Skolas padomes protokols #2019/5

3. novembris, 2019

M.Palsāna (4.e), A. Sirsniņas, I. Piļkas un M. Bankas informācija. Skolēnu iekļūšana skolā ar Ogrēnieša karti. Citi jautājumi.

2019. gada 30. oktobrī

Sēde sasaukta pulksten 1800

Sēdi vada: Skolas Padomes priekšsēdētāja vietnieks Matīss Palsāns (4.e)

Protokolē: Ogres sākumskolas 6.c klases pārstāve Kristīne Lejiņa

Sēdē piedalās: Skolēnu vecāku pārstāvji: Linda Neško (1.a), Armands Šimkus (1.b), Juris Močuļskis (1.c), Egija Boka-Beķere (1.e), Aivars Spūlis (2.a), Lelde Miķelsone (2.b), Sanita Karlsone (3.e), Matīss Palsāns (4.e), Anna Jansone (5.b), Kristīne Ertmane (5.c), Gunita Vjakse (5.e), Sanita Švēde (6.b), Kristīne Lejiņa (6.c), Ogres sākumskolas direktore Māra Banka, Ogres sākumskolas direktores vietniece Aija Sirsniņa, Ogres sākumskolas direktores vietniece Ieviņa Piļka.

Sēdes darba kārtība.

1. M.Palsāna (4.e) informācija.
2. Direktores vietnieces A.Sirsniņas informācija.
3. Direktores vietnieces I.Piļkas informācija.
4. Direktores M.Bankas informācija.
5. Citi jautājumi.

Darba gaita.

1. M.Palsāna (4.e) informācija.

M.Palsāns informē, ka tiks sagatavota vēstule Ogres novada pašvaldībai saistībā ar nepieciešamajiem remontdarbiem skolas sporta kompleksā.

Informē par piekļuves kontroles punktiem skolā. Mudina vecākus nokārtot bērniem ogrēnieša kartes.

2. Direktores vietnieces A.Sirsniņas informācija.

A.Sirsniņa informē par skolā plānotajiem pasākumiem. 2019. gada 11. novembrī tiks organizēts Mārtiņdienas labdarības tirdziņš. Laikā no 2002. gada šajā labdarības akcijā kopā ir saziedoti 16 412 eiro. Izsaka ierosinājumu šā gada ziedojumu mērķim. Informē, ka šogad par Mārtiņdienas labdarības tirdziņu interesi ir izrādījis operdziedātājs S.Jēgers, ar kuru tiks organizēta arī tikšanās.

Informē par pārējiem skolas plānotajiem pasākumiem – par Latvijas kontūras veidošanu par godu “Baltijas ceļam 30”, par Lāpu gājienu 18. novembrī un gatavošanos skolēnu Dziesmu un deju svētkiem.

3. Direktores vietnieces I.Piļkas informācija.

I.Piļka informē par projektu “Skola 2030”. Jauno saturu skolās plānots ieviest ar: 2020. gada 1. septembri – 1.,4.,7. un 10. klasēs; ar 2021. gada 1. septembri – 2.,5.,8. un 11. klasēs; ar 2022. gada 1. septembri – 3.,6.,9. un 12. klasēs. Jaunais mācību saturs ir balstīts uz to, lai klasēs vairāk strādātu bērni, nevis skolotāji. II svešvalodu plānots apgūt no 4. klases; no 4. klases tiks mācīta arī “teātra māksla” un “datorika”; tiks iekļauti tādi mācību priekšmeti kā “dizains un tehnoloģijas”. Mājas darbi jaunajā mācību saturā netiek atcelti.

I.Piļka detalizēti informē par PAŠVADĪTO MĀCĪŠANOS. Secinājums: “skolēns ir pats savas laimes kalējs”. Skolotājs diferencēs vērtēšanas pieeju, atbilstoši apgūstamajai tēmai vai izvirzītajiem stundas tēmas mērķiem. Tādējādi varēs konstatēt skolēna izaugsmi, varēs novērtēt visas apgūstamās kompetences. Katrs vecāks nesīs līdzi sava bērna atbildību attiecībā pret pārējiem klases biedriem, jo tas ietekmēs pārējo klasesbiedru sekmes!

4. Direktores M.Bankas informācija.

M.Banka informē par saņemtajām ziņām no Izglītības un zinātnes ministrijas: apstiprināts, ka 25 mēnešu laikā Ogrē ir jābūt uzbūvētai jaunai izglītības iestādei. Dažas novada vidusskolas jau šobrīd neatbilst noteiktajiem standartiem, līdz ar to ir nepieciešama jauna ģimnāzija ar 700 vietām. Iespējams, ka šajā ēkā Meža prospektā 14 varētu palikt 1. – 9. klašu komlpekti. Ņemot vērā, ka šobrīd pašvaldībām nav atļauts ņemt kredītus, tiek risināts jautājums par sporta bloka būvniecību no pašvaldības finanšu līdzekļiem.

Uz nākamā gada budžetu pašvaldībai ir jāiesniedz pieprasījums par skolas sporta bloka (sanitārā mezgla) remontdarbiem saistībā ar tā neatbilstību higiēnas prasībām.

Oktobra skolēnu brīvlaikā 2. stāva sanitārais mezgls ir pārbūvēts, lai būtu pieejams bērniem ar īpašām vajadzībām.

Par skolas ieejas mezgla sakārtošanu: ir pilnībā pabeigti tehniskie darbi – uzstādīti divi ieejas karšu nolasītāji – viens pie galvenās ieejas un otrs pie sporta bloka ārdurvīm.

Skolēnu iekļūšana skolā: skolēns pīkstina savu skolēna ogrēnieša karti, lai iekļūtu skolā.

Vecāku iekļūšana skolā: vecāks var iekļūt skolā kopā ar bērnu, kad bērns autorizējas ar savu karti. Ja vecāks nav kopā ar bērnu, vecāku skolā ielaiž dežurants, kuram ir tālvadības pults, ar kuru atslēdz durvis, pēc vajadzības.

Sistēmā reģistrējas tikai tas notikums, kad tiek nopīkstināta karte pie ienākšanas skolā. Lai izietu no skolas, karte nav jāizmanto, jānospiež poga DOOR EXIT un durvis tiks atbloķētas.Tā kā iziešana no skolas nefiksējas datu bāzē, arī laika uzskaite netiek veikta.

5. Citi jautājumi.

Lēmums:

  1. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2019. gada 27. novembrī pulksten 1800 Ogres sākumskolas 301. kabinetā.

Sēdi slēdz pulksten 1930

Sēdi vadīja Matīss Palsāns
Sēdi protokolēja Kristīne Lejiņa