Skolas padomes protokols #2021/2

30. marts, 2022

Direktora p.i. Ieviņas Piļķas sniegtā informācija par aktuālo skolā. Mācību pārzines Santas Ustinovičas prezentācija par 2021. gada maija aptaujas rezultātiem.

Ogre, 10.11.2021.

2021. gada 10. novembrī plkst. 18:30 notika attālināta Ogres sākumskolas Vecāku padomes sēde.

Sēdi vada: Skolas Padomes priekšsēdētājs Uģis Grīnbergs (4.a).
Protokolē: Ogres sākumskolas 5e. klases pārstāve Sanita Karlsone.
Piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji: 22 personas, Ogres sākumskolas direktora p.i. Ieviņa Piļka, mācību pārzines Santa Ustanoviča un Regīna Hanzena, Vita Putāne un Jolanta Bardovska (ievēlēta no Skolas Pedagoģiskās padomes).

Sēdes kārtība:

  1. Direktora p.i. Ieviņas Piļķas sniegtā informācija par aktuālo skolā.
  2. Mācību pārzines Santas Ustinovičas prezentācija par 2021. gada maija aptaujas rezultātiem.
  3. Jautājumi, atbildes.

Darba gaita:

1. Direktora p.i. Ieviņas Piļķas sniegtā informācija par aktuālo skolā.

Sapulci uzsāka Ogres sākumskolas direktora p.i. Ieviņa Piļķa, kas izteica pateicību skolas vecākiem par atbalstu attālināto mācību laikā, lielu pateicību veltīja skolas skolotājiem, kas arī šajā laikā aicina bērnus piedalīties dažādos attālināti orgnaizētos konkursos, kur Ogres sākumskolas skolēni arī gūst vērā ņemamus rezultātus, godalgas. Pateicība skolotājiem un skolēniem par dalību ERASMUS projektā. Skolas vecāku padome iepazinās ar sagatavoto prezentāciju par skolas darbu organizāciju izsludinātās ārkārtas situācijas laikā Covid 19 izplatības dēļ.  2021.gada 10 novembrī skolā notika Kvalitātes dienesta pārbaude, kas vērtēja “Droša skola” kritēriju izpildi klātienes mācībām no epidemioloģiskā aspekta. Dokumentācija un visa nepieciešamā informācija ir pieejama skolas mājas lapā, bet vislielākā nozīme un vērtēšanas uzsvars tika likts uz šo prasību izpildīšanu. Skola saņēma visaugstāko novērtējumu par to ievērošanu. Liels paldies skolotājiem un skolēniem. Tiek ziņots, ka uz 2021.gada 15. novembri visi skolotāji ir ar sadarbspējīgu Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu, un varēs turpināt darbu skolā, kā rezultātā ar 15.novembri skolā klātienes mācības varēs uzsākt 4-6.klases. Sapulci uzsāka Ogres sākumskaolas direktora p.i. Ieviņa Piļķa, kas izteica pateicību skolas vecākiem par atbalstu attālināto mācību laikā, lielu pateicību veltīja skolas skolotājiem, kas arī šajā laikā aicina bērnus piedalīties dažādos attālināti orgnaizētos konkursos, kur Ogres sākumskolas skolēni arī gūst vērā ņemamus rezultātus, godalgas. Pateicība skolotājiem un skolēniem par dalību ERASMUS projektā. Skolas vecāku padome iepazinās ar sagatavoto prezentāciju par skolas darbu organizāciju izsludinātās ārkārtas situācijas laikā Covid 19 izplatības dēļ.  2021.gada 10 novembrī skolā notika Kvalitātes dienesta pārbaude, kas vērtēja “Droša skola” kritēriju izpildi klātienes mācībām no epidemioloģiskā aspekta. Dokumentācija un visa nepieciešamā informācija ir pieejama skolas mājas lapā, bet vislielākā nozīme un vērtēšanas uzsvars tika likts uz šo prasību izpildīšanu. Skola saņēma visaugstāko novērtējumu par to ievērošanu. Liels paldies skolotājiem un skolēniem. Tiek ziņots, ka uz 2021.gada 15. novembri visi skolotāji ir ar sadarbspējīgu Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu, un varēs turpināt darbu skolā, kā rezultātā ar 15.novembri skolā klātienes mācības varēs uzsākt 4-6.klases.

Ar 2021.gada 15.novembri mainās mācību stundu saraksts. Aicinājums vecākiem sākumā pievērst uzmanību, lai bērni nepaiž garām izmaiņas.

Informācija par pārcelto darba dienu – 19.novembris (piektdiena) tiek pārcelts uz 13.novembri (sestdiena). Uzmanība jāpievērš COVID 19 testēšanai ar pūla kociņu metodi, kas tiks veikta 12.oktobrī, par testu sadales procesu tiks informēti vecāki, kā tos saņemt un veikt, ar e-klases starpniecību.

Skaidrojums par “zema riska kontaktu”, kā rezultātā ir iespēja, ka skolēna karantīna no 14 kalendārajām dienām var tikt saīsināt līdz 7 dienām, par to iepriekš jāsaskaņo ar SPKC.  Likumdošana mainas ik nedēļu, kas ir liels izaicinājums visām pusēm- skolas vadībai, pedagogiem, vecākiem un bērniem. Klātienes mācības notiek tikai ar negatīvu COVID 19 testa rezultātu.

2. Mācību pārzines Santas Ustinovičas prezentācija par 2021.gada maija aptaujas rezultātiem, mācību procesiem.

Par mācību procesu vecākus informē Ogres sākumskolas direktora vietniece Santa Ustanoviča, uzsākot ar prezentāciju par 2021.gada  maija pēdējā nedēļā veiktās vecāku un skolēnu aptaujas rezultātiem par mācībām attālināti, mācību procesu, skolotāju atbalstu, emocionālajām sajūtām COVID 19 laikā. Galvenais slēdziens- sākumskolas skolēni ir par  mazi attālinātām mācībām, rodas papildus slogs vecākiem. Ar aptaujas rezultātiem visi Ogres sākumskolas skolēnu vecāki un skolēni varēs iepazīties tuvākjā laikā, tie tiks nosūtīti e-klasē.

Skolotājiem iekšējā datu bāzē ir pieejama sīki izstrādāta mācību priekšmetu, katras stundas programma, ko ļoti ērti var izmantot skolotājs, kas aizvieto prombūtnē esošu skolotāju, kā rezultātā skolēni saņem profesionālu mācību stundu, neko nezaudējot šādos gadījumos.

3. Jautājumi, atbildes.

Vecāku jautājumi, atbildes saistībā ar COVID 19 testēšanām, karantīnām un atgriešanos pēc izslimošanas. Vecāki tiek aicināti interesējošos jautājumus, problemsituācijas risināt ar attiecīgo personu, kas varētu būt klases skolotāja un mācību priekšmeta skolotāja. Ja rodas problēmasvun šajā pirmajā posmā netiek atrisinātas, var pieaicināt administrācijas personas uz situācijas risināšanu.

Konstatētas problēmas par piekļūšanu pie skolas ar automašīnu, it īpaši, tas ir aktuāli, lai izņemtu pirmklasniekus no skolas pēc stundu beigām. Uz doto brīdi šī problēma tiek risināta ar pašvaldības policijas vadību, lai radītu pēc iespējas drošāku un draudzīgāku vidi.  Aicinājums vecākiem- ilgi neuzkavēties bērnus izlaižot uz skolu, kā arī ierasties neilgi pirms bērna paņemšanas no skolas.

Skolas padomes priekšēdētājs kopā ar klases vecāku pārstāvi nosūtīja vēstuli Ogres Novada Sporta centram par pie skolas esošā stadiona seguma slikto kvalitāti. Trīs nedēļu laikā nav saņemta atbilde.

Skolai no 2021.gada 29.novembra sākas Skolas akreditācijas process, mācību programmu akreditācija.  Akreditācijas procesā notiks arī Akreditācijas komisijas saruna ar Skolas padomes  pārstāvjiem. Akreditācija notiks līdz decembra viducim. Par akreditācijas rezultātiem Skolas padome tiks informēta  sekojošajās sēdēs, kad būs noslēgts process.

Lēmums:

  1. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2022. gada 12. janvārī plkst. 18:30 Ogres sākumskolā, norises vieta tiks precizēta.

Sēdi vadīja Uģis Grīnbergs
Protokolēja Sanita Karlsone