— www.ogressakumskola.lv

Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid—19 infekcijas izplatības ierobežošanai

No 2021. gada 7. aprīļa Latvijā ārkārtējā situācija vairs nav spēkā. Stājās spēkā izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". 
Kārtība infekcijas izplatības ierobežošanai
Kārtība stājās spēkā 2021. gada 12. aprīlī.
drošības pasākumi
Daudzi drošības pasākumi valstī tiek turpināti:
  • 1. — 6. klašu izglītojamie mācās: attālināti (informācija e-klasē).
  • "Drošajās administratīvajās teritorijās", klātienes mācības var īstenot 1. — 6. klasēs. "Drošajās administratīvajās teritorijās" ir tās, kurās divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 200 (izņēmuma gadījumos – 220).
  • Ārtelpās visā valsts teritorijā) ir atļauts īstenot līdz piecām nodarbībām formālajā izglītībā no konkrētajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita vienas klases (grupas, kursa) izglītojamajiem ne vairāk kā 10 personām grupā.
  • Ārtelpās ir atļautas arī interešu izglītības nodarbības grupām līdz 10 izglītojamajiem.
  • Klātienē ir atļautas arī individuālās konsultācijas tiem izglītojamiem, kuri pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam.
  • Skolā maskas jānēsā gan stundu laikā, gan ārpus mācību procesa gan skolēniem, gan skolotājiem.
Par atklātu Covid-19 infekciju ģimenē
Ja kādam ģimenē tiek konstatēta Covid-19 infekcija, par to nekavējoties ir jāinformē izglītības iestāde un tiešajām kontaktpersonām (bērniem) jāatrodas karantīnā.
Plūsmas organizēšana skolā
Izglītojamo vecāki skolā ienāk tikai iepriekš saskaņojot tikšanos ar pedagogiem vai skolas administrāciju un reģistrējoties pie skolas dežuranta.
Skola organizē izglītojamo un apmeklētāju plūsmu, lai novērstu izglītojamo un vecāku drūzmēšanos:
1. klašu izglītojamos pie ieejas skolā sagaida klašu audzinātāji.
2. — 4. klašu izglītojamo kustību regulē dežūrskolotājs un dežūrējošais administrators.
Mācību stundas un starpbrīži
Klātienē mācību process notiek 1. — 6. klasēs "Drošās administratīvās teritorijās".
Skola nosaka atšķirīgu mācību stundu sākuma un beigu laiku klasēm pēc stundu saraksta (sekot informācijai stundu sarakstā).
Skolā nav vienotu starpbrīžu, mācību stundu laikā pedagogi organizē dinamiskās pauzes, nodrošina regulāru telpu vēdināšanu (dinamisko paužu grafiki pa stāva gaiteņiem).
Skola nodrošina, ka visi mācību priekšmeti un pasākumi notiek katrai izglītojamo grupai vai klasei atsevišķi:
Mācību priekšmets sports notiek katrai klasei atsevišķi (nedalot grupās zēni/meitenes no paralēlklasēm).
Mācību priekšmets latviešu valoda un mūzika notiek katrai klasei atsevišķi.
Bērniem, kuri apgūst iekļaujošās izglītības programmu, notiek individuālās nodarbības pēc grafika.
Veselības stāvokļa uzraudzīšana
Pie skolas ieejas, sporta zāles, ēdnīcas, datorklases, bibliotēkas, mājturības kabineta ir nodrošinātas vietas, kur iespējams dezinficēt rokas.
Pie skolas ieejas izvietota temperatūras mērīšanas ierīce.
Skolas medmāsa uzrauga procesu un nepieciešamības gadījumā sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu.
Izglītojamo ēdināšana
Ēdnīca nodrošina klātās pusdienas un pusdienot klases dodas pēc noteikta laika grafika.
1. klases plkst. 11:00,
2. klases plkst. 11:15,
3. klases plkst. 11:30.
4. klases plkst. 12:00.
5. — 6. klašu izglītojamie, kuriem ir pašvaldības piešķirtās brīvpusdienas, pusdienas var saņemt pēc grafika pusdienu izdales vietās.
Ēdnīcas kontaktālrunis: +371 28775340
I.K. GAMMA—Ā samaksa par izvēles kompleksām pusdienām €1,85 + €0,15 (par vienreizējiem pusdienu traukiem). Pasūtīt un apmaksāt pusdienas var līdz katras piektdienas plkst. 12:00.
Reģ. Nr.: LV47402002700,
Bankas konts: LV83RIKO0002013090633 (A/S DnB NORD banka).
Interešu izglītības nodarbības
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 655 grozījumiem, interešu izglītības nodarbības notiek klātienē iekštelpās - tikai individuāli, saskaņojot ar skolotāju. Klātiene nav atļauti koru mēģinājumi.
Interešu izglītība klātienē nav atļauta ar 2020. gada 2. decembri arī vienas klases ietvaros,  klātienē nenotiek nekāda veida interešu izglītība.
Klātienē nenotiks interešu izglītības un amatiermākslu nodarbības bērniem grupās – var notikt tikai individuālas apmācības.
Sporta treniņi (nodarbības) grupās var notikt tikai ārpus telpām neizmantojot kopīgās ģērbtuves.
Valsts izglītības satura centra prezentācija par izmaiņām no 17. oktobra līdz 6. novembrim
Interešu izglītības nodarbībās piedalās ne vairāk par 30 bērniem vienā grupā. Nodarbības rīko katrai grupai atsevišķi, nepieļaujot šo grupu krustošanos. Interešu izglītības programmu pedagogi nodrošina nodarbību dalībnieku sarakstu ar kontaktinformāciju.
Interešu izglītības programmas apguvē vienas grupas ietvaros 2m fizisku distancēšanos var neievērot skatuves runas un teātra dalībnieki, dejotāji un instrumentālās mūzikas kolektīva/orķestra dalībnieki. Kora un vokālā ansambļa dalībnieki ievēro 2m fizisku distancēšanos nodarbības telpās.
Kokapstrādes, lietišķās un vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki ievēro 1m fizisku distancēšanos nodarbības laikā. Pēc katras nodarbības tiek veikta instrumentu un galda virsmu dezinfekcija.