Skolas padomes protokols #2017/6

4. decembris, 2017

Sēdes darba kārtība – svētku un pasākumu kalendārs, makulatūras konkurss un dažādi jautājumi.

Sēdē piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji (19 pārstāvji –Ieva Trubačs-Boginska (1.d), Sanita Karlsone (1.e), Lāsma Millere (2.a), Gunārs Bērziņš un Airita Prenča (2.b), Ilze Ansone-Znotiņa (2.d), Inese Darģe (3.c) Evita Prižavoite (3.d), Gunita Rieksta (3.e), Edgars Lore (3.g.), Aija Mežale (4.a), Evita Mazure (4.b), Diāna Karvecka (4.c), Olga Veipa (4.d), Laura Kriviša-Budnika (4.e), Anrita Lejniece (5.a), Uģis Grīnbergs (5.b), Renāte Gremze (5.c), Renāte Gremze (6.c), skolas direktore Māra Banka, skolas pedagogu pārstāves Ieviņa Piļka, Jolanta Bardovska (ievēlētas no Skolas Pedagoģiskās padomes)un Aija Sirsniņa, direktores vietniece (audzināšanas un ārpusklases darbā).

Sēdes darba kārtība.

1. Svētku un pasākumu kalendārs.
2. Makulatūras konkurss.
3. Dažādi jautājumi.

Darba gaita.

1. Svētku un pasākumu kalendārs.

Skolas direktores vietniece Aija Sirsniņa informēja par plānotajiem pasākumiem tuvākā un tālākā nākotnē.

Mārtiņdienas tirdziņš

Pasākuma mērķis – attīstīt interesi un vēlmi piedalīties ziedojumu akcijā, veicināt skolēnos interesi par profesijas un amata apguvi, veidot un attīstīt labdarības tradīcijas Latvijā.

13. novembrī no plkst. 8:40 – 11:40, katra klase atbild par tirgošanās vietu (galdi, noformējums un tīrība), pārdevējiem rokās jābūt vienreizējiem cimdiem, ja tirgojās ar produktiem, produktiem jābūt iesaiņotiem vai uz salvetēm izkārtotiem, stundu laikā viens pārstāvis dežurē pie savas tirgošanās vietas, tirgojās tikai ar pašu – mājās ceptiem, vārītiem, veidotiem utt. našķiem vai zīmētiem, adītiem, tamborētiem darbiņiem. Tirdziņā pārdevēji būs 2.-6.klašu skolēni, bet 1.klašu skolēni un pārējie – pircēji.

Nauda tiks ziedota labdarībai. Par tirgošanos un naudas nodošanu bankā parūpēsies Skolas Padomes un Skolēnu Padomes pārstāvji.

Ietirgoto naudiņu ziedos 1 mērķim: atbalstīt Ogres sākumskolas 3.g klases skolēnu ar kustības traucējumiem.

Skolas Padomes balsstiesīgie pārstāvji (PAR – 23, PRET – 0, ATTURAS – 0, SAPULCĒ NEPIEDALĀS – 10)

Skolas direktores vietniece Aija Sirsniņa aicina arī uzzināt, vai ir vēl kāds cilvēks, kuram būtu vajadzīga palīdzība, ko varētu nākošajā gadā atbalstīt.

Svētku koncerts

Ogres sākumskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas svētku koncerts veltīts Latvijas Republikas proklomēšanas 99. gadadienai “Trīs zvaigznes debesīs mums mirdz…”.

Skolas aulā:

  1. 16. novembrī plkst. 18:00
  2. 17. novembrī plkst. 8:50, 9:40, 11:10

Akcija “Stāstu segas veidošana”- dāvana Latvijas simtgadē

Veidosim dāvanu Latvijai simtgadē – lielizmēra tekstilmozaīkas segu (patchwork quilt)!
STĀSTU SEGAS gabaliņus – neliela izmēra kvadrātus – izgatavos Ogres sākumskolas skolēnu ģimenes, pedagogi, tehniskie darbinieki.

STĀSTU SEGAS idejas pamatā ir mūsu kopīgais devums un mīlestība Latvijai.
Katrs kvadrātiņš vēstīs par katru no mums, to iešūs lielajā segā-cik izdomas bagāti, cik radoši, cik koši un krāsaini, un kā protam sadarboties, un  cik ļoti mīlam un godinām mūsu Latviju, un cik mūsu ir daudz !

Kvadrātiņu var izrotāt dažādās tehnikās un izmantojot daudzveidīgus materiālus.

Pastāsti par sevi! Kāds ir Tavs vai Tavas ģimenes, dzimtas, mājas  stāsts?  Šo informāciju iekļausim interaktīvā multimediālā prezentācijā un grāmatā.

Ņemot vērā iepriekš  minēto, Skolas Padomes balsstiesīgie pārstāvji (PAR – 19, PRET – 0, ATTURAS – 3, SAPULCĒ NEPIEDALĀS – 11) nolemj:

atbalstīt šo akciju ar aktīvu dalību tajā un pārējo vecāku informēšanu (pielikumā informatīvs materiāls).

Šobrīt sakarā ar Latvijas valsts simtgadi ir izsludināts konkurss, kura ietvaros ir paredzēti papildus līdzekļi, kuru apguves rezultātā katrai klasei 1 reizi mācību gadā tiks apmaksāta viena ekskursija.

2. Makulatūras konkurss.

3. Dažādi jautājumi.

2.d klases pārstāve Ilze Ansone-Znotiņa izteica ierosinājumu, par iespēju skolēniem atzīmi “4” labot, nevis tikai “uzlabot”, kā tas ir līdz šim. Skolas pārstāvji informēja, ka šāds jautājums jau ir bijis izskatīts vairākkārtēji, un tika sniegta informācija, kādēļ līdz šim ir neapstiprināts lēmums, par iespēju labot. Bet, tā kā daudzus vecākus neapmierina, tas ka nav iespēja labot atzīmi ”4”, tad Skolas Padomes balsstiesīgie pārstāvji (PAR – 18, PRET – 3, ATTURAS – 2, SAPULCĒ NEPIEDALĀS – 10) nolemj:

virzīt uz Skolas Metodisko komisiju sanāksmi ierosinājumu, par iespēju skolniekam labot atzīmi ”4”

Skolas direktores vietniece Aija Sirsniņa un 2.b klases pārstāve Airita Prenča izteica ierosinājumu šogad skolai atkārtoti piedalīties Makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”– “Zaļā josta”, konkursa periods no 2017.gada 9.oktobra līdz 2018.gada 12.martam (apm. 5 mēneši), bet lai neapgrūtinātu skolas pedagogus un atbalsta personālu ar šīs aktivitātes koordināšanu, jo tas traucē skolotāju tiešo uzdevumu veikšanu, tika nolemts izveidot komanda, kas visu šo pasākumu administrēs, un uz katru svētdienu ir jāpiesakās skolas izglītojamo vecāku pārstāvjiem, kas dežūrēs makulatūras savākšanās punktā, Ogres sākumskolā, jo vienam cilvēkam to visu ir ļoti grūti nodrošināt, un tiek patērēts milzīgs sava brīvā laika resurss.

Tā kā izskanēja viedokļi, ka varētu arī kādu gadu izlaist šo aktivitāti, tad tika ierosināta balsošana, kuras rezultātā, Skolas Padomes balsstiesīgie pārstāvji (PAR – 10, PRET – 6, ATTURAS – 7, SAPULCĒ NEPIEDALĀS – 10) nolemj:

piedalīties šajā aktivitātē, lai auzdinātu bērnos rūpes par dabu (pielikumā Konkursa uzsaukums)

Nepieciešamas izmaiņas Skolas Padomes reglamentā. Skolas Padomes balsstiesīgie pārstāvji (PAR – 23, PRET – 0, ATTURAS – 0, SAPULCĒ NEPIEDALĀS – 11) nolemj:

izteikt Skolas padomes reglamenta sekojošā redakcijā:

izteikt Skolas padomes reglamenta punktu 8. sekojošā redakcijā – Balsstiesības pieder visiem Padomes locekļiem, kuri piedalās  Skolas Padomes sēdē,

izteikt Skolas padomes reglamenta punktu 10. sekojošā redakcijā –   Skolas mājas lapā tiek ievietots saraksts ar kontaktinformāciju  par Skolas vecāku pārstāvjiem.

1.e klases pārstāve Sanita Karlsone informē par lielu skaitu pirmklasnieku baseinā peldētapmācības  nodarbībās, otrdienās plkst.18:00, kas apgrūtina skolotāja darbu, kā arī palielina drošības riskus. Kā risinājums no pārstāves puses tika ieteikts- vēl papildus viena vecāka klātbūtne baseinā, nodarbības laikā.

Lēmumi:

  1. Sagatavot izmaiņas Skolas padomes reglamentā.
  2. Tikšanās ar baseina “Neptūns” vadītāju Sandru Hanzeni.
  3. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2017. gada 6. decembrī plkst. 18:00 Ogres sākumskolas 301. kabinetā.

Protokolēja Sanita Karlsone