Skolas padomes protokols #2019/2

28. marts, 2019

Direktores Māras Bankas sniegtā informācija par aktuālo skolā. Dažādi jautājumi, ieteikumi, plāni.

Ogre, 27.03.2019.

Sēdē piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji (17 pārstāvji –Lelde Miķelsone (1.b), Liene Vītoliņa ( 1.c), Ieva Trubačs- Boginska (2.d), Sanita Karlsone (2.e), Lāsma Millere (3.a), Gunārs Bērziņš (3.b), Matīss Palsāns (3.e), Svetlana Bērziņa (4.a), Inese Darge ( 4.c), Gunita Rieksta (4.e), Aija Mežale (5.a) Aiga Staltmane- Vekša (5.b), Kristīne Lejiņa (5.c), Olga Veipa (5.d), Laura Kriviša- Budnika (5.e), Uģis Grīnbergs (6.b), Renāte Gremze (6.c), skolas direktore Māra Banka, skolas pedagogu pārstāves Ieviņa Piļka, Aija Sirsniņa, direktores vietniece (audzināšanas un ārpus klases darbā) un  Jolanta Bardovska (ievēlētas no Skolas Pedagoģiskās padomes).

Sēdes darba kārtība.

1.  Direktores Māras Bankas sniegtā informācija par aktuālo skolā.
2. Dažādi jautājumi, ieteikumi, plāni.

Darba gaita.

1. Direktores M.Bankas sniegtā informācija par aktuālo skolā.

Direktorei un vairākiem pedagogiem bija iespēja iepazīt ar „Lielvārds” piedāvātajiem mācību materiāliem, kur plaši atainots, ka nākotnes skola ir skola ar tehnoloģijām un uz kompetenču izglītību balstīta. Piemēram,  dabaszinībās mācību apguves palīglīdzekļu „Koferis”, ko mācību procesā var lietot 4 skolēni, maksā ap 300,00 EUR. https://lielvards.lv/macibu-lidzekli

Uz marta beigām, no skolai piešķirtā finansējuma ir palikuši 4000,00 EUR, kurus ir plānots izmantot 1. korpusa stāvvadu remontam. Ir tehniskas problēmas ar tualetēm pie sporta zāles, bet to remontam jābūt finansētam no Ogres ģimnāzijas budžeta.

Ir notikuši valsts pārbaudes darbi (diagnosticējošie darbi). Skolēnu rezultāti: latviešu valodā – ļoti labi, matemātikā- varēja būt labāki, dabaszinībās- labi.

Skolas audzēkņu sasniegumi interešu izglītības pulciņu konkursos, skatēs novadā/valstī:

  • Deju skatē -II pakāpes diplomi;
  • Koru skatē –  2.-4. klašu grupā I pakāpes novērtējums, 5.-9.klašu grupā I pakāpes;
  • Skatuves runa – vienam skolēnam/niecei augstākā pakāpe, kurš/a tālāk piedalīsies valsts mēroga konkursā, kā arī vēl viens I pakāpes diploms;
  • „Skaļās lasīšanas konkurss”- I.vieta un tālāk dalība valsts konkursā;
  • III.vieta stafetēs „Drošie un veiklie”;
  • 4.a klasei I.vieta sacensībās „Sportiskākā 4.klase Ogres novadā”.

87 skolēni pieteikušies uz CSDD velosipēda vadītāja apliecību iegūšanas eksāmenu, kurš  notiks 2019. gada 29. martā.

Sīkāka informācija skolas mājas lapā: https://www.ogressakumskola.lv/category/konkursi/

Skolā notika „Kendamas”pasākums (22.03.19.), par ko „Liels, paldies” Matīsam Palsānam par atbalstu un palīdzību organizēšanā.

Kā arī tika stāstīts par vairākiem ERASMUS projektiem, kuros skola akītivi piedalās.

2. Dažādi jautājumi, ieteikumi, plāni.

1. Dažās klasēs ir aktuāla problēma – vardarbība. Vecāki nevēlas sadarboties, kaut gan šīs problēmas būtu daudz vieglāk risināt, ja šī sadarbība notiktu. Skolas vadība plāno vairāk šādos incidentos piesaistīt policijas pārstāvjus, bāriņtiesu.

Lēmumi:

  1. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2019. gada 15. maijā plkst. 18:00 Ogres sākumskolas 301. kabinetā.

Sēdi vadīja Uģis Grīnbergs
Sēdi protokolēja Sanita Karlsone