Erasmus + projekts “Who is afraid of mathematics” (“Kam ir bail no matemātikas?”) Ogres sākumskolā

10. oktobris, 2019

No 2017. gada novembra līdz 2019. gada oktobra nogalei Ogres sākumskolā tiks realizēts Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “Who is afraid of mathematics” (“Kam ir  bail no matemātikas?”) līgums Nr. 2017-1-EL01-KA219-036105_2.

No 2017. gada novembra līdz 2019. gada oktobra nogalei Ogres sākumskolā tiks realizēts Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “Who is afraid of mathematics” (“Kam ir  bail no matemātikas?”) līgums Nr. 2017-1-EL01-KA219-036105_2, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un pārrauga Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Projekta dalībvalstis bija Grieķija, Latvija, Ungārija, Polija, Zviedrija, Itālija.

Ogres sākumskolā, projekta koordinatore, ir angļu valodas skolotāja Līga Bužere. Tā realizācijā piedalījās dažādu mācību priekšmetu skolotāji, kuri integrē projekta saturu savā  mācību priekšmetā un ārpusklases nodarbībās, tādējādi, veicinot skolēnu interesi par matemātiku un nodrošinot starppriekšmetu saikni, kā arī  matemātikas kompetenču pilnveidi.

Šī projekta noslēgums notika  no š.g. 24.-27.septembrim Zviedrijā,  Boras pamatskolā, netālu no Gēteborgas.

Projekta vizīte iesākās ar dalībnieku svinīgu sagaidīšanu Boras pamatskolā. Pirmās klases skolēni mūs sagaidīja  ar Pepiju Garzeķi un viņas dziesmām. Dienas gaitā apmeklējām vairākas mācību stundas, kurās bija integrēta matemātika( zviedru valodas stunda, sports, mūzika ). Paralēli tam, notika arī projekta valstu koordinatoru tikšanās.

Projekta turpinājumā, iepazināmies ar skolas darbību, neliela ekskursija un tikšanās ar izglītības iestādes kolektīvu, atklāto nodarbību vērošana un to analīze, kā arī nodarbības  brīvā dabā, ļāva mums iepazīt Boras skolas ikdienu.

Zviedrijā bērni no sešu  gadu vecuma sāk pamatskolu –ar sagatavošanas klasi, kas ir obligāts process. No pirmās līdz sestajai klasei bērni mācās  Grundskola (pamatskola). Skoliņas parasti nav pārāk lielas.  No septītās līdz devītajai klasei bērni iet Högstadiet.

Skolas diena tiek sadalīta tā, ka bērniem ir lieli pārtraukumi, kur viņi, iet starpbrīdī ārā, kur kopā ar brīvā laika pedagogiem pavada laiku svaigā gaisā, dažādās aktivitātēs.

Iepazināmies ar  Boras Navet Sciente Centre ( zinātnes centrs)  darbību un notika tikšanās ar Boras izglītības pārvaldes vadītāju.  Devāmies arī ekskursijā uz Gēteborgu un Universeum .

Universeum atrodas Gēteborgas centrā un ir Skandināvijas lielākais zinātnes centrs. Septiņos stāvos mēs varējām izjust tropisko lietus mežu, milzīgus akvārijus, pabūt kosmosā un piedzīvot daudz aizraujošu eksperimentu.

Mūsu skolas ieguvums no šī projekta ir- interaktīvāks un radošāks mācību process, kas saistīts ar matemātikas apguvi, uzlabotas mācīšanas un mācīšanās prasmes, digitālās kompetences un aktīvāka skolotāju sadarbība ideju realizācijā.

Uzskatām, ka skolas vide kļuvusi dinamiskāka, kas gatava integrēt labās prakses un jaunas metodes ikdienas darbā. Uzdevumi un problēmsituācijas maksimāli tuvinātas reālajai dzīvei, kuru nevar ielikt viena atsevišķa mācību priekšmeta rāmjos, bet var atrisināt tikai starpdisciplināri.

Projektā tika iegūta jauna pieredze un idejas, kas aizgūtas no ārzemju kolēģiem. Interesanti bija redzēt skolu darbību, mācību stundu norisi Grieķijā, Ungārijā, Polijā, Zviedrijā un Itālijā.

Par projekta norisi un rezultātiem stāstījām un informējām savas skolas pedagogus, ieguvām vērtīgu pieredzi, kas ļāva paskatīties uz mācību procesu no cita skatu punkta. Kā pozitīvu piemēru var minēt vērtīgas diskusijas, kurās izkristalizējās problēmas, un radās jaunas ierosmes efektīvu metožu pielietošanai mācību stundās.

Tika sagatavoti dažādi materiāli, bet labākās idejas angliski tika publicētas www.2dim-giann.pel.sch.gr ,  lai dalītos pieredzē ar citu valstu skolotājiem, apmainītos ar idejām, iepazīstinātu un izlasītu dažādos veiksmes stāstus.

Ir izveidota recepšu grāmata, mācību stundu plāni, kurā katra partnervalsts sagatavoja 3 aktivitāšu plānus sešās apakštēmās. Katrai mācību stundai ir izveidots arī prezentācijas videomateriāls.

E-twinning platformā skolēni sadarbojās tiešsaistē tikšanās laikā, piedalījās Adventes kalendāra izveidē un vēroja citu skolēnu sagatavotos pārsteigumus.

Informāciju sagatavoja  direktores vietniece Aija Sirsniņa un projekta vadītāja Līga Bužere