekošana – novērots, ka tualetēs ūdens ir ledaini auksts, savukārt ēdnīcā – vārošs. Skolas direktore vērsīsies pie skolas apsaimniekotāja, lai sakārtotu šo jautājumu.

Garderobe – garderobistei būtu jāseko līdzi pieaugušo apmeklētāju identitātei, kas ienāk garderobēs.

Skolas kafejnīca – ņemot vērā to, ka kafejnīca ir privātpersonai piederoša, skolai nav juridiska pamata ar iekšējās kārtības noteikumiem ierobežot tās tirgoto preču sortimentu. Valsts veselības centrs un VID veic regulāras pārbaudes. Līgums ar šo iestādi ir spēkā vēl vienu gadu, t.i. līdz 31.12.2015. Tātad nākamajā gadā Ogres novada pašvaldība sludinās jaunu konkursu, pirms tam skolai būs tiesības koriģēt izvirzītos nosacījumus, tai skaitā ierobežot tirgoto preču sortimentu. Tāpat no 2015.gada jūlija stāsies spēkā jauni MK noteikumi, kas pastiprināti regulēs skolas kafejnīcās tirdzniecībai atļautos produktus.

Ēdnīca – pēc pēdējā sapulcē konstatētajām neatbilstībām vairs nav ievērotas neatbilstības attiecībā uz produktiem, kas nepieciešami bērniem ar ēšanas ierobežojumiem – tiek nodrošināta bezglutēna ēdienkartes produktu pieejamība.

Finansējums skolēnu apbalvošanai par sasniegumiem mācībās – pēdējā šī gada skolas dienā tiks apbalvots 1 bērns no katras klases par sasniegumiem mācībās. Par izskanējušo ierosinājumu rast papildu finansējumu bērnu apbalvošanai no vecāku līdzekļiem nolemts turpināt veikt aptauju skolēnu vecāku vidū par iespēju piešķirt finansējumu, no to uzņēmumu puses, kurās vecāks strādā, tādējādi radot iespēju par sasniegumiem mācībās apbalvot vairāk skolēnus no katras klases.

Lēmums:

 1. Izsūtīt informāciju caur e-klasi visiem pamatskolas vecākiem par jaunumiem attiecībā uz seksuālās izglītošanas tendencēm Eiropā un iespējamām mūsu bērnu  izglītības satura izmaiņām nākotnē.
 2. Nosūtīt vēstuli Ogres novada pašvaldības policijai.
 3. Piedalīties pie skolas budžeta aizstāvēšanas Ogres novada pašvaldībā.
 4. Pārliecināties, ka garderobiste pārliecinās par katra pieauguša apmeklētāja identitāti bērnu garderobēs.
 5. Vērsties pie apsaimniekotāja par izskanējušajām problēmām attiecībā uz ūdeni.
 6. Turpināt aptauju vecāku vidū par iespējām piešķirt finansiālus līdzekļus, lai stimulētu bērnus sasniegt labākus rezultātus mācībās.
 7. Nākamā skolas padomes sēde – 2015. gada 27. janvārī plkst. 18:00.