Skolas padomes protokols #2019/6

11. decembris, 2019

Direktores Māras Bankas un direktores vietnieces Ieviņas Piļkas sniegtā informācija par aktuālo skolā. Dažādi jautājumi, ieteikumi, plāni.

2019. gada 27. novembrī

Sēde sasaukta pulksten 1800

Sēdi vada: Skolas Padomes priekšsēdētājs Uģis Grīnbergs (2.a)

Protokolē: Ogres sākumskolas 3.e klases pārstāve Sanita Karlsone

Sēdē piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji: (Aivars Spūlis (2.a), Liene Vītoliņa (2.c), Dace Kalviņa (2.d), Ieva Trubačs Boginska (3.d), Sanita Karlsone (3.e), , Gunārs Bērziņš (4.b), Matīss Palsāns (4.e), Kristīne Ertmane (5.c), Ņina Asare (6.a), Sanita Švēde (6.b), Olga Veipa (6.d)), Ogres sākumskolas direktore Māra Banka, Ogres sākumskolas direktores vietniece Ieviņa Piļka un un  Jolanta Bardovska (ievēlēta no Skolas Pedagoģiskās padomes).

Sēdes darba kārtība.

1. Direktores Māras Bankas un direktores vietnieces Ieviņas Piļkas sniegtā informācija par aktuālo skolā.
2. Dažādi jautājumi, ieteikumi, plāni.

Darba gaita.

1. Direktores Māras Bankas un direktores vietnieces Ieviņas Piļkas sniegtā informācija par aktuālo skolā.

Direktore informē skolas padomes pārstāvjus par pasākumu „Ogres novada skolas: vienojošais un atšķirīgais”, kas notiks 2019.gada 4.decembrī plkst. 18:00, Ogres Valsts ģimnāzijas Lielajā zālē. Šo tikšanos organizē Ogres novada pašvaldība ar diskusijām par veiksmīgas un efektīvas sadarbības modeļa priekšnoteikumiem, lai novadā būtu mūsdienām atbilstošas skolas. Diskusijās pārrunājamie jautājumi.

  • Kas veido piederības sajūtu skolai un novadam?
  • Skola skolēniem un pedagoga nozīmīgā loma tajā.
  • Veiksmīgas sadarbības  modelis efektīvai skolas darbībai.
  • Mūsdienīga skola skolēna, skolotāja un sabiedrības skatījumā.

Mācību gada 1. semestris strauji tuvojas finiša taisnei. 2019.gada 20.decembrī pēdējā skolas diena. Ļoti daudzi skolnieki un skolotāji slimo. Viena skolotāja ir uzteikusi darba tiesiskās attiecības sakarā ar dzīvesvietas maiņu un pēdējā darba diena būs 2019.gada 8.decembris,  kā rezultātā tiek meklēts cits pedagogs. Kopš 2019.gada 11.novembra, kad tika publicēts darba piedāvājums, nav saņemts neviens kandidāta pieteikums. Situācija ir kritiska. Sakarā ar skolēnu slimošanu, netiek pildīti pārbaudas darbi vai ir zemi rezultāti. Šajā sakarā direktore un skolotāji aicina skolēnu vecākus, lai mudinātu savus bērnus iet uz konsultācijām, pildītu pārbaudes darbus un uzlabotu sekmes.

Direktores vietniece Ieviņa Piļka informē Padomes pārstāvjus par valsts pārbaudījumiem 3.klasēm un 6.klasēm,  kas būs 2019./2020.m.g. otrajā semestrī. Tie sākas no 2020.gada 6.janvāria un noris līdz pat 2020.gada 25.martam, kad 6.klasēm būs diagnosticējošais pārbaudes darbs dabaszinībās. Diemžēl skolai nepietiek datoru, lai šos valsts pārbaudījumus pildītu elektroniskajā vidē, kā arī trūkst telpu, kur likt šos datorus. Situācija tiek risināta, un tuvākajā laikā datoriem ir jābūt.

Apmeklējot stundas, lai vērtētu to norises procesu, ir novērota negatīva tendence, ka skolēni pārspīlēti reaģē uz mācību procesa filmēšanu. Šī filmēšana notiek, lai īstenotu dažādus mācību projektus, jo skola aktīvi piedalās vairākos ERASMUS projektos. Piesardzība ir svarīga lieta, bet jāsaprot, ka mūsdienās informāciju tehnoloģijas ieņem un ieņems ļoti nozīmīgu lomu ikviena ikdienā, un visi pedagogi ir informēti par Vispārīgās datu aizsardzības regulas ievērošanu.

2. Dažādi jautājumi, ieteikumi, plāni.

1. Skolas vadība ir saņēmusi vairākas sūdzības, ka skolas telpās ir pārāk karsts. Šī problēma tiek risināta, un skolas telpu īpašnieks, kas ir Ogres Valsts ģimnāzija, ir informēta par radušos situāciju.
2. Ar 2019. gada 16. decembri ieeja skolā ar reģistrētām skolēnu ogrēniešu kartēm. Izglītojamo vecāki skolā var ienākt kopā ar savu bērnu līdz ģērbtuvēm. Ja izglītojamo vecāki vēlas tikties ar pedagogiem, tad iepriekš jāsazinās ar klases audzinātāju vai mācību priekšmeta skolotāju un jānorunā tikšanās laiks. Vecākus skolā ielaiž skolas dežurants. Iepriekš minētie pasākumi tiek veikti bērnu drošībai skolā.
3. Skola ir saņēmusi vairākas sūdzības, ka ļoti bieži nedarbojas tualetes, ir problēmas ar elektrību. Situācija tiek risināta, un skolas telpu īpašnieks, kas ir Ogres Valsts ģimnāzija, ir informēta par problēmām.

Lēmums:

  1. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2020. gada 5. februārī pulksten 1800 Ogres sākumskolas 301. kabinetā.

Sēdi vadīja Uģis Grīnbergs
Protokolēja Sanita Karlsone