Skolas padomes protokols #2017/4

15. jūnijs, 2017

Sēdē izskatītie jautājumi: atskats uz skolas 15. gadu jubilejas pasākumiem, skolas jaunais saimnieks, makulatūras konkursa rezultāti, u.c.

Sēdē piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji (14 pārstāvji – Lāsma Millere (1.a), Airita Brenča (1.b), Ilze Ansone-Znotiņa (1.d), Matīss Palsāns (1.e),  Inese Darge (2.c) Evita Prižavoite (2d), Aija Mežale (3.a), Diāna Karvecka (3.c), Laura Kriviša-Budnika (3.e), Uģis Grīnbergs (4.b), Edgars Mednis (5.b), Ņina Asare (5.c), Ligita Kalēja (5.d), Aivars Spūlis (6.a)), skolas direktore Māra Banka, skolas pedagogu pārstāves Ieviņa Piļka, Jolanta Bardovska (ievēlētas no Skolas Pedagoģiskās padomes).

Sēdes darba kārtība.

1. Dažādi jautājumi.

Darba gaita.

1. Dažādi jautājumi.

Atskats uz skolas 15. gadu jubilejas pasākumiem

Skolas vadības pārstāvji gandarīti par paveikto, atzīmējot skolas 15.gadu jubileju. Viss noticis bez īpašas aizķeršanās un izdevies kā iecerēts.

Skolas jaunais saimnieks – skolas direktore Māra Banka informē, ka, izsludinātajai vakancei uz skolas saimnieka vietu, ir pieteicies un pieņemts darbā jauns darbinieks – Arnis Ķierpe, kas jau pirmajās dienās ar lielu aizrautību ķēries pie savu darba pienākumu godprātīgas pildīšanas, tādējādi izsakot cerību, ka būs atrasts īstais cilvēks īstajā vietā.

Ēdināšanas laiku jautājumi

Skolas Padomes pārstāvis Edgars Mednis informē, ka Ogres novada pašvaldībā, pamatojoties uz dietologa Anda Brēmaņa atzinumu, ir sagatavota un nodota parakstīšanai vēstule, kuru plānots nosūtīt atbilstošām instancēm, lai panāktu grozījumus MK noteikumu  Nr.610  59.panta redakcijā. Pie jautājuma par ēdināšanas laikiem plānots atgriezties uzsākot jauno mācību gadu, jo SIA „Media Control” speciālistu ugunsdrošības noteikumu atzinums Ogres sākumskolas ēdamzālei par tajā vienlaicīgi atrodošos cilvēku skaitu joprojām paliek spēkā, un skolas vadība atzīst, ka bērnu drošība ir un būs pirmajā vietā.

Vides labiekārtošanas nepieciešamība

Sākoties pavasarim un sazaļojot kokiem un krūmiem, aktualizējas jautājums par skolai piegulošo nesakopto un neapsaimniekoto privāto teritoriju. Skolas Padomes pārstāvji atzīst, ka būtu ļoti svarīgi atgriezties pie jau iepriekšējos gados skartā jautājuma sakārtošanas. Plašu diskusiju rezultātā, nolemts vēl izskanošā mācību gada ietvaros, sagatavot un nosūtīt Ogres novada domei vēstuli, kurā pamatojot problēmas aktualitāti, paust iespējamos risinājumus un lūgt atbalstu ātrākai jautājuma sakārtošanai.

Vēstules uzmetumu, līdz š.g. 17.maijam, uzņēmās sagatavot Skolas Padomes pārstāvis Matīss Palsāns, savukārt līdz š.g. 31.maijam, iesaistoties pārējiem Skolas Padomes pārstāvjiem, plānots veikt nepieciešamās korekcijas un papildinājumus un sagatavoto gala vēstuli nosūtīt Ogres novada domei.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Skolas Padomes pārstāvji (PAR– 16, PRET– 0, ATTURAS – 0) nolemj:

Iepriekš minētajos termiņos, sagatavot un nosūtīt Ogres novada domei vēstuli „Par Ogres sākumskolai piegulošās teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu”.

Makulatūras konkursa rezultāti

Skolas Padomes pārstāve Airita Brenča ziņo par makulatūras konkursa rezultātiem. 2016./2017.mācību gadā makulatūras konkursā „Tīrai Latvijai!” iesaistījās 388 izglītības iestādes no visas Latvijas, tika savāktas un nodotas pārstrādei 1228 tonnas 236.6 kilogrami makulatūras kas ir būtisks un nozīmīgs ieguldījums Latvijas un dabas vērtību saudzēšanā un resursu efektīvā otrreizējās pārstrādes veicināšanā.

Ogres sākumskolā tika savāktas un nodotas pārstrādei 9 tonnas 314,60 kilogrami makulatūras, skolai ierindojoties 229.vietā  Šāds rezultāts pamatojams ar faktu, ka Ogres sākumskolā reģistrēti 724 izglītojamie (atšķirībā no piem., citām iestādēm, kur izglītojamo skaits ir līdz 100); tādēļ  savāktais makulatūras daudzums uz vienu skolēnu tiek rēķināts kā 12,866 kilogrami. Ogres sākumskolai balvā piešķirts 46,6kg zīmēšanas vai biroja papīrs, ko dāvina SIA “Līgatnes papīrs”

Ogres sākumskolas makulatūras konkursa rezultātus skatīt protokola pielikumā. Vairāk informācijas par “Zaļās jostas” konkursu rezultātiem var atrast šeit.

Balsojums par neuzticības izteikšanu Skolas Padomes priekšsēdētājam

Skolas Padomes pārstāve Inese Darģe, pamatojoties uz vairākiem notikumiem un vairāku Skolas Padomes vecāku pārstāvju lūgumu, rosina veikt aizklātu balsojumu par Edgara Medņa palikšanu/nepalikšanu priekšsēdētaja amatā. Ņemot vērā iepriekš  minēto, Skolas Padomes pārstāvji (PAR palikšanu amatā – 5, PRET palikšanu amatā – 10, ATTURAS – 1) nolemj:

Pamatojoties uz balsojuma rezultātiem, Edgars Mednis tika atstādināts no priekšsēdētāja amata, savukārt Skolas Padomes priekšsēdētāja amata pienākumus līdz jauna priekšsēdētāja ievēlēšanai piekrita veikt līdzšinējais priekšsēdētāja  vietnieks  Uģis Grīnbergs.

Lēmumi:

  1. Sagatavot vēstules „Vides labiekārtošana Ogres sākumskolas teritorijā” uzmetumu (Matīss Palsāns līdz 17.05.2017), pārējiem Skolas Padomes pārstāvjiem iesaistīties tās atbilstošā noformēšanā. Sagatavoto vēstuli līdz maija beigām (31.05.2017) nosūtīt Ogres novada domei.
  2. No Skolas Padomes priekšsēdētāja pienākumu veikšanas atstādināts Edgars Mednis, par Skolas Padomes priekšsēdētāja v.i., līdz jauna priekšsēdētāja ievēlēšanai nākamā mācību gada pirmajā sēdē, iecelts līdzšinējais priekšsēdētāja vietnieks Uģis Grīnbergs.
  3. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2017.gada 20.septembrī plkst. 18:30 Ogres sākumskolas 301.kabinetā.