Skolas padomes protokols #2017/5

18. oktobris, 2017

Atskaite par 2016./2017.m.g. sākumskolas budžeta izlietojumu. Ēdināšanas laiku izmaiņas. Skolas Padomes balstiesīgo pārstāvju ievēlēšana 2017./2018. m.g. Dažādi jautājumi.

Pielikumi

Sēdē piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji (19 pārstāvji – Elga Zosima (1.a), Svetlana Bulte (1.b), Ieva Trubačs-Boginska (1.d), Sanita Karlsone (1.e), Lāsma Millere (2.a), Gunārs Bērziņš  (2.b), Ilze Ansone-Znotiņa (2.d), Matīss Palsāns (2.e), Inese Darģe (3.c) Evita Prižavoite (3.d), Gunita Rieksta (3.e), Aija Mežale (4.a), Evita Mazure (4.b), Diāna Karvecka (4.c), Olga Veipa (4.d), Laura Kriviša-Budnika (4.e), Anrita Lejniece (5.a), Uģis Grīnbergs (5.b), Vineta Sammuta (6.a), Ņina Asare (6.c), skolas direktore Māra Banka, skolas pedagogu pārstāves Ieviņa Piļka, Jolanta Bardovska (ievēlētas no Skolas Pedagoģiskās padomes).

Sēdes darba kārtība.

 1. Atskaite par 2016./2017.m.g. sākumskolas budžeta izlietojumu.
 2. Ēdināšanas laiku izmaiņas.
 3. Skolas Padomes balstiesīgo pārstāvju ievēlēšana 2017./2018. m.g.
 4. Dažādi jautājumi.

Darba gaita.

1. Atskaite par 2016./2017. m.g. sākumskolas budžeta izlietojumu.

Skolas direktore informē par budžeta līdzekļu izlietošanu, gatavojoties jaunajam mācību gadam. Šajā gadā par budžeta līdzekļiem izveidoti un izremontēti 2 jauni klašu kabineti, iegādāti jauni soli, krēsli un mēbeles 3 kabinetos, iegādāti dažādi remonta materiāli gaiteņa pārbūvei, veikta gaiteņa pārbūve, kas veikta pašu spēkiem, darbos iesaistoties skolas saimniekam – veikta jauna skolotāju kabineta izbūve, kā arī kabinetu izbūve sociālajam pedagogam un direktora vietniekam, sarūpēts mācību palīglīdzekļu komplekts 1.klasēm (DB matemātikā, latviešu valodā, mūzikā un svešvalodā) un 2.klasēm (DB matemātikā) un mācību palīglīdzekļi svešvalodu apguvei 2.-6.klasēm (DB krievu, vācu, angļu valodu apguvei), atjaunoti un papildināti mācību grāmatu krājumi. Kopējā iztērētā summa –40 562 EUR.

Telpu remonts (308. un 324.kab.) 9 080 EUR
Gaiteņa pārbūve 1 118 EUR
Skolēnu soli un galdi 8 274 EUR
Remonta materiāli 6 023 EUR
Mācību palīglīdzekļi 9 031 EUR
Mācību grāmatas 7 036 EUR
KOPĀ 40 562 EUR

2. Ēdināšanas laiki Ogres sākumskolā.

Skolas direktore Māra Banka informē par izmaiņām ēdināšanas laikos, sakarā ar pāgājušajā mācību gadā veikto Pārtikas veterinārā dienesta pārbaudi un konstatētajām neatbilstībām MK 610.noteikumu 59.pantā noteiktajam. Sākoties jaunjam mācību gadam, ir veiktas sekojošas izmaiņas klašu ēdināšanas laikos:

1.-3.klasēm 4.-6.klasēm
11:10 – 11:40 12:00 – 12:30

Neskatoties uz to, ka skolas vadība un Skolas Padome vairākkārtīgi rakstīja vēstules dažādām institūcijām – Ogres novada pašvaldības Izglītības, sporta un kultūras pārvaldei, LR Tiesībsargam, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, Veselības ministrijai, Izglītības ministrijai un Satversmes tiesai, sazinājās ar dietologu Andi Brēmani,  rosinot diskusiju par ēdināšanas laiku sākumu LR izglītības iestādēs un iespējām izstrādāt grozījumus pastāvošajā likumdošanā, viss iepriekš minētais nav vainagojies ar panākumiem un nav izdevies panākt grozījumus MK noteikumu  Nr.610  59.panta redakcijā. Līdz ar to skolas vadībai nav bijuši pamatoti iemesli neveikt izmaiņas ēdināšanas laikos.

Ņemot vērā, ka ēdināšanas laikos ir veiktas izmaiņas, no vecākiem ienāk dažādas sūdzības. Jau iepriekš ir skaidrots, ka ēdināšanas laiki sākumskolai ir jāsaskaņo ar ģimnāziju, jo abas skolas atrodas vienā ēkā, kā arī ēdināšanas zāles nav pietiekami lielas, lai vienlaicīgi tur varētu uzturēties vairāk bērni, nekā tur katrā starpbrīdī uzturas šobrīd, tāpēc vienīgā un pēdējā izmaiņa varētu būt skolas stundu uzsākšanas laika izmaiņas, taču arī tas varētu izraisīt lielu vecāku neapmierinātību, jo daudzi Ogres sākumskolu ir izvēlējušies tāpēc, ka stundas sākas plkst.8.00.

Papildus iepriekš minētajam, skolas vadība mācību gada sākumā ir izveidojusi anketu, lai saprastu kā turpināt veiksmīgāku ēdināšanas laiku izmaiņu ieviešanu. Tāpēc skolas vadība lūdza Skolas Padomes pārstāvjus aicināt vecākus būt atsaucīgiem un aizpildīt E-klasē izsūtīto aptaujas anketu par skolas ēdināšanas laikiem. Šobrīd būtu būtiski saprast vai vecāki atbalsta jau ieviestās izmaiņas vai tomēr nākotnē ir jādomā par skolas stundu uzsākšanas laika maiņu no plkst.8.00 uz 8.50.

3. Skolas Padomes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, protokolētāja ievēlēšana 2017./2018. m.g.

Tikšanās laikā notika Skolas Padomes balstiesīgo pārstāvju ievēlēšana, kā arī skolas Padomes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, protokolista ievēlēšana.

Visi uz sapulci ieradušies vecāku pārstāvji lemj par izmaiņām Skolas Padomes struktūrā, nosakot 2017./2018.m.g.. katras klases Skolas Padomei izvirzītajam vecāku pārstāvim balsttiesības.

Ņemot vērā iepriekš  minēto, Skolas Padomes balsstiesīgie pārstāvji (PAR – 19, PRET – 0, ATTURAS – 3, SAPULCĒ NEPIEDALĀS – 11) nolemj:

Par Skolas Padomes priekšsēdētāju ievēlēt – Uģi Grīnbergu(5.b), par Skolas Padomes priekšsēdētāja vietnieku – Inesi Dargi (3.c).

Protokolētāja pienākumu 1. skolas padomes sēdei veic Ņina Asare (6.c), turpmāk protokolētāja pienākumu uzņemas Sanita Karlsone (1.e).

Skolas Padomes balsstiesīgie pārstāvji – katras klases ievēlētais pārstāvis.

Ņemot vērā iepriekš minēto, uz nākamo Skolas Padomes sēdi nepieciešams sagatavot izmaiņas Skolas Padomes reglamentā.

4. Dažādi jautājumi.

4.a klases vecāku pārstāve Aija Mežale norāda uz nekārtībām skolas teritorijā – ierosina papildus miskastu izvietošanu autostāvvietu teritorijā, kā arī norāda uz norādes/zīmes par suņu pastaigas izvešanas noteikumiem – atjaunošanu.

1.e klases pārstāve Sanita Karlsone informē par izlietnes nepieejamību klasē, kas apgrūtina mācību procesu Vizuālajā mākslā – īpaši darbojoties ar krāsām. Līdzīga problēma ir vēl vienā klasē. Skolas vadība informē , ka abās klasēs ir tehniski neiespējami ierīkot izlietni klasē, bet norāda, ka skolotājiem ir risinājums, lai bērniem atvieglotu izlietnes nepieejamības problēmu.

Pārbaudes darbu grafiks – skolas vadība informē, ka pārbaudes darbu grafiks tiks atjaunots ar 21.septembri.

Matemātikas skolotājs 4.klasēm – vairākām 4.klasēm, sakarā ar jaunpieņemtās darbā matemātikas skolotājas atteikšanos uzsākt darbu, matemātikas stundas 4-ām klasēm šobrī vada 1.-3. sākumskolas klašu skolotāji. Skolas vadība informē, ka patreiz ir izsludināta vakance, bet sakarā ar jaunā mācību gada iesākšanos, varētu būt grūti īsā laika periodā atrast jaunu skolotāju. Risinājums tiek meklēts, lai netraucētu bērniem matemātikas programmas apguvi.

Transporta pakalpojumi ( autobusi) – skolas budžetā uz doto brīdi ir pietiekami līdzekļi dažādu braucienu organizēšanai saistībā ar skolas ārpusmācību pasākumiem – olimpiādes, skates, konkursi, projekts „Sporto visa klase”.

Šobrīt sakarā ar Latvijas valsts simtgadi ir izsludināts projektu konkurss, kura ietvaros tiks paredzēti papildus līdzekļi, kuru apguves rezultātā katrai klasei 1 reizi mācību gadā tiks apmaksāta viena ekskursija.

Izmaiņas valsts un EK piena/augļu atbalsta programmās – ņemot vērā valsts vēlmi apvienot šīs programmas, tad šajā mācību gadā bērniem 3 reizes nedēļā tiks piešķirts piens, 2 reizes nedēļā augļi un dārzeņi. Tos plānots dalīt pēc otrās mācību stundas, tādējādi nodrošinot bērniem otrās brokastis.

Skolas Padomes vecāku pārstāvji jautā par iespēju nodrošināt pienu bez laktozes. Skolas vadība informē, ka vēršoties pie skolas ēdinātāja un piemaksājot strapību var nodrošināt arī šāda piena izdali, nepieciešamības gadījumā katram vecākam atsevišķi ir jāgriežas pie ēdinātāja.

Makulatūras konkurss

Skolas Padomes sapulcē tika izdalīta iepriekšējā gada makulatūras konkursā „Tīrai Latvijai!” piešķirtā balva – 46,6kg SIA “Līgatnes papīrs” dāvinājums – zīmēšanas un biroja papīrs, atbilstoši katras klases ieguldījumam. Papildus skolai arī piešķirtas:

 1. Līgatnes dabas taku bezmaksas ieejas karte,
 2. Karameļu darbnīcas  bezmaksas ekskursija un 25% atlaide karameļu darbnīcai,
 3. Atlaižu karte Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā (ieejas maksa par 2,00 EUR/personai),
 4. Atlaižu piedāvājums saimniecību apmeklējumiem.
 5. Ogres sākumskola saņēma arī pateicības rakstu no Līgatnes papīra  – par rūpēm par apkārtējo vidi un pateicību par piedalīšanos konkursā.

Skolas Padome apsvēra iespēju arī šajā mācību gadā piedalīties konkursā, bet pēc secinājumiem no iepriekšējā gada – jāveido komanda, kas var visu šo pasākumu administrēt, jo vienam cilvēkam to visu ir ļoti grūti nodrošināt, jo tiek patērēts milzīgs sava brīvā laika resurss. Nolemts šo jautājumu izrunāt un par piedalīšanos/nepiedalīšanos atkārtoti lemt nākamjā Skolas Padomes sapulcē.

Lēmums:

 1. Sagatavot izmaiņas Skolas padomes reglamentā.
 2. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2017. gada 18. oktobrī plkst. 18:00 Ogres sākumskolas 301. kabinetā.