Skolas padomes protokols #2014/2

19. novembris, 2014

Privātās teritorijas sakopšana pie skolas. Pasākumu plāns. Mobilo telefonu lietošana skolā. Ēdnīca. Velonovietne. Finansējums skolēnu apbalvošanai par sasniegumiem mācībās.

1. Dažādi jautājumi.

Privātās teritorijas sakopšana pie skolas – Vecāku padomē izskanēja ierosinājums sakārtot privātpersonai piederošo mežu aiz skolas mūra žoga. Pašreizējā situācija liecina, ka tur vecāko klašu skolēni mēdz doties, lai pīpētu, savukārt jaunāko klašu skolēniem tiek rādīts slikts piemērs. Iespējamie risinājumu veidi:

 1. lūgt Ogres novada pašvaldībai uzlikt žogu, tādējādi norobežot privāto īpašumu no skolas īpašuma;
 2. lūgt Ogres novada pašvaldības policijai organizēt regulārus reidus, lai uzliktu sodus pīpējošo skolēnu vecākiem;
 3. lūgt privātās teritorijas īpašniekam sakārtot savu īpašumu.

Papildus rūpējoties par bērnu drošību, vecāku padomē izskanēja ierosinājums atgādināt saviem bērniem nekāpt un nestaigāt pa mūra žogu, jo iestājoties ziemai pastāv reālas iespējas paslīdēt un gūt kādu traumu.

Pasākumu plāns – skolas direktore informēja par nākamā mēneša pasākumu plānu. Zemāk neliels ieskats, sīkāku informāciju var atrast skolas mājas lapā.

 1. 1.kl. un 4./5.kl.adaptācijas skolā izvērtēšana. Lielu atbalstu šai pasākumā sniedza sociālais pedagogs. Slēdziens ir, ka adaptācija norit veiksmīgi bez īpašām problēmām.
 2. Comenius projekts – skolēnu brīvlaikā no 24.10.-29.10. 5 pedagogi dodas pieredzes apmaiņā uz Poliju.
 3. Mārtiņdienas tirdziņš – ietirgotā nauda tiks ziedota ar leikēmiju slimiem bērniem.
 4. Valsts svētku pasākumi – 13.11. vakarā vecākiem, 14.11. – skolēniem.
 5. Kopējā skolas vecāku sapulce – 27.11. – lektore Linda Hofmane lasīs lekciju par to, kā palīdzēt bērnam gūt iedvesmu un motivāciju.

Mobilo telefonu lietošana skolā – jaunie skolas iekšējās kārtības noteikumi ir pieņemti, skolēni ir iepazīstināti ar 29.punkta redakciju, skolotāju pārstāve informēja, ka ir bijuši tikai daži gadījumi, kad bērni ir nodevuši telefonus klases audzinātājam.

Ēdnīca – neviens bērns pēc zvana nav palicis nepaēdis. Vecāku padomes pārstāvji atgādināja, ka jāpievērš uzmanība tiem produktiem, kas nepieciešami bērniem ar ēšanas ierobežojumiem – nodrošinot bezglutēna ēdienkartes produktu pieejamību.

Valsts veselības centrs ir veicis pārbaudi skolas kafejnīcā, pārbaudē konstatēts, ka visi tirgotie produkti atbilst likumdošanas normām.

No 3.11. sāksies piena un augļu programma. Piens šogad tiks fasēts katram bērnam individuālā fasējumā, būs pieejams arī piens no automāta.

Velonovietne – saņemta vēstule no Ogres novada pašvaldības, kurā tā informē, ka finansējums tās izbūvei tiks piešķirts 2015.gada budžetā, līdz ar to vecāku padome lēma pieteikties vizītē brīdī, kad tiks lemts un strādāts pie 2015.gada budžeta, lai pārliecinātos, ka finansējums velonovietnes izbūvei pie Ogres sākumskolas 2015.gadā tiks piešķirts.

Finansējums skolēnu apbalvošanai par sasniegumiem mācībās – Skolai ir nepieciešamais finansējums, lai apbalvotu 1 skolēnu no katras klašu grupas, parasti tas izpaužas kā ekskursija mācību gadam noslēdzoties. Ņemot vērā, ka pastāvot šādai sistēmai nereti balva tiek piešķirat vienam un tam pašam skolēnam vairākus gadus no vietas, tāpēc, lai stimulētu arī citus sasniegt labākus panākumus mācībās, būtu nepieciešams papildus finansējums, kura skolai nav. Vecāku padomē izskanēja priekšlikums veikt aptauju skolas vecāku vidū par iespēju piešķirt finansējumu, no to uzņēmumu puses, kurās vecāks strādā, tādējādi radot iespēju par sasniegumiem mācībās apbalvot vairāk skolēnus no katras klases.

Lēmums:

 1. Uzsākt darbu pie privātpersonai piederošā meža aiz skolas teritorijas sakārtošanas, griežoties ar lūgumiem pie Ogres novada pašvaldības, privātās zemes īpašnieka un pašvaldības policijas.
 2. Piedalīties pie skolas budžeta plānošanas.
 3. Pārliecināties, ka skolas ēdnīcas ēdienkartē ir atbilstoši produkti bērniem ar ēšanas ierobežojumiem.
 4. Veikt aptauju vecāku vidū par iespējām piešķirt finansiālus līdzekļus, lai stimulētu bērnus sasniegt labākus rezultātus mācībās.
 5. Nākamā skolas padomes sēde – š.g. 25.novembrī plkst.18:00.