Skolas padomes protokols #2020/1

24. februāris, 2020

Direktores Māras Bankas un direktores vietnieces Ieviņas Piļkas sniegtā informācija par aktuālo skolā. Klašu pārstāvju diskusijas.

2019. gada 5. februārī

Sēde sasaukta pulksten 1800

Sēdi vada: Skolas Padomes priekšsēdētājs Uģis Grīnbergs (2.a)

Protokolē: Ogres sākumskolas 6.c klases pārstāve Kristīne Lejiņa

Sēdē piedalās: Skolēnu vecāku pārstāvji: Linda Neško (1.a), Inese Pasatova (1.d), Egija Boka-Bekere (1.e), Uģis Grīnbergs (2.a), Aivars Spūlis (2.a), Lelde Miķelsone (2.b), Liene Vītoliņa (2.c), Elga Zosima (3.a), Alīna Žižina (3.c), Ieva Trubačs-Boginska (3.d), Sanita Karlsone (3.e), Gunārs Bērziņš (4.b), Anna Jansone (5.b), Gunita Vjakse (5.e), Ņina Asare (6.a), Kristīne Lejiņa (6.c), Olga Veipa (6.d), Ogres sākumskolas direktore Māra Banka, Ogres sākumskolas direktores vietniece Ieviņa Piļka.

Sēdes darba kārtība.

1. Direktores vietnieces I.Piļkas informācija.
2. Direktores M.Bankas informācija.
3. Citi jautājumi.

Darba gaita.

1. Direktores vietnieces I.Piļkas informācija.

I.Piļka informē par Ogres sākumskolas sasniegumiem “Virtuālajā skolā” Uzdevumi.lv – mūsu skola ir 1. vietā novadā un 13. vietā Latvijā. 32 skolas pedagogi intensīvi piedalās uzdevumu sagatavošanā. Skolēni kopskaitā ir atrisinājuši 141 025 uzdevumus. 20 labākajiem skolotājiem ir iedalīts “Virtuālās skolas” PROF (pareizās atbildes un risinājuma soļi) modulis.

Matemātikas olimpiādē Meridiāns 6 skolēni ir iekļuvuši 2. kārtā. 2. kārtas rezultāti būs zināmi pēc apbalvošanas.

Matemātikas diagnostikas darba pilotprojektā 3. klasēm piedalījās 119 mūsu skolas skolēni. Rezultāti bija zināmi decembra beigās – izpildījums 62 %. Secinājumi – lai kārtotu pārbaudes darbus pie datora, bērniem trūkst iemaņu darbā ar klaviatūru.

Februārī sākas diagnosticējošie darbi; izpilde tiks vērtēta %.

Skolas mājaslapā ir ievietota informācija par olimpiāžu norisi.

Ar nākamo mācību gadu mācību stundu grafiks tiks plānots 3 gadu griezumā. Izmaiņas, galvenokārt, attieksies uz matemātiku, jo lasītprasme tiek attīstīta katrā mācību priekšmetā. Ētika un kristīgā mācība no nākamā gada vairs nebūs kā mācību priekšmets; iespējams šos mācību priekšmetus varēs apgūt fakultatīvi. Palielināsies sporta stundu apjoms. Angļu valoda 1. – 4. klasēm būs 2 mācību stundas nedēļā, 5. – 6. klasēm – 3 mācību stundas nedēļā. No 4. klases būs 3. svešvaloda – krievu valoda vai vācu valoda. No 1. – 3. klasei datorika būs integrēti. Mācību procesā skola noteikti pieturēsies pie mācību grāmatu izmantošanas.

2. Direktores M.Bankas informācija.

M.Banka informē par Ogres novada pašvaldības apstiprināto budžetu. 10 000 eiro piešķirti remontdarbiem (stāvvadu nomaiņai 1. korpusā). Savukārt Ogres Ģimnāzijas budžetam pieškirti 40000 eiro, kuri paredzēti sanitāro mezglu un garderobes rekonstrukcijai pie sporta zāles. Papildus tika iedalīti 7000 eiro Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanai (tērpu iegādei).

Informē par vecāku vēstuli saistībā ar pacēlāja izbūvi skolā, kas būtu nepieciešams bērniem ar kustību traucējumiem. Ogres novada pašvaldības pārstāvji veica apsekošanu un secināja, ka 1. korpusā uz trepēm nedrīkst uzstādīt pacēlāju, jo kāpnes ir par šauru, un tas var apdraudēt skolēnu drošību. Savukārt uzstādīt pacēlāju uz ģimnāzijas korpusa kāpnēm ir ļoti dārgi. Tika diskutēts arī par lifta izbūvi, bet šīs izmaksas ir vēl lielākas. Secinājums – kad tiks uzbūvēta jaunā ģimnāzijas ēka, tad būs iespējams skolēniem ar kustību traucējumiem mācību procesu organizēt vienā ēkas korpusā un vienā stāvā.

Skolā turpinas ERASMUS projekts. Projekta ietvaros pie skolas plānots izveidot šķēršļu joslu.

Informē par nākamo pirmklasnieku vecāku iespēju iepazīties ar skolu. Vecākiem bija iespēja ieiet klašu telpās un redzēt fragmentu no mācību stundas. Nakamajā macību gadā plānotas 5 paralēlklases un līdz 130 bērni.

3. Citi jautājumi.

Klašu pārstāvju diskusijas.

Lēmums:

  1. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2020. gada 25. martā pulksten 1800 Ogres sākumskolas 301. kabinetā.

Sēdi slēdz pulksten 1930

Sēdi vadīja Uģis Grīnbergs
Protokolēja Kristīne Lejiņa