Valsts pārbaudes darbi 2020./2021. mācību gadā

15. februāris

Diagnosticējošie pārbaudes darbi 3. un 6. klasē.

Organizējot pārbaudes darbus, akcents jāliek uz objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu, iespējām sekmīgi turpināt tālāko izglītību.

Pārbaudījumi tiks organizēti atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī, izstrādājot detalizētākas pārbaudes darbu programmas.

Rīkojums

Diagnosticējošo darbu norise Ogres sākumskolā

Diagnosticējošie darbi tiek organizēti, lai piedāvātu mācīšanās atbalstu skolēnam, pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes (fokusējoties uz pamatprasmēm) atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, beidzot 3. un 6. klasi, kā arī lai skolēns sadarbībā ar skolotāju līdz mācību gada beigām varētu pilnveidot/nostiprināt savas prasmes.

Diagnosticējošo darbu vērtē, iegūto rezultātu izsakot procentos. Vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu.

Pēc darba veikšanas un novērtēšanas skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam un viņa vecākiem. Gan skolēnam, gan vecākiem ir iespējams iepazīties ar skolēna veikto un skolotāja novērtēto darbu.

Norise plānota tā, lai līdz pavasara brīvlaikam skolēni būtu diagnosticēti un līdz mācību gada beigām varētu pilnveidot/nostiprināt savas prasmes, kā arī turpināt plānoto tēmu apguvi.

Ja klasē kādu tēmu, kas iekļauta diagnosticējošajā darbā, bija objektīvi paredzēts apgūt vēlāk, tad skolotājs pieņem lēmumu uzdevumu par šo tēmu nepildīt un informē visus klases skolēnus. Diagnosticējoša darba vērtējumu tas neietekmē.

Iepriekšējo gadu darbi VISC mājas lapā.

Vairāk par plānoto diagnosticējošo darbu norisi VISC mājas lapā.