Skolas padomes protokols #2018/1

13. marts, 2018

Sēdes darba kārtība – Ogres sākumskolas audzēkņu panākumi un pasākumi 2017./2018. m. g. janvārī un februārī un dažādi jautājumi.

Sēdē piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji (16 pārstāvji – Alīna Žižina (1.c), Ieva Trubačs- Boginska (1.d) Sanita Karlsone (1.e), Gunārs Bērziņš (2.b), Svetlana Bērziņa (3.a), Inese Darge (3.c), Evita Prižavoite (3.d), Gunita Rieksta (3.e), Edgars Lore (3.g.), Aija Mežale (4.a), Diāna Karvecka (4.c), Olga Veipa (4.d), Renāte Gremze (5.c), Vineta Sammuta (6.a), Anita Stukāne (6.b), Ņina Asare (6.c), skolas direktore Māra Banka, skolas pedagogu pārstāves Ieviņa Piļka un Jolanta Bardovska (ievēlētas no Skolas Pedagoģiskās padomes).

Sēdes darba kārtība.

1. Ogres sākumskolas audzēkņu panākumi un pasākumi 2017./2018. m. g. janvārī un februārī.
2. Dažādi jautājumi.

Darba gaita.

1. Ogres sākumskolas audzēkņu panākumi un pasākumi 2017/2018 m.g. janvārī un februārī.

1.1. Skolas pedagogu pārstāve Ieviņa Piļka  uzsāk sapulci, informējot klātesošos par Ogres sākumskolas skolēnu dalību un sasniegumiem dažādās olimpiādēs, skatēs un konkursos janvāra un februāra mēnešos. Rezultāti ir ļoti labi. Sīkāka informācija Ogres sākumskolas mājas lapā.

 • I. pakāpes diploms Mūsdienu dejās. 2018.gada 23.martā  Ogrē notiks Vidzemes novada skate.
 • I. pakāpes diploms skatuves runā. 2018.gada 7.martā  Madonā notiks Vidzemes novada skate.
 • II. vieta “Placēna kausa” izciņā hokejā.

2. Dažādi jautājumi.

2.1. Skolotāja Jolanta Bardovska pastāstīja, ka ir sākušies Valsts pārbaudes darbi 3. – 6. klašu skolēniem, mazliet sīkāk pastāstīja par to kāds bija pārbaudes darbs latviešu valodā. Šos pārbaudes darbus vecāki saņems mācību gada beigās. Klātesošos informēja par aktivitātēm, ko vēlas īstenot, koordinē un vada skolas direktores vietniece Aija Sirsniņa.  Viena no tādām ir:

 • “Sākumskola jābeidz ar velo apliecību”. Skolas Padomes balstiesīgajiem pāstāvjiem lūgums izteikt savu atbalstu vai noraidīt šo aktivitāti. Tālāk sekoja skolas direktores vietniece Aijas Sirsniņas vēstījums: “Lai skolēni jau no mazotnes izprastu satiksmes drošības jautājumus un augtu par atbildīgiem satiksmes dalībniekiem, CSDD aicina skolas un ikvienu pedagogu – mācīsim skolēniem ceļu satiksmes noteikumus un palīdzēsim bērniem augt par disciplinētiem gājējiem un velosipēdu vadītājiem. Kvalitatīvi apgūtu satiksmes noteikumu zināšanu apliecinājums ir skolā nokārtots pirmais valsts eksāmens – velosipēdu vadītāju eksāmens un iegūta pirmā vadītāja apliecība jau 10 gadu vecumā. Aicinu vecākus būt atbildīgiem un bērniem nospraust mērķi, ka sākumskola jāpabeidz ar velo apliecību! Sīkāka informācija šeit.Ņemot vērā iepriekš  minēto, Skolas Padomes balsstiesīgie pārstāvji (PAR – 19, PRET – 0, ATTURAS – 0, SAPULCĒ NEPIEDALĀS – 14) nolemj:

  atbalstīt šo akciju ar aktīvu pārējo vecāku informēšanu.

  Visi interesenti ir laipni aicināti pieteikties pie d.v.Aijas Sirsniņas un sākt mācīties ceļu satiksmes noteikumus. Eksāmeni tiks kārtoti skolas datorklasē.

 • Lūgums atgādināt klases skolēnu vecākiem par akciju “Stāstu segas veidošana”- dāvana Latvijas simtgadē. Stāstu segas gabaliņi un stāstu lapa tiek darināta un rakstīta mājās un nogādāta uz skolu līdz 2018.gada 4. maijam.
 • Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”– “Zaļā josta”, konkursa periods līdz 2018.gada 12.martam. Ogres sākumskola uz 2018.gada 21.februāri ir 4. vietā Latvijā, nodotās makulutūras daudzuma (kg) ziņā.

2.2. Tika uzdots jautājums- kāpēc šogad skolā nenotika Projektu nedēļa? Atbildes sniedza direktore Māra Banka, skolas pedagogu pārstāves Ieviņa Piļka un  Jolanta Bardovska. Tā kā “ Projektu nedēļa” nav obligāts mācbu metode/aktivitāte, tad Skolai ir tiesības lemt, vai organizēt šādu nedēļu vai nē.  Viens no svarīgiem nosacījumiem- kāda ir bijusi skolnieku atsaucība iepriekšējos gadus, kādas ir bijušas atsauksmes no vecākiem (diemžēl, daudzus vecākus neapmierina tas, ka bija ļoti daudz sava laika jāvelta līdzdarbojoties ar bērniem), sasniegtie rezultāti un, vai ir atbilstošs finansējums skolotājiem par šo darbu. Šis bija viens no gadiem, kad  “Projektu nedēļa” netika organizēta vairākās Ogres novada skolās. Tomēr pēdējā informācija un vecāku daudzie jautājumi, liek saprast, ka šāda nedēļa ir nepieciešama skolēniem, tādēļ, iespējams, ka šo aktivitāti atjaunos.

2.3. Vairākās klasēs ir problēmas ar skolēnu uzvedību, dažu indivīdu visatļautību un to vecāku neieinteresētību tās risināt. Ir skolēni, kas fiziski ietekmē citus skolniekus pēc stundām. Skolotāju, vecāku aicinājums par šādām lietām neklusēt, un cietušo skolēnu vecākiem rakstīt iesniegumus policijai, lai mazinātu agresiju sākumā un nedot iespēju šiem bērniem izjust visatļautību. Katrai rīcībai ir sekas.

2.4. Vecākiem ar saviem bērniem un skolotājiem klases stundās būtu jāpārrunā par pienākumiem un tiesībām attiecībā par citu personu fotogrāfēšanu/filmēšanu. Ko drīkst fotografēt un ko ne? Vai ar šīm fotogrāfijām var dalīties savā tviterlapā, Facebook lapā utt.? “Fotografēšana publiskās vietās ir saistīta ar personas datu aizsardzību, jo ļoti iespējams ir tas, ka, fotografējot objektus, kadrā nonāk arī cilvēki. Fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka, ka personas datu apstrāde ir atļauta, ja tās veikšanai pastāv tiesisks pamats – pastāv vismaz viens no likuma 7. panta nosacījumiem, piemēram, ir saņemta datu subjekta piekrišana. Tas nozīmē, ka cilvēku fotografēšana uz ielas bez viņu piekrišanas un fotogrāfiju ievietošana internetā tiek uzskatīta par prettiesisku. Personas piekrišana nav nepieciešama, ja fotografēšana vai filmēšana tiek veikta personiskām vai mājas un ģimenes vajadzībām, turklāt personas dati netiek izpausti trešajām personām.” Izmantota atbilde no portāla šeit.

Lēmumi:

 1. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2018. gada 18. aprīlī plkst. 18:00 Ogres sākumskolas 301. kabinetā.

Protokolēja Sanita Karlsone