Skolas padomes protokols #2019/4

8. oktobris, 2019

Sākumskolas skolēnu pašpārvaldes informācija par organizētajiem pasākumiem mācību gada laikā. Informācija par skolēnu sasniegumiem mācību darbā un olimpiāžu rezultātiem. Makulatūras vākšanas un nodošanas projekts. Citi jautājumi.

2019. gada 25. septembrī

Sēde sasaukta pulksten 1800

Sēdi vada: Ogres sākumskolas direktore Māra Banka, Skolas Padomes priekšsēdētājs Uģis Grīnbergs (2.a)

Protokolē: Ogres sākumskolas 6.c klases pārstāve Kristīne Lejiņa

Sēdē piedalās: Skolēnu vecāku pārstāvji: Linda Neško- nepiedalās(1.a), Armands Šimkus (1.b), Juris Močuļskis (1.c), Egija Boka-Bekere (1.e), Aivars Spūlis (2.a), Lelde Miķelsone (2.b), Liene Vītoliņa (2.c), Dace Kalviņa (2.d), Elga Zosima (3.a), Madara Rusmane (3.b), Alīna Žižina (3.c), Ieva Trubačs-Boginska (3.d), Sanita Karlsone (3.e), Lāsma Millere (4.a), Gunārs Bērziņš (4.b), Līga Ozoliņa (4.c), Matīss Palsāns (4.e), Svetlana Bērziņa (5.a), Līga Vanckeviča (5.b), Kristīne Ertmane (5.c), Ieva Meijere (5.d), Gunita Vjakse (5.e), Edgars Loze (5.g), Aija Mežale (6.a), Aiga Staltmane-Vekša (6.b), Kristīne Lejiņa (6.c), Olga Veipa (6.d), Inga Prince (6.e), Ogres sākumskolas direktore Māra Banka, Ogres sākumskolas direktores vietniece Ieviņa Piļka.

Sēdes darba kārtība.

1. Direktores M.Bankas informācija par kārtību, kādā darbojas Skolas Padome.
2. Skolas Padomes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un sēžu protokolista ievēlēšana.
3. Direktores M.Bankas informācija par skolā veiktajiem remontdarbiem.
4. Citi jautājumi.

Darba gaita.

1. Direktores M.Bankas informācija par kārtību, kādā darbojas Skolas Padome.

M.Banka informē par Skolas Padomes struktūru un kārtību, kādā tiek organizētas Padomes sēdes (Skolas Padomes struktūrā ietilpst skolas direktors, tā vietnieki, skolēnu pašpārvaldes locekļi un klašu skolēnu vecāku izvirzītie pārstāvji).

2. Skolas Padomes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un sēžu protokolista ievēlēšana.

M.Banka lūdz klātesošos Skolas Padomes pārstāvjus izvirzīt kandidātus Skolas Padomes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un sēžu protokolista amatiem.

Skolas Padomes priekšsēdētāja amatam tiek virzīts 2.a klases vecāku pārstāvis Uģis Grīnbergs; Skolas Padomes priekšsēdētāja vietnieka amatam tiek virzīts 4.e klases vecāku pārstāvis Matīss Palsāns un Skolas Padomes sēžu protokolista amatam tiek izvirzīta 6.c klases vecāku pārstāve Kristīne Lejiņa. Izvirzītie pretendenti piekrīt sevis virzīšanai minētajiem amatiem Skolas Padomē.

Lēmums:

Skolas Padomes dalībnieki, vienbalsīgi balsojot “PAR”, apstiprina izvirzītos kandidātus Skolas Padomes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un sēžu protokolista amatiem.

3. Direktores M.Bankas informācija par skolā veiktajiem remontdarbiem.

Prezentācija par skolā veiktajiem remontdarbiem (vasaras brīvlaikā):

  1. veikta apgaismes objektu nomaiņa skolas sporta zālē,
  2. 135. un 337. kabinetos veikta skolēnu galdu un krēslu nomaiņa; klases aprīkotas ar regulējamām mēbelēm (izmaksas EUR 3419,46),
  3. veikta datoru nomaiņa datorklasē (izmaksas EUR 6103),
  4. četros kabinetos ir uzstādītas žalūzijas,
  5. veikta pirmā korpusa 1. stāva gaiteņa krāsošana,
  6. sadarbībā ar Ogres ģimnāziju veikti ventilācijas sistēmas tīrīšanas darbi (aptuvēnās izmaksas EUR 1400).

M.Banka informē par skolēnu vecāku brīvprātīgo darbu, iesaistoties 10 klašu telpu krāsošanas darbos. Informē, ka ir sagatavotas visas projekta iestrādnes pirmā korpusa 2. stāva zēnu tualetes remontdarbu uzsākšanai. Plānots remontdarbus uzsākt rudens brīvlaikā; aptuvenās izmaksas EUR 7500. Remontdarbu ietvaros plānots pārbūvēt zēnu tualeti, lai pielāgotu to bērniem ar īpašām vajadzībām.

Skolas Padomes vecāku diskusija par ES finansējuma piesaisti projektu (saistībā ar skolas telpu pielāgošanu personām ar kustību traucējumiem) realizācijai skolā.

Diskusija par jaunās ģimnāzijas ēkas būvniecības ieceri.

M.Banka informē, ka uz nenoteiktu laiku tiek pārcelti skolas ēkas kanalizācijas stāvvada pārbūves remontdarbi.

Par skolas ārdurvīm – aptuveni pēc 1 mēneša pie ārdurvīm plānots uzstādīt karšu lasītāju, tādējādi skolā varēs iekļūt tikai vecāki un bērni, kuriem ir ogrēnieša karte (līdzīgi kā tas šobrīd ir Ogres 1. vidusskolā) vai ar skolas dežuranta starpniecību. Turniketu uzstādīšanu skolā, kas nodrošinātu vecāku iekļuvi vismaz skolas priekštelpā, pašvaldība atteikusi it kā lielo izmaksu dēļ.

4. Citi jautājumi.

Diskusija par skolēnu pusdienas laiku un ēdināšanu.

M.Banka informē, ka šobrīd skolas ēdnīcā ēdināšanas uzņēmums ir nodrošinājis personālu pilnā sastāvā, tādējādi visiem bērniem ir iespējams izstāvēt rindu un paēst pusdienas.

U.Grīnbergs informē par turniketu(caurlaižu sistēmas) izmaksām (apkopojot informāciju no piegādātājiem secināts, ka 4 gb.turniketu uzstādīšana izmaksātu aptuveni EUR 8000. Norāda, ka par šo jautājumu vērsīsies pašvaldībā ar jautājumu, kāpēc nevar uzstādīt turniketus, bet uzstadīs karšu nolasītājus pie durvīm par tādām pašām izmaksām, kā turniketu uzstādīšanai.Uzstādot iekštelpās turniketus, būtu iespēja jaunāko klašu vecākiem uzgaidīt bērnus skolas priekštelpā.

Diskusijas par skolas garderobēm, par tajās pazaudētajām un atrastajām mantām, par garderobista materiālo atbildību.

M.Banka informē par 24.septembrī skolā notikušo evakuāciju – tā netika rīkota kā mācību evakuācija. Situācijas apstākļi tiek noskaidroti. Aicina vecākus, operatīvo ziņu publicēšanai, izmantot skolas Facebook sociālo tīmekļa vietni.

M.Banka informē par ogrēnieša kartēm saistībā ar sabiedrisko transportu – septembrī tika saņemtas vairākas sūdzības par to, ka skolēniem autobusos ogrēnieša karti nav iespējams nolasīt. Šobrīd visi skolēnu dati ir reģistrēti, līdz ar to problēmām ar karšu nolasīšanu pilsētas autobusos nevajadzētu būt.

Diskusija un priekšlikums ziemā organizēt skolēniem slēpošanas sporta stundas. Jautājums aptver plašu organizatorisko pasākumu loku (budžeta plānošana, skolēnu pārgājieni no skolas uz slēpošanas nodarbību vietu (Zilie kalni), iespēja organizēt slēpošanas sporta nodarbības kā fakultatīvu, inventāra noma, u.tml.).

M.Banka informē, ka baseina apmeklējuma grafiks ir ievietots skolas mājaslapā. Grafiks ir noslogots maksimāli, bet pastāv iespēja baseina apmeklējuma laiku mainīt (pievienojoties citai grupai), ja tas ir nepieciešams.

Lēmums:

  1. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2019. gada 30. oktobrī pulksten 1800 Ogres sākumskolas 301. kabinetā.

Sēdi slēdz pulksten 2000

Sēdi vadīja Māra Banka
Sēdi protokolēja Kristīne Lejiņa