Skolas padomes protokols #2014/1

30. septembris, 2014

Sākumskolas budžeta izpildes gaita. Sākumskolas padomes ievēlēšana. Dažādi jautājumi.

Darba gaita.

1. Sākumskolas budžeta izpildes gaita.

Tikšanās laikā direktore prezentēja skolai piešķirtās naudas izlietojumu. Ierīkotas 3 jaunas telpas (2 mācību klases, 1 telpa skolas sociālajam pedagogam), iegādāti projektori, soli un krēsli, citas telpu mēbeles, žalūzijas, dažādi remontmateriāli, mācību grāmatas un metodiskā literatūra, mācību līdzekļi, t.sk. DB atsevišķos mācību priekšmetos, kancelejas preces.

2. Sākumskolas padomes ievēlēšana.

Tikšanās laikā pamatojoties uz atklātu balsošanu uz 1 gadu tika ievēlēta sākumskolas vecāku padome balsis sadalījās sekojoši: PAR-15, PRET–0, ATTURĒJĀS-0. Vecāku padomes priekšsēdētājs – Edgars Mednis (3.b), protokolētājs – Ņina Asare (3.c), vecāku padomes lemtspējīgie pārstāvji – Aija Mežale (1.a), Uģis Grīnbergs (2.b), Ilona Kustova (3.a), Andra Jupatova-Neviero (4.c), Līga Vanceviča (5.b), Aivars Spūlis (6.b). Tika nolemts, ka pārējo klašu vecāku pārstāvjiem ir tiesības piedalīties visās vecāku padomes sēdēs bez balsošanas tiesībām.

3. Dažādi jautājumi.

Satiksmes organizēšanas kārtība – Pagājušajā gadā tika iesākts darbs pie sasāpējuša jautājuma par satiksmes organizēšanas kārtību skolas teritorijā. Sadarbībā ar Ogres pašvaldību tika izstrādāts projekts par papildus automašīnu stāvvietas ierīkošanu skolas teritorijā. Notika konkurss, taču līdz projekta realizēšanai nenonāca sakarā ar to, ka pašvaldībai trūkst finansiālo līdzekļu tā realizēšanai. Vecāku padome lēma turpināt darbu pie šī jautājuma un atgādināt Ogres novada pašvaldībai tā aktualitāti.

Velosipēdu novietne – Ogres novada pašvaldība apstiprināja 56 vietu velosipēdu novietnes izbūvi Ogres sākumskolas teritorijā, balstoties uz vecāku padomes ierosinājumu. Taču arī šī projekta realizācijai Ogres novada pašvaldība apgalvo, ka tai nav papildus līdzekļi tās izbūvēšanai. Vecāku padome lēma turpināt darbu pie šī jautājuma un atgādināt Ogres novada pašvaldībai tā aktualitāti.

Mobilo telefonu lietošana skolā – pagājušā mācību gada nogalē tika nolemts veikt izmaiņas skolas iekšējās kārtības noteikumos attiecībā uz mobilo telefonu lietošanu mainot 29. punkta redakciju uz sekojošo:

„29. Mobilo telefonu, planšetdatoru un citu personīgo IT ierīču lietošana mācību dienas laikā skolā ir aizliegta. Ierodoties skolā, ja kāda no šīm ierīcēm skolēnam ir līdzi, tā jāizslēdz un jāglabā pie sevis līdz mācību dienas beigām. Skolēnam ir iespēja brīvprātīgi, uz savu atbildību šīs ierīces glabāt savā klasē pie klases audzinātāja. Ja mācību dienas laikā mobilais telefons ir nepieciešams neatliekamai saziņai ar vecākiem vai tuviniekiem, saskaņojot ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju, mobilais telefons drīkst tikt ieslēgts un pēc saziņas tas atkal ir jāizslēdz un jānoglabā līdz mācību dienas beigām.

Ja skolēns neievēro šos noteikumus un tiek pieķerts lietojam mobilo telefonu, planšetdatoru un citu personīgo IT ierīci starpbrīža vai mācību stundas laikā, priekšmeta skolotājam vai klases audzinātājam ir tiesības konfiscēt minēto ierīci līdz mācību dienas beigām par ko tiek ierakstīta piezīme skolēna dienasgrāmatā. Nedz skolotājs, nedz skola nenes materiālo atbildību par skolēna mobilo telefonu, planšetdatoru vei citu personīgo IT ierīci.”

Problēma pastāv galvenokārt 5.-o un 6.-o klašu skolēnu vidū par telefonu lietošanu stundu starpbrīžos.

Tā kā iekšējās kārtības noteikumu maiņa vēl nav oficiāli apstiprināta un daži vecāku padomes pārstāvji vērsa uzmanību uz punkta nepilnību, tad skolas padomes vecāku pārstāvji lēma mainīt tā redakciju no „…ir tiesības konfiscēt….”uz „…ir tiesības paturēt un skolēnam ir pienākums nodot….”.

Lēmums:

  1. Turpināt darbu pie satiksmes organizācijas jautājumiem.
  2. Turpināt darbu pie velosipēdu novietnes izbūvēšanas skolas teritorijā.
  3. Veikt izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos 29.punkta redakcijā un apstiprināt tos.
  4. Nākamā skolas padomes sēde – š.g. 21.oktobrī plkst. 18:00.

Vēl raksti šajā kategorijā