Skolas padomes protokols #2019/3

16. maijs, 2019

Sākumskolas skolēnu pašpārvaldes informācija par organizētajiem pasākumiem mācību gada laikā. Informācija par skolēnu sasniegumiem mācību darbā un olimpiāžu rezultātiem. Makulatūras vākšanas un nodošanas projekts. Citi jautājumi.

Ogre, 15.05.2019.

Sēdē piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji: (Aivars Spūlis (1.a), Liene Vītoliņa (1.c), Elga Zosima (2.a), Alīna Žižina (2.c), Gunārs Bērziņš (3.b), Matīss Palsāns (3.e), Inese Darge (4.c), Gunita Vjake (4.e), Aija Mežale (5.a), Olga Veipa (5.d), Aivita Lejniece (6.a), Renāte Gremze (6.c), Iveta Bleidele (6.e), Māris Bleidels (6.e)), Ogres sākumskolas direktore Māra Banka, Ogres sākumskolas direktores vietniece Ieviņa Piļka un direktores vietniece Valda Bērziņa, Ogres sākumskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāves E.Voitjule un P.E.Āboltiņa (5.a kl.).

Sēdes darba kārtība.

1. Sākumskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāvju sniegtā informācija par 2018./2019. mācību gadā organizētajiem pasākumiem (E.Voitjule un P.E.Āboltiņa (5.a kl.)).
2. Direktores vietnieces V.Bērziņas sniegtā informācija par skolēnu sasniegumiem mācību darbā un olimpiāžu rezultātiem (4.-6. klašu grupā).
3. Direktores vietnieces I.Piļkas sniegtā informācija par skolēnu sasniegumiem mācību darbā un olimpiāžu rezultātiem (1.-3. klašu grupā).
4. Direktores M.Bankas sniegtā informācija par skolēnu apbalvojumiem (Pieņemšana pie direktores 2019).
5. Makulatūras vākšanas un nodošanas projekts.
6. Citi jautājumi.

Darba gaita.

1. Sākumskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāvju sniegtā informācija par 2018./2019. mācību gadā organizētajiem pasākumiem (E.Voitjule un P.E.Āboltiņa (5.a kl.)).

Pārstāves informēja par Sākumskolas skolēnu pašpārvaldes organizētajiem pasākumiem šajā mācību gadā. Darbošanās pašpārvaldē ir brīvprātīga, un tā tiek pārvēlēta katru rudeni. No katras klases skolēnu pašpārvaldi pārstāv viens vai divi skolēni.

2. Direktores vietnieces V.Bērziņas sniegtā informācija par skolēnu sasniegumiem mācību darbā un olimpiāžu rezultātiem (4.-6. klašu grupā).

3. Direktores vietnieces I.Piļkas sniegtā informācija par skolēnu sasniegumiem mācību darbā un olimpiāžu rezultātiem (1.-3. klašu grupā).

Visa informācija par skolēnu mācību sasniegumiem ir izvietota Ogres sākumskolas mājaslapā: https://www.ogressakumskola.lv.

4. Direktores M.Bankas sniegtā informācija par skolēnu apbalvojumiem (Pieņemšana pie direktores 2019).

M.Banka informē par pasākumu “Pieņemšana pie direktores 2019” (informācija pieejama Ogres sākumskolas mājaslapā: https://www.ogressakumskola.lv.

5. Makulatūras vākšanas un nodošanas projekts.

U. Grīnbergs informē par makulatūras vākšanas un nodošanas projekta norises noslēgumu – rezultāti tiks paziņoti 19. maijā.

6. Citi jautājumi.

U.Grīnbergs informē, ka Ogres novada pašvaldībai Skolas Padomes vārdā tiks iesniegts rakstisks pieprasījums par līdzekļu piešķiršanu skolai nepieciešamo telpu remontdarbiem.

M.Banka informē par pedagoģiskā personāla kadru mainību skolā.

Par telpu trūkumu skolas vajadzībām un jaunās ģimnāzijas provizorisko būvniecības pabeigšanas datumu (2021. gads).

Par skolas klašu telpu kosmētiskajiem remontiem (skola nodrošina ar nepieciešajiem materiāliem, vecāki var brīvprātīgi pieteikties palīdzēt veikt klašu sienu pārkrāsošanu). Par atlikušajiem finanšu līdzekļiem tiks uzsākti skolas stāvvadu remondarbi.

Informē par skolas apsaimniekošanā esošo ēku Suntažu ielā, Ogrē. Ēka tiks renovēta, un tajā paredzēts ierīkot mācību iestādi bērniem ar īpašām vajadzībām. Mācību procesa nodrošināšanai tiks piesaistīti attiecīgie speciālisti.

I.Piļka informē par Rīgas domes organizēto nometni 7.-9. gadus veciem skolēniem (ir iespēja pieteikties pie I.Piļkas). Nometnes izmaksas EUR 170.

Jautājumā par ēdināšanu (par “speciālajām porcijām”), vecāki izsaka priekšlikumu, ka šīs “speciālās porcijas” klāt uz atšķirīgas krāsas šķīvjiem!

Lēmumi:

  1. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2019. gada 25. septembrī plkst. 18:00 Ogres sākumskolas 301. kabinetā.

Sēdi vadīja Uģis Grīnbergs
Sēdi protokolēja Kristīne Lejiņa