— www.ogressakumskola.lv
Informācija aktualizēta 2021. gada. 31. augustā.

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid—19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (turpmāk – Noteikumi) paredz, ka 2021./2022. mācību gadā izglītības ieguves process tiek organizēts klātienē.
Kārtība infekcijas izplatības ierobežošanai Ogres sākumskolā
Kārtība stājās spēkā 2021. gada 1. septembrī.
drošības pasākumi

1. — 6. klašu izglītojamie mācās klātienē ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu testu.

"Drošas skolas” principi:
  › mācības notiek klašu “burbuļos”;
  › katrā klašu telpā un skolas koplietošanas telpās izvietoti vizuālie materiāli epidemioloģiski drošai rīcībai.

Saskaņā ar Noteikumiem bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai negatīva testa izglītojamais nevar piedalīties klātienes mācībās – izglītība jāturpina ģimenē.

Klātienē notiek interešu izglītības pulciņi, iekštelpās ne vairāk kā 20 izglītojamie, ārpus telpām līdz 40 izglītojamajiem.

Pasākumi, t.sk. Zinību diena, iekštelpās piedalās ne vairāk kā 500 izglītojamo ar sertifikātiem vai negatīvu testu,  ārtelpās ne vairāk kā 1000 izglītojamo ar sertifikātu vai negatīvu testu.

Rīcības algoritms pēc Covid-19 testēšanas

1. Laboratorija informē izglītības iestādi (turpmāk – skola) tikai pozitīva testa gadījumā.

2. Kontaktpersonas nosaka epidemiologs, ģimenes ārsts, skolas atbildīgā persona (medmāsa), skolas direktors, skaitot 2 dienas atpakaļ no testēšanas dienas.

3. Kontaktpersonas medicīnisko novērošanu dzīvesvietā organizē kontaktpersonas ģimenes ārsts.

4. Kontaktpersonām (skolēniem) tiek noteikta pilna laika karantīna – 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu.

5. Kontaktpersonām (nevakcinētajiem/pārslimojušajiem darbiniekiem) tiek noteikta pilna laika karantīna – 14 dienas kopš brīža, kad pēdējo reizi bijis ciešs kontakts ar saslimušo vai veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu, var pārtraukt mājas karantīnu.

6. Kontaktpersonām (skolēniem) mājas karantīnu pārtrauc ģimenes ārsts un izraksta skolai izziņu (U-27 forma), neveicot testēšanu, ja nav citi ģimenes ārsta/ārstējošā ārsta norādījumi.

7. Kontaktpersonām (vakcinētajiem darbiniekiem) mājas karantīna nav jāievēro. Šo personu pienākums, saziņā ar ģimenes ārstu, - nedēļas laikā pēc kontakta ar inficēto personu, veikt Covid-19 testu un, ja tests ir pozitīvs, ievērot izolācijas nosacījumus. Izolācijā esošie ikdienas gaitās atgriežas pēc izveseļošanās ar ģimenes ārsta atļauju.

Pašizolācija jāievēro – iebraucot Latvijā no valsts, kurā 14 dienu kumulatīvais Covid–19 gadījumu skaits uz 100000 iedzīvotāju pārsniedz 75.

Izolācija jāievēro – Covid–19 inficētai personai.

Karantīna (mājas) jāievēro – personai, kurai ir bijis personīgs kontakts ar Covid–19 inficēto personu.

Plūsmas organizēšana skolā
Izglītojamo vecāki skolā ienāk tikai iepriekš saskaņojot tikšanos ar pedagogiem vai skolas administrāciju un reģistrējoties pie skolas dežuranta.
Skola organizē izglītojamo un apmeklētāju plūsmu, lai novērstu izglītojamo un vecāku drūzmēšanos:
1. klašu izglītojamos pie ieejas skolā sagaida klašu audzinātāji.
2. — 4. klašu izglītojamo kustību regulē dežūrskolotājs un dežūrējošais administrators.
Mācību stundas un starpbrīži
Skola nosaka atšķirīgu mācību stundu sākuma un beigu laiku klasēm pēc stundu saraksta (sekot informācijai stundu sarakstā)
Mācību stundu laikā pedagogi organizē dinamiskās pauzes, nodrošina regulāru telpu vēdināšanu (dinamisko paužu grafiki pa stāva gaiteņiem).
Mutes un deguna aizsegu lietošana:
 • 1. - 3. klašu izglītojamie mutes un deguna aizsegus lieto koplietošanas telpās, bet nelieto mācību telpā;
 • 4. - 6.klašu izglītojamie mutes un deguna aizsegus lieto mācību telpā un koplietošanas telpās;
 • Pastiprinot “Drošas skolas” principus, iesakām mutes un deguna aizsegus skolas telpās lietot visiem darbiniekiem un izglītojamiem;
 • Mutes un deguna aizsegus mācību telpā var nelietot darbinieki un izglītojamie, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
 • Mutes un deguna aizsegus nelieto:
  • bērni līdz 7 gadu vecumam;
  • atbilstoši mūzikas instrumenta spēlē, vokālā mākslā un dejas apguves specifikai;
  • sporta un veselības stundas norisē fizisko aktivitāšu laikā;
  • izņēmuma gadījumos, kad tas nav iespējams īpaši noteikto veselības apsvērumu dēļ (personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem).
Skola nodrošina, ka visi mācību priekšmeti un pasākumi notiek katrai izglītojamo grupai vai klasei atsevišķi:
Mācību priekšmets sports notiek katrai klasei atsevišķi (nedalot grupās zēni/meitenes no paralēlklasēm).
Mācību priekšmets latviešu valoda un mūzika notiek katrai klasei atsevišķi.
Bērniem, kuri apgūst iekļaujošās izglītības programmu, notiek individuālās nodarbības pēc grafika.
Veselības stāvokļa uzraudzīšana
Regulāra izglītojamo testēšana vienu reizi nedēļā.
Pie skolas ieejas, sporta zāles, ēdnīcas, datorklases, bibliotēkas, mājturības kabineta ir nodrošinātas vietas, kur iespējams dezinficēt rokas.
Skolas medmāsa uzrauga procesu un nepieciešamības gadījumā sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu.
Par atklātu Covid-19 infekciju ģimenē
Ja kādam ģimenē tiek konstatēta Covid-19 infekcija, par to nekavējoties ir jāinformē izglītības iestāde un tiešajām kontaktpersonām (bērniem) jāatrodas karantīnā.
NO CEĻOJUMA UZ SKOLU

Iebraucot Latvijā no valsts, kurā 14 dienu kumulatīvais Covid–19 gadījumu skaits uz 100000 iedzīvotāju pārsniedz 75, obligāti jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Pašizolāciju var neievērot personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Pašizolācijas laiku var saīsināt, ja 7. dienā veic atkārtotu testu un tas ir negatīvs.

Izglītojamo ēdināšana
Ēdnīca nodrošina klātās pusdienas un pusdienot klases dodas pēc noteikta laika grafika.
1. klases plkst. 11:00,
2. klases plkst. 11:15,
3. klases plkst. 11:30.
4. klases plkst. 12:00.
5. — 6. klašu izglītojamie, kuriem ir pašvaldības piešķirtās brīvpusdienas, pusdienas var saņemt pēc grafika pusdienu izdales vietās.
Ēdnīcas kontaktālrunis: +371 28775340
I.K. GAMMA—Ā samaksa par izvēles kompleksām pusdienām €1,85 + €0,15 (par vienreizējiem pusdienu traukiem). Pasūtīt un apmaksāt pusdienas var līdz katras piektdienas plkst. 12:00.
Reģ. Nr.: LV47402002700,
Bankas konts: LV83RIKO0002013090633 (A/S DnB NORD banka).
Interešu izglītības nodarbības
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 655 grozījumiem, interešu izglītības nodarbības notiek klātienē iekštelpās - tikai individuāli, saskaņojot ar skolotāju. Klātiene nav atļauti koru mēģinājumi.
Interešu izglītība klātienē nav atļauta ar 2020. gada 2. decembri arī vienas klases ietvaros,  klātienē nenotiek nekāda veida interešu izglītība.
Klātienē nenotiks interešu izglītības un amatiermākslu nodarbības bērniem grupās – var notikt tikai individuālas apmācības.
Sporta treniņi (nodarbības) grupās var notikt tikai ārpus telpām neizmantojot kopīgās ģērbtuves.
Valsts izglītības satura centra prezentācija par izmaiņām no 17. oktobra līdz 6. novembrim
Interešu izglītības nodarbībās piedalās ne vairāk par 30 bērniem vienā grupā. Nodarbības rīko katrai grupai atsevišķi, nepieļaujot šo grupu krustošanos. Interešu izglītības programmu pedagogi nodrošina nodarbību dalībnieku sarakstu ar kontaktinformāciju.
Interešu izglītības programmas apguvē vienas grupas ietvaros 2m fizisku distancēšanos var neievērot skatuves runas un teātra dalībnieki, dejotāji un instrumentālās mūzikas kolektīva/orķestra dalībnieki. Kora un vokālā ansambļa dalībnieki ievēro 2m fizisku distancēšanos nodarbības telpās.
Kokapstrādes, lietišķās un vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki ievēro 1m fizisku distancēšanos nodarbības laikā. Pēc katras nodarbības tiek veikta instrumentu un galda virsmu dezinfekcija.